Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Interlinia 1,5; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów spełniających następujące wymagania:

• tekst: czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5;

• przypisy dolne: czcionka Times New Roman, rozmiar 10, interlinia 1,0;

• tekst wyjustowany, bez dzielenia słów; 

• strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi;

• bibliografia obejmująca wykorzystane w artykule źródła. 

 

Na górze artykułu prosimy podać:

imię i nazwisko,
ORCID,
afiliację, 

a także – w j. polskim oraz w j. angielskim:

tytuł artykułu,
abstrakt (700–1200 znaków),
słowa kluczowe (3–5). 

Ponadto należy stosować przypisy dolne o ciągłym systemie numeracji w całym tekście. W sytuacjach powtórzeń źródeł w przypisach należy stosować skróty łacińskie, takie jak: ibidem, op. cit., eadem itd. 

 

Bibliografia powinna być przygotowana według następującego wzoru: 

 • monografie: 

np. Bruner J., Kultura edukacji, przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Kraków 2006. 

 

 • artykuły opublikowane w czasopismach:
  np. Segiet K., On local communities and human societies in times of globalisa- tion – a pedagogical perspective, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2020, 17(1), s. 17–26. 

 

 • teksty zamieszczone w wydawnictwach ciągłych o charakterze wydawnictw zbiorowych: zapis identyczny jak artykułu zawartego w czasopiśmie;

 

 • teksty zawarte w pracach zbiorowych:
  np. Cybal-Michalska A., Edukacja przez dzieło literackie jako recepcja doświadczeń społecznych, [w:] K. Segiet, K. Słupska (red.), Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości, Poznań 2017, s. 29–40.

 

 • źródła internetowe:
  np. Olczak D., Mamy dla wolontariuszy ciekawe zadania, https://publicysty- ka.ngo.pl/mamy-dla-wolontariuszy-ciekawe-zadania [dostęp: 16.02.2021].

 

Bibliografia załącznikowa powinna zawierać zakresy stron w przypadku artykułów oraz rozdziałów w pracach zbiorowych, podane na końcu danej pozycji bibliograficznej.

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.