Makrostruktury społeczne w przedmiocie zainteresowania pedagogicznego

Main Article Content

Jerzy Modrzewski

Abstrakt

The problem of upbringing is one of the inherent elements of social experience and has accompanied the human since the invention of the form of organization of social life, known as the state. Remedy for the experienced problems should be various initiatives and constructs unfortunately most of which often become ideology. In this article, author attempts to describe the concept of upbringing problems through its deconstruction and categorization of its components, which is aimed at presenting the implications for social reality, both contemporary and historical.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Modrzewski, J. (2021). Makrostruktury społeczne w przedmiocie zainteresowania pedagogicznego. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 85-101. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.05
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Abucewicz M., Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej, Warszawa 2012.
 2. Adamczyk B., Dzieci ulicy w Polsce i na świecie, Kraków 2015, 2016.
 3. Adamczyk G., Jeżowski M., Smyczek L., Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii, Lublin 2006.
 4. Ambrozik W., Wychowawcze funkcjonowanie średniego miasta uprzemysłowionego. Analiza systemo- wa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji samoregulujących, Poznań 1991.
 5. Ambrozik W., Modrzewski J. (red.), Stanisław Kowalski – pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Poznań 2021.
 6. Amsterdamski S., Nauka, [w:] A. Kłoskowska, S. Krzemień-Ojak (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, Wrocław 1991.
 7. Baert P., Carreira da Silva F., Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, Kraków 2013.
 8. Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2008.
 9. Bauman Z., Socjalizm. Utopia w działaniu, Warszawa 2010.
 10. Biel K., Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i uwarunkowania, Kraków 2012.
 11. Bielewska A., Tożsamość narodowa jako tożsamość terytorialna w kontekście migracji, Warszawa 2019. Bogunia-Borowska M., Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Kraków 2006.
 12. Bogunia-Borowska M. (red.), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Kraków 2015. Boni K., Auroville. Miasto z marzeń, Warszawa 2020.
 13. Botkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się bez granic, Warszawa 1982. Cęcelek G., Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej, Warszawa 2011.
 14. Cierpiałkowska L. (red.), Oblicza współczesnych uzależnień, Poznań 2006. Cyrzan H., O potrzebie utopii, Toruń 2004.
 15. Czyżewski M., Marynowicz-Hetka E., Woroniecka G., Pedagogizacja życia społecznego, „Societas/ Communitas” 2013, nr 2 (16).
 16. Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, Kraków 2008.
 17. Dąbrowska-Bąk M., Pawełek K., Dysfunkcjonalność lokalnego społeczeństwa wychowującego, Poznań 2013.
 18. Delors J., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998.
 19. Dzięcioł B., Poza kontrolą. Funkcjonowanie kontroli społecznej wobec dziecka w wielkim mieście, Po- znań 2002.
 20. Fatyga B., Rogala-Obłękowska J., Style życia młodzieży a narkotyki, Warszawa 2002. Faure E. i in., Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
 21. Giroux H.A., McLaren P.L. (red.), Critical Pedagogy, the State, and Cultural Struggle, New York 1989. Gulla B., Wysocka-Pleczyk M. (red.), Przestępczość nieletnich, Kraków 2009.
 22. Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, Warszawa 1999. Henslin J.M., Social Problems, Sixth edition, New Jersey 2003.
 23. Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.
 24. Jasińska-Kania A. i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. I i II, Warszawa 2006. Jędrzejewski M., Subkultury a przemoc, Warszawa 2001.
 25. Jędrzejko M.Z., Rosik B.P., Kowalski M. (red.), Uzależnienia behawioralne. Wybrane aspekty, Puł- tusk–Warszawa 2015.
 26. Jędrzejko M.Z., Taper A., Kozłowski T., Cyberzaburzenia, cyberuzależnienia, Warszawa–Ostrowiec Świętokrzyski 2020.
 27. Kellner D., Critical Theory. Marxism, and Modernity, Baltimore 1989. Kłoskowska A., Skąd i po co naród?, „Znak” 1997, nr 3.
