Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny

Main Article Content

Sylwia Sojda

Abstrakt

Celem szkicu jest wskazanie najważniejszych mechanizmów dynamiki współczesnego języka słowackiego, do których należą: substytucja, multiplikacja i redukcja oraz zauważalne tendencje rozwojowe w podsystemie morfologicznym i syntaktycznym. Najszybciej na zmiany społeczno- polityczne reaguje słownictwo, najwolniej składnia języka. Na poziomie morfologicznym największą dynamikę przejawia deklinacja rzeczowników rodzaju męskiego. Wspólną cechą zmian w omówionych podsystemach jest tendencja do ekonomizacji języka przejawiająca się w upraszczaniu, unifikacji i regularności form, zmniejszeniu liczby form sekundarnych oraz eliptyczność.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sojda, S. (2016). Dynamika rozwoju współczesnego języka słowackiego – aspekt gramatyczny. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (32), 157-167. https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.13
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Sylwia Sojda, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec

dr, adiunkt w Zakładzie Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: współczesne językoznawstwo słowackie i konfrontatywne polsko-słowackie, a zwłaszcza leksykologia i morfologia języka słowackiego, dydaktyka języka słowackiego jako obcego, tłumaczenie ustne i audiowizualne oraz jego dydaktyka. Autorka monografii Procesy uniwerbizacyjne w języku słowackim i polskim (2011).

Referencje

 1. Dolník J., 2010, Synchrónna dynamika morfológie, w: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny, red. J. Dolník, Bratislava, s. 65–96.
 2. Horváth M., 2014, Aktuálny obraz úrovne jazykovej kultúry v hlavnej správodajskej relácii RTVS/Slovenskej televízie, https://medialnistudia.files.wordpress.com/.../ms_2014_1_horvath_web [dostęp: 30.03.2014].
 3. Kačala J., 2010, Spisovná slovenčina v 20. storočí, Bratislava.
 4. Klincková J., 2010, Syntax hovorených komunikátov, w: Odkazy a výzvy modernej jazykovej
 5. komunikácie, red. J. Klincková, Banská Bystrica, s. 467–485.
 6. Krajčovič R., 1985, Procesuálnosť ako vlastnosť jazykového systému a jej výskum, w:K princípom marxistickej jazykovedy. Materiály z konferencie o marxistickej jazykovede (Smolenice 21. – 23. novembra 1983), red. J. Horecký, Bratislava, s. 76–80.
 7. Kralčák Ľ., 2010, Mechanizmy dynamiky jazyka, w: Slovo – tvorba – dynamickosť, red. M. Šimková, Bratislava, s. 460–465.
 8. Krčmová M., 2005, Przemiany warstwy brzmieniowej języka czeskiego, w: Rozwój języka czeskiego po aksamitnej rewolucji, red. M. Balowski, Racibórz, s. 76–85.
 9. Oravec J., 1967, Väzba slovies v slovenčine, Bratislava.
 10. Pauliny E., 1943, Štruktúra slovenského slovesa, Bratislava.
 11. Pauliny E., Ružička J., Štolc J., 1968, Slovenská gramatika, Bratislava.
 12. Považaj M., 2008, Niektoré dynamické tendencie slovenskej morfológie, w: Jazyk a jazykoveda v pohybe, red. S. Mislovičová, Bratislava, s. 408–415.
 13. Ružička J. (red.), 1966, Morfológia slovenského jazyka, Bratislava.
 14. Tibenská E., 2005, Vývinové tendencie v súčasnej syntaxi, w: Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej, red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Kraków, s. 77–85.
 15. Tibenská E., 2012, Zmeny v jazykových podsystémoch (čiastkových normách): syntaktická rovina, w: E. Tibenská, Slovenčina v zrkadle vnútorných a vonkajších vzťahov, Zagrzeb, s. 11–22.