Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny

Main Article Content

Kazimierz Sikora

Abstrakt

Autor artykułu przedstawia swoje stanowisko w sprawie inwazji potoczności i wulgarności w dyskursie publicznym i w Internecie. Jest zdania, że jest to zjawisko groźne dla polskiej kultury, któremu trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikora, K. (2016). Kilka uwag na temat wulgaryzacji i brutalizacji polszczyzny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 105-115. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.8
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Kazimierz Sikora, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków

dr hab., adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: dialektologia, pragmatyka językowa, etykieta językowa, leksykologia gwarowa. Autor książki: Grzeczność językowa wsi. Cz. 1: System adresatywny (2010).

Referencje

 1. http://natemat.pl/53811,stand-up-to-nie-kabaret-zarty-na-poziomie-rozporka-czy-toalety-tak-ale-maja-zmuszac-do-refleksji [dostęp: 17.04. 2015].
 2. Bartmiński J., 1991, Styl potoczny jako centrum systemu stylowego języka, w: Synteza w stylistyce słowiańskiej, red. S. Gajda, Opole, s. 33–47.
 3. Bartmiński J., 1993, Styl potoczny, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław, s. 115–134.
 4. Bartmiński J., 2014, Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, w: J. Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze, Lublin, s. 52–65.
 5. Biernacka-Ligęza I., 1999, Wulgaryzmy a łamanie normy kulturowej, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław, s. 166–181.
 6. Dąbrowska A., 2008, Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 173–196.
 7. Dunaj B., Przybylska R., Sikora K., 1999, Język na co dzień, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 227–251.
 8. Gajda S., 1999, Współczesna polska rzeczywistość językowa i jej badanie, w: Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, red. J. Miodek, Wrocław, s. 8–14.
 9. Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 10. Kamińska-Szmaj I., 2001, Słowa na wolności: język polityki po 1989 roku, Wrocław.
 11. Kamińska-Szmaj I., 2008, Język polityki na tle przemian kulturowych, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 253–265.
 12. Kamińska-Szmaj I., 2009, Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918–2000, Wrocław.
 13. Kodeks wykroczeń, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710120114 [dostęp: 17.11.2016].
 14. Kowalikowa J., 2000, Wulgaryzmy we współczesnej polszczyźnie, w: Język trzeciego tysiąclecia, red. G. Szpila, Kraków, s. 121–132.
 15. Kowalikowa J., 2008, O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław, s. 81–88.
 16. Kurek H., 2008, Polszczyzna mówiona inteligencji, Karków.
 17. Majkowska G., Satkiewicz H., 1999, Język w mediach, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków, s. 181–196.
 18. Mosiołek-Kłosińska K., 2000, Wulgaryzacja języka w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s. 112–119.
 19. Ochmann D., 2013, Słowotwórstwo najmłodszej polszczyzny, w: Słowotwórstwo w różnych odmianach języka, red. E. Badyda, J. Maćkiewicz, E. Rogowska-Cybulska, Gdańsk, s. 253–164.
 20. Ożóg K., 2001, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów.
 21. Ożóg K., 2006, Pauperyzacja języka współczesnej polityki, „LingVaria”, nr 1, s. 81–90.
 22. Ożóg K., 2008, Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania, w: Język a Kultura, t. 20: Tom jubileuszowy, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, s. 59–79.
 23. Ożóg K., 2014, Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, Studia Linguistica, t. 9, s. 49–60.
 24. Peisert M., 2004, Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław.
 25. Peisert M., 2014, Agresja językowa we współczesnym dyskursie publicznym, w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków, s. 167–175.
 26. Skudrzyk A., Warchala J., 2013, Język potoczny – dyskurs potoczny, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek- Bednarczuk, Kraków, s. 35–59.
 27. Taras B., 2004, Anonim w Internecie, czyli o komunikacji incognito, w: Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Katowice, s. 44–51.
 28. Taras B., 2005, Przekleństwa i wulgaryzmy w języku mieszkańców wsi rzeszowskiej, w: Język a Kultura, t. 17: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław, s. 305–314.
 29. Taras B., 2011, Ekspansja wulgarności w języku i kulturze, „Język Polski”, z. 5, s. 372–380.
 30. Taras B., 2013, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów.
 31. Warchala J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice.
 32. Warchala J., Skudrzyk A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice.
 33. Witosz B., 2007, Potoczność jako wartość w dzisiejszej kulturze, w: Potoczność a zachowania językowe Polaków, red. B. Boniecka, S. Grabias, Lublin, s. 11–21.
 34. Wróblewski Ibis A., 1996, Polszczyzna nam się kundli, czyli Kaczor Donald z hamburgerem w dziobie, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław, s. 257–260.
 35. Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 347–380.