 28. Komisja Europejska, Biała księga kształcenia i doskonalenia zawodowego, Warszawa 1997.
 29. Kośmicki E., Środowisko w ujęciu ekologiczno-ekonomicznym, [w:] J. Modrzewski, A. Matysiak-
 30. -Błaszczyk, E. Włodarczyk (red.), Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup (doświadczenia socjalizacyjne i biograficzne), Poznań 2018.
 31. Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974.
 32. Kowalski S., Systemy oświatowe scentralizowane i zdecentralizowane w świetle wyników badań M.S. Archer, „Socjologia Wychowania” 1984, t. V.
 33. Kowalski S., Wychowawcze funkcjonowanie społeczeństwa, „Neodidagmata” 1989, t. XIX. Kowalski S. (red.), Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku, Wrocław 1974. Kropotkin P., Pomoc wzajemna, Poznań 2006.
 34. Kurzeja A. (red.), Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej, Warszawa 2012. Kurzępa J., Młodzi, piękne i niedrodzy. Młodość w objęciach seksbiznesu, Kraków 2012.
 35. Lauder H., Brown Ph., Dillabough J.-A., Halsey A.H. (red.), Education, Globlization and Social Change, Oxford 2006.
 36. Luhmann N., Systemy społeczne, Kraków 2007.
 37. Macionis J.J., Social Problems, Upper Saddle River, NJ 2011.
 38. Majerek B., Niepewność w społeczeństwie współczesnym. Studium socjopedagogiczne, Kraków 2018. Malikowski M. (red.), Problemy społeczne w okresie zmian systemowych w Polsce, Rzeszów 1997. Manterys A., Mucha J. (red.), Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Kraków 2009. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Pojmowanie aktywności w polu praktyki, Łódź 2019. Marzec-Holka K., Przemoc seksualna wobec dziecka. Studium pedagogiczno-kryminologiczne, Kra-
 39. ków 2011.
 40. Marzec-Holka K. (red.), Kapitał społeczny a nierówności, kumulacja i redystrybucja, Bydgoszcz 2009.
 41. Marzec-Holka K., Rutkowska A. (red.), Małe szkoły w województwie kujawsko-pomorskim. Studium pedagogiczno-socjologiczne, Bydgoszcz 2012.
 42. Marzec-Holka K., Wiłkomirska A., Radziewicz-Winnicki A., Nauki społeczne wobec zmiany – alter- natywa scalania (inspiracje dla współczesnej pedagogiki), Warszawa 2018.
 43. Matczak P., Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, Poznań 2002.
 44. Matysiak-Błaszczyk A., Jankowiak B. (red.), Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, Po- znań 2016.
 45. Mayor F., Przyszłość świata, Warszawa 2001.
 46. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013. Merton R.K., Nisbet R. (red.), Contemporary Social Problems, New York 1971.
 47. Michel M., Gry uliczne. Wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna, Kraków 2016.
 48. Minkiewicz A. (red.), Patologia społeczna wśród młodzieży. Stan, metody analizy i sposoby przeciw- działania, Warszawa 2003.
 49. Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000. Miś L., Problemy społeczne Grupy Wyszehradzkiej, Kraków 2019.
 50. Miś L., Problemy społeczne. Teoria, metodologia, badania, Kraków 2007.
 51. Miś L., Nóżka M., Smagacz-Poziemska M., Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym spo- łeczeństwie polskim, Kraków 2011.
 52. Modrzewski J., Edukacja utowarowiona. Pułapki komercjalizacji edukacji zinstytucjonalizowanej, [w:] J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec proble- mów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.
 53. Modrzewski J., Impulsy edukacyjne w (re)konstrukcji struktury nie tylko społeczeństwa polskiego, „Stu- dia Edukacyjne” 2013, nr 24.
 54. Modrzewski J., Od pedagogiki środowiska ku pedagogice społeczeństwa obezwładnionego instytucją państwową, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 4.
 55. Modrzewski J., Społeczeństwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 5, War- szawa 2005.
 56. Modrzewski J., Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia, Kalisz–Poznań 2012.
 57. Modrzewski J., Z(dez)integrowanie społeczeństwa – istota zjawiska i problemu w perspektywie struk- turalno-funkcjonalnej, „Pedagogika Społeczna” 2017, nr 4.
