Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia
PDF

Słowa kluczowe

język specjalistyczny
tekst prawny
kolokacja
analiza jakościowa kolokacji

Jak cytować

Moroz, A. (2017). Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 139–149. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.11

Abstrakt

Prezentowany tekst stanowi egzemplifikację zautomatyzowanych procedur identyfikacyjnych omó- wionych w zamieszczonym w niniejszym tomie artykule Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne. Zasadniczym jego celem jest scharakteryzowanie jakościowych procedur analizy kolokacji, stanowiących kolejny etap statystycznego opracowania takiego zbioru wyrażeń. Podstawą obserwacji będą właściwości dwustronnej kolokacji wykonanie orzeczenia.
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.11
PDF

Bibliografia

Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.

Bogusławski A., 1988, Język w słowniku, Wrocław.

Bogusławski A., 2005, Przypomnienia metodologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 61, s. 189–196.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba Polona Abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.

Gębka-Wolak M., Moroz A., 2014, O nieswobodnej grupie syntaktycznej, „Prace Językoznawcze” t. 16, z. 1, s. 45–61.

Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Йорданская Л.Н., Мельчук И.А., 2007, Смысл и cочетаемость в словаре, Москва.

Kaproń-Charzyńska I., 2014, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.

Laskowski R., 1998, Fleksja, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 1, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 125–150.

Petzel J., 2011, Status lingwistyczny języka prawnego, w: Prawo, język, media, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa, s. 153–165.

Pęzik P., 2013, Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. Powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja, w: Metodologie językoznawstwa. 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stalmaszczyk, Łódź, s. 143–160.