Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych)

Main Article Content

Ewa Młynarczyk

Abstrakt

Obiektem bliższej obserwacji w niniejszym artykule są nazwy firm kosmetycznych zawierające w swej strukturze dwuczłonowe wyrażenia, składające się z: rzeczowników, które oznaczają rozmaite miejsca, instytucje, placówki (np. galeria, akademia, klub) albo pewną przestrzeń (np. kraina, strefa), oraz określeń wskazujących na rodzaj działalności prowadzonej w danej firmie (np. fryzjerski, kosmetyczny) lub obiekt zabiegów (urody, fryzur, paznokci itp.). Nazwy tego typu są współcześnie tworzone niemal seryjnie. Autorka, biorąc pod uwagę sfery konotacji, do jakich odnoszą się rzeczownikowe człony nazw, wskazuje kilka grup leksemów szczególnie chętnie wykorzystywanych w nazewnictwie firm kosmetycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Młynarczyk, E. (2016). Modne nazwy firmowe (na przykładzie nazw salonów kosmetycznych). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 117-125. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.9
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Ewa Młynarczyk, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2; 30-084 Kraków

dr hab., prof. UP w Katedrze Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zainteresowania naukowe: frazeologia, leksykologia diachroniczna, chrematonimia, lingwistyka kulturowa. Autorka dwóch monografii: Polskie słownictwo handlowe XVI i XVII wieku (na materiale krakowskich ksiąg praw miejskich i lustracji królewszczyzn) (2010) oraz Nie święci garnki lepią. Obraz rzemiosła utrwalony w polskiej frazeologii (2013).

Bibliografia

 1. Biolik M., 2011, Modele strukturalne nazw własnych przedsiębiorstw i lokali z branży gastronomicznej w województwie warmińsko-mazurskim, w: Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik, J. Duma, Olsztyn, s. 59–78.
 2. Biolik M., Duma J. (red.), 2011, Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn.
 3. Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), w: Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa– Kraków, s. 343–361.
 4. Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, wyd. 2., Łódź.
 5. Gałkowski A., 2014, Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27, Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. M. Graf, s. 63–72, doi:10.14746/psj.2014.XXVII.5.
 6. Jaracz M., 2002, Uwagi na temat mody językowej w wybranych systemach nazw własnych, w: Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce, s. 177–185.
 7. Kosyl C., 1993, Chrematonimy, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław, s. 439–444.
 8. Matusz O., 2010, O tendencjach w nowym nazewnictwie łódzkich usługowych firm kosmetycznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica”, t. 45, s. 117–128.
 9. Młynarczyk E., 2010a, Metaforyczne związki wyrazowe w nazwach placówek handlowo-usługowych we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”, z. 4–5, s. 277–285.
 10. Młynarczyk E., 2010b, SKLEP, SALON, STUDIO czy ATELIER – współczesne sposoby nazywania placówek handlowych, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, „Studia Linguistica” 5, Kraków, s. 179–189.
 11. Młynarczyk E., 2015, Od jatki do galerii – rozwój pola wyrazowego ‘miejsce handlu’ w dziejach polszczyzny, w: Dialog z Tradycją, t. 3: Język – komunikacja – kultura, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 275–291.
 12. Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2002, O kilku nazwach miejsc w słownictwie kosmetycznym, w: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 8: Materiały X Kolokwium Językoznawczego, Pobierowo, 18–20 września 2000 r., red. M. Białoskórska, L. Mariak, Szczecin, s. 315–323.
 13. Przybylska R., 2002, Modne nazwy firm, w: Moda jako problem lingwistyczny, red. K. Wojtczuk, Siedlce, s. 155–163.
 14. Rutkiewicz-Hanczewska M., 2014, Moda w zakresie morfologii współczesnych emporionimów, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 27, Przestrzenie językoznawstwa. Prace dedykowane Profesor Irenie Sarnowskiej-Giefing, red. M. Graf, s. 135–144, doi: 10.14746/psj.2014.XXVII.11.
 15. Rzetelska-Feleszko E., 2006, W świecie nazw własnych, Warszawa–Kraków.
 16. Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.