Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia

Main Article Content

Andrzej Moroz

Abstrakt

Prezentowany tekst stanowi egzemplifikację zautomatyzowanych procedur identyfikacyjnych omó- wionych w zamieszczonym w niniejszym tomie artykule Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne. Zasadniczym jego celem jest scharakteryzowanie jakościowych procedur analizy kolokacji, stanowiących kolejny etap statystycznego opracowania takiego zbioru wyrażeń. Podstawą obserwacji będą właściwości dwustronnej kolokacji wykonanie orzeczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moroz, A. (2017). Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 139–149. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.11
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Andrzej Moroz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny

dr hab., zatrudniony w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizacja: współczesny język polski, zainteresowania naukowe: składnia, język współczesnych tekstów prawnych. Autor książek: Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy (2002) i Parenteza ze składnikiem czasownikowym we współczesnym języku polskim (2010).

Bibliografia

 1. Bednarek A., Grochowski M., 1993, Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.
 2. Bogusławski A., 1988, Język w słowniku, Wrocław.
 3. Bogusławski A., 2005, Przypomnienia metodologiczne, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 61, s. 189–196.
 4. Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba Polona Abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.
 5. Gębka-Wolak M., Moroz A., 2014, O nieswobodnej grupie syntaktycznej, „Prace Językoznawcze” t. 16, z. 1, s. 45–61.
 6. Grzegorczykowa R., 2001, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.
 7. Йорданская Л.Н., Мельчук И.А., 2007, Смысл и cочетаемость в словаре, Москва.
 8. Kaproń-Charzyńska I., 2014, Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka, Toruń.
 9. Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.
 10. Laskowski R., 1998, Fleksja, w: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, t. 1, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa, s. 125–150.
 11. Petzel J., 2011, Status lingwistyczny języka prawnego, w: Prawo, język, media, red. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, Warszawa, s. 153–165.
 12. Pęzik P., 2013, Paradygmat dystrybucyjny w badaniach frazeologicznych. Powtarzalność, reprodukcja i idiomatyzacja, w: Metodologie językoznawstwa. 1. Ewolucja języka. Ewolucja teorii językoznawczych, red. P. Stalmaszczyk, Łódź, s. 143–160.