O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

Współczesny dyskurs nad tymi zagadnieniami, ze względu na dynamikę przemian we wszystkich sferach egzystencji i konieczność budowania cennej wspólnotowości, przejawiającej się m.in. w trosce o Innego, jego los, a zatem o jakość życia i kondycję społeczeństw, jest ze wszech miar pożądany. Dlatego stworzenie międzynarodowej platformy służącej prezentacji refleksji teoretycznej, wyników badań i praktycznych rozwiązań, mieszczących się w obszarze przedmiotu zainteresowań pedagogiki społecznej i rozszerzających się w związku z występowaniem nowych wyzwań i zagrożeń, jest ważnym celem czasopisma.

Proces recenzji

Artykuł oceniany jest przez dwóch recenzentów. W ramach oceny przygotowują oni opinię o tekście i przedstawiają redaktorowi/redaktorom jednoznaczną rekomendację o akceptacji, odrzuceniu lub wymaganych poprawkach. Na podstawie rekomendacji redaktor/redaktorzy podejmują decyzję o tekście. Zewnętrzna ocena realizowana jest w jednej lub w wielu rundach. Kolejne rundy recenzji (oceny przez tych samych recenzentów) są potrzebne, gdy oceniony tekst wymaga istotnych poprawek. Niekiedy zachodzi potrzeba, aby w kolejnych rundach powołać dodatkowego recenzenta(ów)

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Zasady etyki publikacyjnej zostały opracowane zgodnie z wymogami Committee on Publication Ethics.

Zachowując najwyższe standardy wydawnicze, rada naukowa czasopisma „Pedagogika Społeczna Nova” ustanawia następujące zasady w kwestii etyki publikacyjnej:

ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO REDAKCJI
• Redakcja decyduje o wstępnej kwalifikacji artykułu, biorąc pod uwagę zgodność jego treści z profilem czasopisma.
• Redakcja dba o przestrzeganie norm etycznych, zgodnie z przyjętymi standardami (równouprawnienie, przeciwdziałanie dyskryminacji, ocena tekstów pod względem merytorycznym).
• Redakcja przestrzega zasad poufności (ochrona danych autorów, recenzentów i członków rady redakcyjnej).
• Redakcja dba o realizację procesu recenzenckiego zgodnie z normami prawnymi, odnoszącymi się do kwestii praw autorskich.
• Redakcja zobowiązuje się do zachowania zasady wolności akademickiej.
• Redakcja kieruje artykuły do recenzji. Spoczywa na niej obowiązek wyznaczenia recenzentów, którzy nie wchodzą w konflikt interesów z autorem/ autorami przygotowanego tekstu.
• Przyjęte do recenzji artykuły przechodzą tę samą procedurę podwójnej ślepej recenzji.
• Redakcja dba o rzetelność naukową publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk (zjawisko plagiatu, fałszowanie wyników badań) podejmuje odpowiednie kroki, zgodnie z zasadami określonymi przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Wymogi formalne dla autorów

• Autorzy są zobligowani do przygotowania tekstów zgodnie z zasadami rzetelności naukowej.
• Autorzy dostarczają do publikacji własne, oryginalne teksty, niepublikowane i niezgłoszone do publikacji innym redakcjom.
• Autorzy są zobowiązani do podania afiliacji.
• Autorzy zamieszczają w tekstach informacje o źródłach, zgodnie z przyjętymi przez redakcję wymogami edytorskimi.
• Autorzy są zobligowani do akceptacji procedury recenzenckiej oraz odniesienia się do uwag recenzentów.
• W przypadku artykułów wieloautorskich, autorzy są zobowiązani do dostarczenia redakcji informacji o tym, który z autorów jest odpowiedzialny za przygotowanie jakiej części tekstu.
• Autorzy wyrażają zgodę na publikację tekstu w formie drukowanej i elektronicznej.
• Autorzy są zobligowani do akceptacji polityki zero tolerancji wobec zjawiska plagiatu i fałszowania wyników badań, stosowanej przez czasopismo.

Recenzenci

dr hab. Tomasz Bajkowski, Polska
dr Katarzyna Borkowska, Wielka Brytania
dr Ewelina Cazottes, Francja
dr Seran Demiral, Turcja
dr hab. Paulina Forma, Polska
prof. dr Sribas Goswami, Indie
dr hab. Mirosław Górecki, Polska
dr Beata Górnicka, Polska
dr hab. Elżbieta Górnikowska - Zwolak, Polska
dr Julien-Ferencz Kiss, Rumunia
dr Aviv Livnat, Izrael
prof. dr hab. Inetta Nowosad, Polska
dr Chinyere Okam, Nigeria
prof. dr hab. Barbara Opozda, Polska
dr Marta Wiatr, Polska