Perspektywy renesansu publicznego stosowanej pedagogiki społecznej w postindustrialnej przestrzeni

Main Article Content

Andrzej Radziewicz-Winnicki

Abstrakt

The author takes up a critical approach to several concepts presented in the literature of social sci- ences, on so expected problems of public rehabilitation and revitalisation during the active enggement of such subdiscipline as modern social pedagogy. He analyses the local urban space, opposed to spontaneoulness chaos and anomia accured in public structures. The paper warns againt the relin- quishment in local communities of earlier order and the whole social network. It could becme in each posttransformated cociety during the social change. The aim of the paper was to mobilise on future a public support across education and prophylaxis to avoid a lot of individual and collective traumatic and neurostic feelings.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radziewicz-Winnicki, A. (2021). Perspektywy renesansu publicznego stosowanej pedagogiki społecznej w postindustrialnej przestrzeni. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 33-51. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.02
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Altman, I. The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, Crowding, Mon- terey, California 1975.
 2. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekł. S. Cieśla, Warszawa 2002. Cobel-Tokarska M., Przestrzeń społeczna: świat – dom – miasto, Warszawa 2011.
 3. Gouldner A.W., Co zdarzyło się w socjologii. Historyczny model rozwoju strukturalnego, [w:] J. Szacki (red.) Czy kryzys socjologii?, Warszawa 1977.
 4. Harding A., Blaxland T., Urban Theory. A Critical Introduction to Power, Cities and Urbanism in 21st Century, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC 2014.
 5. Hochleitner R.D., Ścieżki nadziei i jej perspektywy: jak będziemy żyć jutro?, „Deutschland” 1999, nr 6. Hull Z., Wstęp. W poszukiwaniu prawdy o człowieku, [w:] W. Tulibacki, Z. Frydryszek (red), O literaturze i filozofii. Problemy – Twórcy – Dzieła, Olsztyn 1999.
 6. Jacko J.F., Nimb aksjologiczny. Uwagi o etycznych aspektach przestrzeni osobistej, „Ethos” 2013, nr 4. Jóźko M., Społeczeństwo obywatelskie w małym mieście, „Kultura i Społeczeństwo” 2002, nr 3, t. XLVI.
 7. Krysiński D., Banaś J., Między nieudaną prowokacją a modelową integracją. O renesansie aktywizacji społecznej w wydaniu artystycznym, „Kultura i Społeczeństwo” 2018, nr 3, t. LXII.
 8. Kurnicki K., Ideologie w mieście: o społecznej produkcji przestrzeni, Kraków 2018.
 9. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Rozwój społeczny. Trzy paradygmaty, „Kultura i Społeczeństwo” 1987, nr 3, t. XXI.
 10. Kwaśniewski J., Socjologia stosowana, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 4, Warszawa 2002.
 11. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Chojnacka-Szyszko B., Klajmon-Lech U. (red.), Spheres of Spiri- tual Life – A Study on Permenence and Changeability of Identity Behaviours in Borderland Com- munities, Munich 2018.
 12. Mariański J., Młodzież między tradycją i ponowoczesnością, Lublin 1999.
 13. Marzec-Holka K., Radziewicz-Winnicki A., Wiłkomirska A., Nauki społeczne wobec zmiany – alter- natywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki), Warszawa 2018.
 14. Matysiak-Błaszczyk A., Modrzewski J. (red.), Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidual- nym i społecznym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji, Poznań–Kalisz 2012. Mendel M., Theiss W., Pamięć i miejsce „in potentia”: o mieście pełnym, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 1 (59).
 15. Mieszalska A., Wizja ładu społecznego w społeczeństwie postmonocentrycznym, „Kultura i Społeczeń- stwo” 1993, nr 3, t. XXXVII.
 16. Modrzewski J., Matysiak-Błaszczyk A., Włodarczyk W. (red), Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), Poznań 2018.
 17. Modrzewski J., Socjopedagogika. Studia – szkice – refleksje – wspomnienia, Poznań 2016. Modrzewski J., Z(dez)integrowane społeczeństwa – istota zjawiska i problemu w perspektywie strukturalno- funkcjonalnej, „Pedagogika Społeczna” 2017, nr 4 (66).
 18. Odrodzenie, [w:] Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1982.
 19. Olubiński A., Problematyka sił społecznych środowiska wychowawczego (wprowadzenie do koncepcji),
 20. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, z. 4.
 21. Ostrowski M., Szostkiewicz A., Świat 2001. Remanent, „Polityka” 2001, 6 stycznia, nr 1 (2279). Perri 6, Nowe umowy społeczne w nadchodzącym stuleciu, „Deutschland” 1999, nr 6.
 22. Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Łódź 2007. Pilch T., Społeczeństwo obywatelskie wobec opresji i zniewolenia przez ideologie, politykę i władzę, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 4 (70).
 23. Piorunek M. (red.), Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa.
 24. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje, t. 1, Poznań 2019.
 25. Podemski K., Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, z. 2.
 26. Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, Warszawa 2008.
 27. Radziewicz-Winnicki A. Przedporozumienie jako kategoria teoretyczna w zakresie scalania wielu sub- dyscyplin zajmujących się wsparciem, pomocniczością, poradnictwem i rehabilitacją publiczną, referat wygłoszony podczas V ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo” Poznań, 25.03.2021, WSE UAM.
 28. Rychard A., Parę refleksji o trudnościach tworzenia krytycznej socjologii postkomunizmu, „Studia Socjologiczne” 2007, nr 1.
 29. Sagier H., Od pracy zarobkowej do społeczeństwa obywatelskiego, „Deutschland” 1999, nr 6.
 30. Schmalz-Bruns R., Civil Society-ein postmodernes konstprodukt? Eine Antwort auf volker Heins, „Po- litische Vierteljahresschrift” 1992, (33), z. 2.
 31. Segiet K., O społecznościach lokalnych i wspólnotach ludzkich w warunkach globalizacji – perspektywa pedagogiczna, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja” 2020, nr 1 (17).
 32. Segiet K., Słupska K., Tokaj A., Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej, Poznań 2019.
 33. Smolińska-Theiss B., Pedagogika społeczna – pedagogika społecznie zaangażowana wokół inicjatyw i ruchów społecznych, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 4 (70).
 34. Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymaga- niami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Poznań 2004.
 35. Sonntag R., Urlich Beck i jego socjologiczne teorie drogi do innej nowoczesności, „Deutschland” 1997, nr 3.
 36. Sozański T., Sieć społeczna, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 4, Warszawa 2002. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 37. Szafraniec K., Anomia, [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 1, Warszawa 1998.
 38. Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., Suchodolska J. (red.), Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej, Toruń 2014.
 39. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002. Theiss W., Radlińska, Warszawa 1997.
 40. Tomaszewska-Lipiec R., Praca zawodowa – życie osobiste. Dysonans czy synergia?, Bydgoszcz 2018. Urbaniak-Zając D., Przemiany myśli społeczno-pedagogicznej w Niemczech, [w:] E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata, t. 2, Warszawa 2007.
 41. Wilk T., Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twór- ców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty, Wałbrzycha, Katowice 2010.
 42. Wnuk-Lipińska E., Innowacyjność a konserwatyzm. Uczelnie polskie w procesie przemian społecznych, Warszawa 1996.
 43. Wołk Z., Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Warszawa 2013.