Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania pragmatycznojęzykowe

Main Article Content

Anna Dąbkowska

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zbadanie kontekstów ilustrujących podawane przez słowniki współczesnego języka polskiego oraz przez autorów prac z zakresu semantyki znaczenie czasownika zwierzać się. Celem – ustalenie, czy wszystkie spotykane współcześnie wypowiedzi, o których kompetentny komunikacyjnie Polak mógłby powiedzieć On / ona zwierza się, zawierają wszystkie cechy definicyjne tego czasownika.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbkowska, A. (2017). Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania pragmatycznojęzykowe. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 165–175. https://doi.org/10.14746/2016.31.13
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Anna Dąbkowska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Anna Dąbkowska mgr, doktorantka w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarz Zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe: pragmatyka językowa, gender językowy, etykieta językowa

Bibliografia

 1. Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego PWN, t. 2, Warszawa.
 2. Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 4, Warszawa.
 3. Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa.
 4. Hofstede G., Hofstede G. J., Minkov M., 2011, Kultury i organizacje. Zorganizowanie umysłu, przeł. M. Durska, Warszawa.
 5. Kita M., 2007, Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości, Katowice.
 6. Kita M., 2013, Polski dyskurs prywatności, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (11), s. 93–103.
 7. Kita M., 2014, „Sprzedawanie” prywatności w mediach, w: Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice, s. 100–114.
 8. Stasiak P., 2009, Ch@mowo, „Polityka”, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/297802,1,chmowo.read [dostęp: 17.04.2015].
 9. Szymczak M. (red.), 1981, Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa.
 10. Wierzbicka A., 1987, English Speech Act Verbs. A semantic dictionary, Sydney.
 11. Zawisławska M., 1997, Czasowniki ujawniania tajemnicy we współczesnej polszczyźnie, w: Semantyczna struktura słownictwa i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 199–213.