 58. Modrzewski J., Włodarczyk E., Problem alkoholowy w doświadczeniu społecznym, „Chowanna” 2018, t. 2 (51).
 59. Mouffe Ch., Paradoks demokracji, Wrocław 2005.
 60. Neubeck K.J., Neubeck M.A., Social Problems: A Critical Approach, New York 1997.
 61. Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Katowice 2001. Orłowska M., Przymus bezczynności, Warszawa 2015.
 62. Orłowska M., Błeszyński J.J., Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna, Warszawa 2016.
 63. Ossowski S., O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984. Parsons T., System społeczny, Kraków 2009.
 64. Pilch T., Miliard dzieci bez szczęścia, [w:] E. Jarosz (red.), Dzieciństwo witraż bolesny, „Chowanna” 2010, t. 1 (34).
 65. Pilch T., Państwo i społeczeństwo – przedmiot refleksji i troski pedagogiki społecznej, [w:] E. Jarosz (red.), Wielowymiarowość dobrostanu człowieka i społeczeństw, czyli o tym, jak szlachetne jest zdrowie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Syrek, Katowice 2020.
 66. Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.), Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet, Łódź 2007. Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2000.
 67. Rubington E., Weinberg M.S. (red.), The Study of Social Problems: Seven Perspectives, New York 2003. Rybicki P., Naród i państwo. Z rozważań nad relacją między dwiema postaciami wielkiej społeczności, [w:] Naród, kultura, osobowość. Księga poświęcona Profesorowi Józefowi Chałasińskiemu, Wroc-
 68. ław 1983.
 69. Sawicki K., Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Białystok 2018.
 70. Sawisz A., Szkoła a system społeczny, Warszawa 1989. Schor J.B., Born to Buy, New York 2004.
 71. Scott J.C., Jak udomowiono człowieka. U początków historii pierwszych państw, przekł. F. Tryl, War- szawa 2020.
 72. Sobecki M., Misiejuk D., Muszyńska J., Bajkowski T. (red.), Człowiek pogranicza. Wyzwania humani- stycznej edukacji, Białystok 2019.
 73. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.
 74. Sumner W.G., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, Warszawa 1995.
 75. Syrek E., Wychowanie jako przedmiot analiz pedagogiki społecznej i socjologii wychowania, Katowice 1987.
 76. Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008.
 77. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2021. Szarszewski P., Satanizm w Polsce, Warszawa 2004.
 78. Szczepański J., Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973.
 79. Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyj- nej, Warszawa 2008.
 80. Szmatka J., Jednostka i społeczeństwo. O zależności zjawisk indywidualnych od społecznych, Warszawa 1980.
 81. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.
 82. Theiss M. (red.), Lokalne obywatelstwo społeczne w polityce społecznej. Przykład wychowania przed- szkolnego, Warszawa 2018.
 83. Trusz S., Kwiecień M., Społeczne piętno eurosieroctwa, Warszawa 2012. Turska A. (red.), Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Warszawa 2010. Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Kraków 2000.
 84. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych, Kraków 2005. Urban B. (red.), Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.
 85. Walczak A. i in. (red.), Pedagogika społeczna. Spotkania, trwanie i zmienność, pogranicza, Łódź 2020. Weber M., Economy and Society, Berkeley, CA 1978.
 86. Wieczorek L., Przestępczość i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Katowice 2006.
 87. Wilk T., Kultura i sztuka w szkolnej i środowiskowej edukacji młodzieży. Edukacyjne doświadczenia z przeszłości, realia teraźniejszości, perspektywa przyszłości, komputeropis w posiadaniu autora artykułu przekazany do druku.
 88. Włodarczyk E., Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet. Obraz i instytucjonalne reakcje śro- dowiska wielkomiejskiego, Poznań 2017.
 89. Ziółkowski M., Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2015. Znaniecki F., Nauki o kulturze, Warszawa 1971.
 90. Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. I: Wychowujące społeczeństwo, Warszawa 1973.