Problematyka „spraw zdrowia” w dziełach polskich klasyków pedagogiki społecznej – Heleny Radlińskiej, Aleksandra Kamińskiego, Ryszarda Wroczyńskiego

Main Article Content

Ewa Syrek

Abstrakt

The article presents views on “health matters” contained in the works of the classics of social peda- gogy: Helena Radlińska, Aleksander Kamiński, and Ryszard Wroczyński to emphasize their topicality concerning the contexts of contemporary health pedagogy and health education

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Syrek, E. (2021). Problematyka „spraw zdrowia” w dziełach polskich klasyków pedagogiki społecznej – Heleny Radlińskiej, Aleksandra Kamińskiego, Ryszarda Wroczyńskiego. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 147-163. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.09
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Balińska M.A., Ludwik Rajchman. Życie w służbie ludzkości, przedmowa Bronisław Geremek, War- szawa 2012.
 2. Bibliografia prac Ryszarda Wroczyńskiego, oprac. W. Theiss, U. Pawłowicz, Warszawa 2001. Ciczkowski W., Aleksandra Kamińskiego droga stawania się wychowawcą i uczonym, [w:] I. Lepalczyk, W. Ciczkowski (red.), Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, Toruń 1999. Demel M., Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego 1864–1914, Wrocław–Kraków 1964.
 3. Demel M., Pedagogika zdrowia, Warszawa 1980.
 4. Demel M., Nauczyciel zdrowia. Życie i dzieło doktora Stanisław Kopczyńskiego, Warszawa 1972. Demel M., Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. I–II, Kraków 2000.
 5. Foszczyńska B., Wartości wychowania fizycznego w procesie edukacji oraz rozwoju osobowości dzieci i młodzieży na podstawie wybranych książek wydanych w Polsce po 1989 roku, „Health Promo- tion & Physical Activity” 2018, nr 2 (3).
 6. Gilewicz Z., Fragment sportowo-lekarskich refleksji, „Wychowanie Fizyczne” 1947, nr 2.
 7. Heska-Kwaśniewicz K., Braterstwo i służba. Rzecz o pisarstwie Aleksandra Kamińskiego, Katowice 1998.
 8. Heszen-Celińska I., Sęk H., Psychologia zdrowia, wydanie nowe, Warszawa 2020.
 9. Janowski A., Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 1992. Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1975.
 10. Karski J., Słońska Z., Wasilewski B.W. (red.), Promocja zdrowia, Warszawa 1994. Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wrocław 1961.
 11. Kozdrowicz E., Pilch T. (red.), Ryszard Wroczyński. Żyć w ludziach i dziełach, Warszawa 2007. Kulmatycki L., Promocja zdrowia w kulturze fizycznej, Wrocław 2003.
 12. Lepalczyk I., Ciczkowski W. (red.), Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, Toruń 1999. Mazur J., Zdrowie publiczne i zdrowie globalne, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna.
 13. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017.
 14. Mazur P., Sport i wychowanie fizyczne w myśli pedagogicznej, [w:] P. Mazur (red.), Wychowanie przez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, Chełm 2014.
 15. Mazurkiewicz E.A., Sprawność działania socjalnego w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej, Wrocław–Łódź 1983.
 16. Michalska I., Michalski G. (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2013.
 17. Nałęcz H., Edukacja do zwiększenia aktywności fizycznej, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017.
 18. Ostaszewski K., Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób i zachowań ryzykownych dla zdrowia, [w:] B. Woynarowska (red.). Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017.
 19. Paciorek M., Problematyka rozwoju polskiego czasopiśmiennictwa medycznego w latach międzywojennych ze szczególnym uwzględnieniem prasy higienicznej, „Medycyna Nowożytna” 2006, nr 13 (1).
 20. Pawłucki A., Nauki o kulturze fizycznej, Wrocław 2013.
 21. Pilch T., Theiss W., Ryszard Wroczyński (1909–1987) – życie i dzieło, „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 4 (54).
 22. Radlińska H., Badania regionalne dziejów pracy społecznej i oświatowej, Warszawa 1948.
 23. Radlińska H., Egzamin z pedagogiki społecznej, [w:] H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław 1961.
 24. Radlińska H., Pisma Pedagogiczne, t I: Pedagogika społeczna, Wrocław 1961. Radlińska H., Self Biography, „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 2 (68).
 25. Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa 1935.
 26. Radlińska H., Studium pracy kulturalnej, Warszawa 1925.
 27. Radlińska H. (red.), Społeczne przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1937. Słońska Z., Woynarowska B. (red.), Programy dla zdrowia w społeczności lokalnej, Warszawa 2002. Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967.
 28. Syrek E., Subdyscypliny pedagogiki, socjologii i psychologii. Konteksty interdyscyplinarnego zaintereso- wania zdrowiem i chorobą w naukach społecznych, [w:] B. Zawadzka, T. Łączek (red.), Pedagogi- ka zdrowia w teorii i praktyce, Kielce 2017.
 29. Syrek E., Teoretyczne podstawy współczesnej pedagogiki zdrowia jako subdyscypliny pedagogiki,
 30. „Pedagogika Społeczna” 2019, nr 2 (72).
 31. Syrek, E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008.
 32. Syrek E., Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej, Katowice 2000.
 33. Szczepańska B., Zagraniczne inspiracje dla kultury zdrowotnej szkoły polskiej na łamach czasopism medycznych i pedagogicznych w Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Łódź 2013.
 34. Theiss W., Edukacja i zaangażowanie. Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908–2008), „Pedagogika Społeczna” 2018, nr 2 (68).
 35. Theiss W., Radlińska, Warszawa 1984.
 36. Urniaż J., Jurgielewicz-Urniaż M., Rozwój szkolnego wychowania fizycznego na przestrzeni dziejów w Polsce a współczesny problem jego unikania, „Kultura Fizyczna” 2015, t. XIV, nr 2.
 37. Wachowicz B., Kamyk na szańcu – opowieść o druhu Aleksandrze Kamińskim, Warszawa 2002. Wentlandtowa H., Oświata zdrowotna, Warszawa 1980.
 38. Wolska-Prylińska D., Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych, Łódź 2018. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
 39. Woynarowska B., Opieka zdrowotna, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017.
 40. Woynarowska B., Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woyna- rowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017.
 41. Wroczyński R., Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII w. do 1918 r., Wrocław–Kraków 1968.
 42. Wroczyński R., Nurt pedagogiki społecznej w polskich koncepcjach wychowawczych, „Studia Pedagogiczne”, t. 46, Wrocław–Łódź 1984.
 43. Wroczyński R., Pedagogika społeczna, Warszawa 1979.
 44. Wroczyński R., Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Warszawa–Wrocław 1985.
 45. Wroczyński R., Hądzelek K., Pilch T., Kultura fizyczna i turystyka a problemy społeczno-wychowawcze młodzieży wiejskiej, „Studia Pedagogiczne” 1967, t. XV.
 46. Zawadzka B., Łączek T. (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce 2017.
 47. Zdrowie 21. Zdrowie dla wszystkich w XXI wieku, przekł. J.B. Karski, Warszawa–Kraków 2000.