Wspólnotowość (w) edukacji. Problem demokratycznego współistnienia

Main Article Content

Waldemar Segiet

Abstrakt

What I associate with the title of this article is the potential of discussions on education, which is also confirmed by attempts to combine themes selected from within it with those concerning community. I propose a precise study, which includes many pointers, and also doubts, concerning the role of edu- cation itself, mainly in the implementation of social cohesion and activities for fostering the integration of those involved in it. A specific feature of these reflections on the need to achieve community, and to confirm it in and through education, is the encouragement to engage in issues related to social (dis) integration, which is intentionally filled with aspects directly related to democracy itself.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Segiet, W. (2021). Wspólnotowość (w) edukacji. Problem demokratycznego współistnienia. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 119-136. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.07
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Barry A., Osborne T., Rose N. (red.), Foucault and Political Reason. Liberalism, Neoliberalism and Rationalities of Government, Chicago 1996.
 2. Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000. Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 3. Bauman Z., Wieczność w opałach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych płynnej nowoczesności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, Numer Specjalny: Normatywizm – etyczność – zaangażowanie. Współczesne dyskusje o praktyczności pedagogiki, 2001.
 4. Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, Kraków 2008.
 5. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska, Warszawa 1997.
 6. Delors J., Uczenie się – nasz ukryty skarb, Raport UNESCO – Edukacja w XXI wieku, „Kultura i Edukacja” 1998, nr 2.
 7. Dewey J., Creative Democracy – The Task Before Us. An address given at a dinner in honour of John Dewey, New York 1939.
 8. Dewey J., Die Öffentlichkeit und ihre Probleme, Bodenheim 1996 (wyd. oryg. 1927).
 9. Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jaquesa Delorsa, Warszawa 1998.
 10. Epstein J.L., School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools, Boulder, CO 2001.
 11. Etzioni A., Wspólnota responsywna: perspektywa komunitariańska, [w:] P. Śpiewak (wybór tekstów), Komunitarianie. Wybór tekstów, przekł. P. Rymarczyk, T. Szubka,Warszawa 2010.
 12. Habermas J., Interesy konstytuujące poznanie, „Colloquia Communia” 1985, nr 2.
 13. King E.J., Demokratyzacja szkolnictwa średniego, [w:] A. Mońko- Stanikowa (red.), Oświata i wychowanie w toku przemian, Warszawa 1979.
 14. Konarzewski K., O pewnej sprzeczności w projekcie reformy polskiej oświaty, „Edukacja” 1999, nr 1. Kwieciński Z., Demokracja jako wyzwanie i zadanie edukacyjne, [w:] Z. Melosik, K. Przyszczypkowski (red.), Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, Toruń– Poznań 1998.
 15. Kwieciński Z., Demokracja jako zadanie edukacyjne i problem dla pedagogiki, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, Łódź–Kraków 1995.
 16. Kwieciński Z., Demokracja w edukacji czy edukacja dla demokracji?, [w:] Z. Kwieciński, Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Poznań–Olsztyn 2000.
 17. Kwieciński Z., Edukacja jako wartość odzyskiwana wspólnie (Głos w dyskusji o uspołecznieniu szkoły), „Edukacja” 1991, nr 1.
 18. Kwieciński Z., O edukację i pedagogikę radykalnie humanistyczną, [w:] B. Suchodolski (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Wrocław 1990.
 19. Kwieciński Z., Pedagogika i edukacja wobec wyzwania kryzysu i gwałtownej zmiany społecznej, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990.
 20. Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.
 21. Kwieciński Z., Tożsamość i rozwój młodzieży a edukacja, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, Numer Specjalny.
 22. Kwieciński Z. (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów, Warszawa 2000. Lewowicki T., Podmiotowość w edukacji, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993.
 23. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Warszawa 1994.
 24. Lewowicki T., W stronę paradygmatu edukacji podmiotowej, „Edukacja” 1991, nr 1. Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa 2014.
 25. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.
 26. Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), Poznań 1994.
 27. Melosik Z., Śliwerski B. (red.), Edukacja alternatywna w XXI wieku, Poznań–Kraków 2010.
 28. Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Toruń 2001.
 29. Mendel M., Miejsca rodziców w przestrzeni szkoły, [w:] M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca, Wrocław 2006.
 30. Mendel M., Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk 2017.
 31. Męczkowska A., Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wrocław 2006.
 32. Męczkowska-Christiansen A., Edukacja dla demokracji jako demokracja w edukacji. Wokół podsta- wowych pojęć, [w:] K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edu- kacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia, Wrocław 2014.
 33. Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005.
 34. Modrzewski J., Socjologia przestrzeni edukacyjnych, [w:] J. Modrzewski, M.J. Śmiałek, K. Wojnowski (red.), Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (Inspiracje…), Kalisz–Poznań 2008.
 35. Muszyńska J., Od regionu do lokalności – ku społeczeństwu obywatelskiemu, „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 1.
 36. Nowosad I., Współpraca nauczycieli z rodzicami i szkoły ze środowiskiem lokalnym, [w:] I. Nowosad, Mortag, J. Ondráková (red.), Jakość życia i jakość szkoły, Zielona Góra 2010.
 37. Pilch T., Od wspólnoty do osamotnienia…, [w:] J. Piekarski, T. Pilch. W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Toruń–Poznań 1999.
 38. Rutkowiak J., „Udomowienie” i „zadomowienie” jako kategorie krytycznego opisu relacji szkoły i domu rodzinnego ucznia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr 1 (09).
 39. Shapiro S., Zmiana w edukacji i kryzys lewicy. W stronę postmodernistycznego dyskursu edukacyjnego, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Warszawa 1993.
 40. Starego K., Emancypacja – niedokończony projekt edukacji, [w:] M. Szczepska-Pustkowska, M. Lewartowska-Zychowicz, A. Kożyczkowska (red.), Przestrzenie teraźniejszości i ich społecznoedukacyjne sensy, Toruń 2010.
 41. Szkudlarek T., Globalizacja, ekonomia i edukacja: o metaforze ludzkiego kapitału w polityce oświatowej, [w:] E. Malewska, B. Śliwerski (red.), Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, Kraków 2002.
 42. Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa 2004.
 43. Śliwerski B., Edukacja autorska, Kraków 1996.
 44. Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Kraków 2015.
 45. Śliwerski B., Pedagogika (w) demokracji, „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 1.
 46. Śliwerski B., Polska edukacja wobec demokracji jako idei, wartości, ustroju. Konferencja: Edukacja w Polsce: diagnoza, modele, prognozy. Tezy referatów, PAN, Komitet Prognoz „Polska 2000 plus”, Komitet Nauk Pedagogicznych, Warszawa, 23 stycznia 2013.
 47. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Warszawa 2009.
 48. Trempała E., Zagrożenia rozwoju człowieka marginalizacją i wykluczeniem w środowiskach lokalnych a pedagogika społeczna, [w:] K. Marzec-Holka (red.), Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, Bydgoszcz 2005.
 49. Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (Kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, t. II, War- szawa 2007.
 50. Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, Warszawa 1998.