Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw
PDF

Słowa kluczowe

grzeczność językowa
wzory kulturowe
znaki niewerbalne
formy adresatywne

Jak cytować

Rypel, A., & Wełna, A. (2017). Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 89–101. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.7

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie czynników socjokulturowych, które wpłynęły na zróżnicowanie aktualnych modeli grzeczności w języku chorwackim i języku polskim. Analizie poddane zostały zachowania werbalne i korespondujące z nimi zachowania niewerbalne, a także ocena tych zachowań przez chorwackich użytkowników języka. Jako materiał egzemplifikacyjny posłużyły powitania, pożegnania oraz formy adresatywne w rejestrze oficjalnym i nieoficjalnym.
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.7
PDF

Bibliografia

(www 1) http://blog.dnevnik.hr/cerovac/2011/01/1628672927/etimologija-zagrebackog--pozdrava-bok.html [dostęp: 14.12.2015 r.]

Benedict R., 1966, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa.

Charciarek A., 2005, Porównanie wybranych językowych form grzecznościowych polskich, czeskich i rosyjskich, w: Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 103–122.

Chrzanowski W., 2008, Kronika Słowian, t.. 1: Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan, Kraków.

Hdrlička M., 2014, Etykieta językowa w chorwackim i polskim, maszynopis.

Jarząbek K., Pintarić N., 2012, Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała/Poljsko-hrvaki rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela, Katowice.

Kisiel P., 1992, Etykieta językowa a wzory kultury, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 9–14.

Kostro M., Wróblewska-Pawlak K., 2011, Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3, s. 37–57.

Łaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.

Marcjanik M., 1992, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27–31.

Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–291.

Moguš M., Pintrić N., 2002, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb.

Nagórko A., 2005, Grzeczność wasza i nasza, w: Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 69–86.

Pintarić N., 1989, Kominikacijska funkcja pozdravnih gestoslova, w: „Sol. Lingvistički časopis 9”, god. 4, sv. 2, Zagreb, s. 29–41.

Pintarić N., 1998, Pozdrav kao sociolingvistička kategoria, w: „Riječ. Časopis za filologiju”, god. 4, sv. 2, s. 37–49.

Pisarkowa R., 1979, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski” 1979, z. 1, s. 5–17.

Tomiczek E., 1992, Z badań nad istotą grzeczności językowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s.15–25.

Wojtak M., 1992, Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 33–40.