Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw

Main Article Content

Agnieszka Rypel
Aleksandra Wełna

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie czynników socjokulturowych, które wpłynęły na zróżnicowanie aktualnych modeli grzeczności w języku chorwackim i języku polskim. Analizie poddane zostały zachowania werbalne i korespondujące z nimi zachowania niewerbalne, a także ocena tych zachowań przez chorwackich użytkowników języka. Jako materiał egzemplifikacyjny posłużyły powitania, pożegnania oraz formy adresatywne w rejestrze oficjalnym i nieoficjalnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rypel, A., & Wełna, A. (2017). Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 89–101. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.7
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Agnieszka Rypel, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

dr hab., prof. UKW w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe: nowe koncepcje kształcenia językowego, dyskurs edukacyjny i stosowane w nim mechanizmy perswazyjne, etyka słowa w socjolekcie młodzieży szkolnej, wychowanie językowe, językowy i kulturowy obraz miasta. Autorka książek: Nauczanie komunikacyjne w kształceniu uczniowskich wypowiedzi pisemnych – problemy, badania eksperymentalne, implikacje dydaktyczne (2007) i Ideologiczny wymiar dyskursu edukacyjnego na przykładzie podręczników języka polskiego z lat 1918–2010 (2012)

Aleksandra Wełna, Uniwersytet Kzimierza Wielkiego, Wydział Humanistyczny

mgr, doktorantka w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W latach 2011–2015 zatrudniona jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Zainteresowania naukowe: stereotypy narodowe, glottodydaktyka, zwłaszcza problematyka ortografii w nauczaniu i uczeniu się języka polskiego jako obcego.

Bibliografia

 1. (www 1) http://blog.dnevnik.hr/cerovac/2011/01/1628672927/etimologija-zagrebackog--pozdrava-bok.html [dostęp: 14.12.2015 r.]
 2. Benedict R., 1966, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa.
 3. Charciarek A., 2005, Porównanie wybranych językowych form grzecznościowych polskich, czeskich i rosyjskich, w: Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 103–122.
 4. Chrzanowski W., 2008, Kronika Słowian, t.. 1: Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan, Kraków.
 5. Hdrlička M., 2014, Etykieta językowa w chorwackim i polskim, maszynopis.
 6. Jarząbek K., Pintarić N., 2012, Polsko-chorwacki słownik gestykulacji, mimiki i postaw ciała/Poljsko-hrvaki rječnik gestikulacije, mimike i stava tijela, Katowice.
 7. Kisiel P., 1992, Etykieta językowa a wzory kultury, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 9–14.
 8. Kostro M., Wróblewska-Pawlak K., 2011, Między kurtuazją a deprecjacją. Formy adresatywne jako środek retoryczny w polemicznym dyskursie politycznym, „Forum Artis Rhetoricae”, nr 3, s. 37–57.
 9. Łaziński M., 2006, O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa, Warszawa.
 10. Marcjanik M., 1992, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27–31.
 11. Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–291.
 12. Moguš M., Pintrić N., 2002, Poljsko-hrvatski rječnik, Zagreb.
 13. Nagórko A., 2005, Grzeczność wasza i nasza, w: Grzeczność nasza i obca, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 69–86.
 14. Pintarić N., 1989, Kominikacijska funkcja pozdravnih gestoslova, w: „Sol. Lingvistički časopis 9”, god. 4, sv. 2, Zagreb, s. 29–41.
 15. Pintarić N., 1998, Pozdrav kao sociolingvistička kategoria, w: „Riječ. Časopis za filologiju”, god. 4, sv. 2, s. 37–49.
 16. Pisarkowa R., 1979, Jak się tytułujemy i zwracamy do drugich, „Język Polski” 1979, z. 1, s. 5–17.
 17. Tomiczek E., 1992, Z badań nad istotą grzeczności językowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s.15–25.
 18. Wojtak M., 1992, Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, w: Języka a Kultura, t. 6, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 33–40.