Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności
PDF

Słowa kluczowe

Historyczne źródła upośledzenia oświatowego wsi
Ubóstwo infrastruktury oświatowej i kulturalnej wsi
Bariery dostępu do wykształcenia dzieci i młodzieży wiejskiej
Komercjalizacja zajęć rozwojowych
Zróżnicowanie warunków rozwoju w środowiskach wsi i miasta
Błędy polityki oświatowej państwa wobec wsi

Jak cytować

Pilch, T. (2022). Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 47–73. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.3

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest zjawisku nierówności oświatowych, w szczególności między miastem a wsią, które traktuję jako podstawowe źródło wszelkiej nierówności w nowoczesnym społeczeństwie. Dostęp do kształcenia i udział w systemie oświaty jest głównym źródłem społecznego awansu człowieka we współczesnym świecie. Dostęp do szkolnictwa reguluje prawo narodowe i traktaty międzynarodowe. Udział w kształceniu warunkowany był w przeszłości okolicznościami społecznymi i obyczajowymi (np. nauka kobiet, polityka stanowa w Rzeczpospolitej szlacheckiej), współcześnie natomiast jest zależny głównie od warunków ekonomicznych. Wszelkie wskaźniki mierzące poziom rozwoju i warunków materialnych mieszkańców miasta i wsi ukazują głębokie zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej między tymi dwoma środowiskami, zawsze na niekorzyść wsi. Genezy tych nierówności upatrywać należy zarówno w uwarunkowaniach historycznych, które dla wsi były wręcz tragiczne, w postaci jednej z najokrutniejszych, opresyjnych form pańszczyzny, jak również w czasach współczesnych, które na wieś nałożyły bezwzględne serwituty, np. tzw. obowiązkowych dostaw, odbierając rolnikom wszelki kapitał rozwojowy. I ta nieprzyjazna polityka ekonomiczna wobec wsi jest kontynuowana przez aktualne władze, które tworząc pozory „dobroczynności” finansowej w postaci spektakularnych, jednorazowych gestów wyłączyły wieś z procesu awansu cywilizacyjnego, którego przykładem była w czasach realnego socjalizmu np. elektryfikacja wsi. Dziś symptomami upośledzenia ekonomicznego, a tym samym i kulturowego jest m.in. wykluczenie komunikacyjne; likwidacja infrastruktury kulturalnej; wykluczenie dziecka wiejskiego z wszelkich zajęć rozwojowych, pozaszkolnych – co automatycznie skazuje je na intelektualną drugorzędność; wzrost kosztów kształcenia, komercyjnych opłat za internaty, bursy; beztroska rządu o stan zdrowia dzieci wiejskich. Strategia rozwoju, mityczny ład gospodarczy nie tworzą żadnych złudzeń, że awans ekonomiczny i kulturowy wsi jest przedmiotem troski rządu o równomierny rozwój wszystkich środowisk, a szczególnie środowisk upośledzonych. W zakresie awansu oświatowego wsi, w świetle ogłaszanych deklaracji ministerstwa edukacji, trzeba porzucić wszelkie nadzieje. Blokada społecznego charakteru szkoły, wyjęcie jej spod wpływów samorządu i wspólnoty rodziców, groteskowe deklaracje programowych celów kształcenia, wszechwładza kuratorów, która nigdy w historii nie dała dobrych owoców, odbierają nadzieję na szanse awansu i równości.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.3
PDF

Bibliografia

Dutkowa R., Dybiec J., Hajdukiewicz L. (red.), Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII–XX w., Wrocław 1977.

Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014.

Halamska M., Ciągłość i zmiana. Wieś polska 1918–2018. W poszukiwaniu źródeł teraźniejszości, Warszawa 2020.

Janicki K., Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Poznań 2021.

Jaroch K., „Wczoraj zadzwoniła 9-latka z myślami samobójczymi”. Ile jest takich telefonów rocznie?, „Gazeta Wyborcza” 2022, 20 stycznia, s. 5.

Jarosz M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Warszawa 2008.

Klebaniuk J. (red.), Fenomen nierówności społecznych, Warszawa 2007.

Kowalak T., Marginalność i marginalizacja społeczna, Warszawa 1998.

Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2000.

Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014.

Leszczyński A., Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Warszawa 2020.

Mały rocznik statystyczny 1937.

Marzec-Holka K., Guzy-Steinke H. (red.), Kapitał społeczny a nierówności. Kumulacja i redystrybu- cja, Bydgoszcz 2009.

Michalunio Cz. (red.), Dicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń, Kraków 2004.

Niesprawiedliwy Start. Nierówności edukacyjne wśród dzieci w krajach wysoko rozwiniętych, UNICEF 2018.

Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2019/2020, GUS, Warszawa 2020.

Pasek J.Ch., Pamiętniki, Wrocław 1952.

Piketty T., Ekonomia nierówności, przeł. A. Bilik, Warszawa 2015.

Pilch T. (red.), Uczniowie na drogach Warmii i Mazur. Narodziny nierówności, Olsztyn 2016.

Pobłocki K., Chamstwo, Wołowiec 2021.

Putkiewicz E., Zahorska M., Społeczne nierówności edukacyjne, Warszawa 2001.

Raport Doing Children. Families and Children, OECD, 2009, http://www.oecd.org [dostęp: 29.12.2021].

Raport o rozwoju społecznym. Dostęp do edukacji, UNDP, Warszawa 1998.

Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 1995, Warszawa 1995.

Raport o rozwoju społecznym. Rozwój obszarów wiejskich, UNDP, Warszawa 2000.

Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa 2002.

Równe szanse dla dzieci. Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych, Innocenti Report, UNICEF, 2016.

Rudnicki Sz., Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918–1926, Wrocław 1981.

Toffler A. i H., Budowa nowej cywilizacji, przeł. J. Łoziński, Poznań 1996.

Wołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, t. 3, wyd. II rozszerzone, Warszawa 1998.

Wroczyński R., Dzieje oświaty polskiej 1795–1945, Warszawa 1980.

Wroczyński R., Koncepcja uniwersytetu ludowego I. Solarza i jej źródła, [w:] Ignacy Solarz i jego uniwersytet ludowy 1924–1939, materiały z seminarium naukowego odbytego w Warszawie 5 i 6 X 1962 roku. Wybór i opracowanie F. Popławski, St. Dyksiński, Warszawa 1965.