Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla Autorów – wymogi edytorskie

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów naukowych spełniających następujące wymagania:
• tekst: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5
• przypisy dolne: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,0
• tekst wyjustowany, bez dzielenia słów
• strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi
• bibliografia obejmująca wykorzystane w artykule źródła

Do tekstu należy załączyć w j. polskim oraz j. angielskim: abstrakt (700-1200 znaków) oraz słowa kluczowe (3-5).

Prosimy również o podanie numeru ORCID oraz afiliacji autora, a także przetłumaczenie na język angielski tytułu artykułu.

Ponadto należy stosować przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście.
Opisy bibliograficzne zamieszczane w przypisach dolnych powinny być przygotowane według następującego wzoru:
• monografie:
np. J. Bruner, Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2006
• artykuły opublikowane w czasopismach:
np. K. Segiet, On local communities and human societies in times of globalisation – a pedagogical perspective, “Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2020, nr 1(17)
• teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych: zapis identyczny jak artykułu zawartego w czasopiśmie
• teksty zawarte w pracach zbiorowych:
np. A. Cybal-Michalska, Edukacja przez dzieło literackie jako recepcja doświadczeń społecznych, [w:] K. Segiet, K. Słupska (red.), Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, Poznań 2017
• źródła internetowe:
np. D. Olczak, Mamy dla wolontariuszy ciekawe zadania, https://publicystyka.ngo.pl/ mamy-dla-wolontariuszy-ciekawe-zadania [dostęp: 16.02.2021]

W sytuacjach powtórzeń źródeł w przypisach należy stosować skróty łacińskie, takie jak: ibidem, op. cit., eadem, itp.

Tam, gdzie jest to możliwe prosimy o umieszczanie w przypisie numeru DOI artykułu lub publikacji.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.