Elżbieta Zawacka – pedagog niezłomna

Main Article Content

Wiesław Theiss

Abstrakt

The article presents the socio-professional activity of Elżbieta Zawacka (1909–2009). She was an out- standing figure in the recent history of Poland. The heroine of the underground 1939–1945, participant in the Warsaw Uprising, prisoner of the Stalinist times, university professor, founder of the archival and scientific centre in Toruń. She was decorated with the Order of the White Eagle, the Cross of the Order of Virtuti Militari, and the Cross of Valor (five times). Regardless of the time, area and form of activity, Zawacka remained faithful to the “ethos of indomitables” – people acting in the name of humanistic and humanitarian values for the good of the country and other people.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Theiss, W. (2021). Elżbieta Zawacka – pedagog niezłomna. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 67-84. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.04
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bystrzycki P., Cichociemni – temat, który czeka, „Tygodnik Powszechny” 1970, nr 12. Kamiński A., Myśli o Polsce i wychowaniu, wybór i red. A. Janowski, Warszawa 2003. Lepalczyk I., Wśród ludzi i książek, Łódź 2003.
 2. List A. Kamińskiego do R. Wroczyńskiego z dn. 4 V 1970 r., oryginał w zbiorach autora.
 3. List E. Zawackiej do H. Radlińskiej z dn. 14 II 1953 r., kopia w zbiorach autora.
 4. List E. Zawackiej do W. Theissa z dn. 15 XII 1996 r., oryginał w zbiorach autora.
 5. Maliszewski T., Elżbieta Zawacka (1909–2009): 10 lat w gdańskim środowisku akademickim, „Ars Educandi” 2009, t. VI.
 6. Reymont S., Na Opaczewskiej i później. Spotkania z Babcią, [w:] I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.),
 7. Helena Radlińska. Człowiek i wychowawca, Warszawa 1994/95.
 8. Skerska E., Ostatnie pożegnanie śp. gen. Elżbiety Zawackiej, „Biuletyn” 2009, nr 1.
 9. Sprawozdanie z pierwszego okresu badań warunków bytu i potrzeb ludności Łodzi, mszps w zbiorach autora.
 10. Theiss W., Listy Elżbiety Zawackiej do Ryszarda Wroczyńskiego (1957–1958, 1961), [w:] R. Grzybow- ski, K. Jakubiak, M. Brodnicki, T. Maliszewski (red.), Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku – ciągłość i zmiana. Zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mok- rzeckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin, Toruń 2015.
 11. Theiss W., Osobliwe czasy, osobliwe studia, [w:] W. Bielecki (red.), Z pedagogiką przez życie. Studia i drogi życiowe we wspomnieniach absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, rocznik 1968–1972. Książeczka wydana z okazji III Zjazdu Absolwentów zorganizowanego w 40. rocznicę ukończenia studiów, Gdańsk 2012.
 12. Wroczyński R., Ocena dorobku naukowego dra Elżbiety Zawackiej, mszps (kopia na papierze przebit- kowym), b.d., w zbiorach autora.
 13. Zawacka E., [List do uczestniczek konferencji „Służba kobiet w formacjach mundurowych w XXI wie- ku”], „Biuletyn” 2008, nr 1 (54).
 14. Zawacka E., Świadectwo o Sue Ryder z dn. 4 IX 2008 r., https://kpbc.umk.pl/Content/199460/PDF/Lady_Ryder_Sue_2460_WSK.pdf [dostęp: 24.04.2021].
 15. Zawacka-Wakarecy D., Wspomnienie o gen. Elżbiecie Zawackiej, „Biuletyn” 2009, nr 1.
 16. Opracowania
 17. Frąckowiak A., Góralska R., Półturzycki J., Solarczyk-Szwec H., Wojdyło W. (red.), Elżbieta Zawacka 1909–2009, Radom 2009.
 18. Kersten K., Inteligencja wobec nowej rzeczywistości, „Mówią Wieki” 1990, nr 7.
 19. Lepalczyk I., Manteuffel-Szoege z Schroetterów Emilia, [w:] M. Gładkowska i in. (red.), Słownik bio- graficzny pracowników społecznych, Warszawa 1993.
 20. Malinowski J.A., Pożegnanie prof. gen. Elżbiety Zawackiej, „Wychowanie na co Dzień” 2009, nr 1–2. Minczykowska K., Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo” (1909–2009), Warszawa 2014.
 21. Minczykowska K., Kalendarium życia Elżbiety Zawackiej (19 III 1909–10 I 2009), [w:] A. Frąckowiak,
 22. R. Góralska, J. Półturzycki, H. Solarczyk-Szwec, W. Wojdyło (red.), Elżbieta Zawacka 1909– 2009, Radom 2009.
 23. Reymont St., Początki organizacji „Racławice”, „Więź” 1987, nr 5.
 24. Szacki J., Znaniecki, Warszawa 1986.
 25. Szot B., Dwa światy Radlińskiej. Współpraca prof. Heleny Radlińskiej ze Zgromadzenia Sióstr Urszula- nek SJK w Warszawie w latach 1939–1945, Milanówek 2002.
 26. Wilk H., Pobyt prof. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo” w Fordonie, http://www.mikolaj.bydgoszcz.pl/czytelnia/zawacka_zo.pdf [dostęp: 02.09.2010].
 27. Wroczyński R., Kongres pedagogiczny we Florencji, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1958, nr 1.
 28. Zawacka E., Badania nad samokształceniem dorosłej ludności we Francji, „Oświata Dorosłych” 1961, nr 5.
 29. Zawacka E., Czekając na rozkaz, Lublin 1992.
 30. Zawacka E., Kształcenie korespondencyjne w Norwegii, „Oświata Dorosłych” 1962, nr 2.
 31. Żarnecka Z., W domu Sióstr Urszulanek, [w:] I. Lepalczyk, B. Wasilewska (red.), Helena Radlińska – portret pedagoga (rozprawy, wspomnienia, materiały), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Pae- dagogica et Psychologica” 1994, t. 34.