Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

system edukacyjny
działalność prozatrudnieniowa szkoły
rynek pracy
wsparcie społeczne
altruizm
społeczność lokalna

Jak cytować

Mosiek, P. (2022). Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 137–152. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.8

Abstrakt

Współczesna, ciągle poddawana reformie, polska szkoła mierzy z trudnym zadaniem przygotowania uczniów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Poza zadaniami związanymi z wychowaniem i opieką kluczowe wydaje się być wypełnianie przez nią funkcji prozatrudnieniowej. Artykuł w swej wymowie szczególny nacisk kładzie na problematykę wsparcia uczniów (prosocjalna aktywność szkoły) oraz pojmowanie altruizmu jako kluczowego zadania pedagogicznego. 

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.8
PDF

Bibliografia

Auleytner J., Kwestia edukacyjna w polityce społecznej, „Polityka Społeczna” 1998, nr 9, s. 12–16.

Bauman Z., Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji, Kraków 2012.

Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2005.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Warszawa 2004.

Białecki I., Drogosz-Zabłocka E., Przejście między edukacją a rynkiem pracy, [w:] S. Borkowska (red.), Edukacja zawodowa a rynek pracy, Warszawa 1999, s. 31–38.

Bielska E., Radziewicz-Winnicki A., Roter A., Social and Educational Problems in Poland. Essays and Chosen Conceptions at the Background of the EU Accesion, Katowice 2005.

Bogaj A., Szkoła w społeczeństwie obywatelskim, [w:] A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski (red.), Szkoła a rynek pracy, Warszawa 2006, s. 11–37.

Borowicz R., Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne?, Toruń 2008.

Bystroń J.S., Szkoła jako zjawisko społeczne, Lwów 1934.

Denek K., Ku dobrej edukacji, Toruń–Leszno 2005.

Domański H., Czy są w Polsce klasy społeczne?, Warszawa 2015.

Domański H., Społeczeństwo klasy średniej, Warszawa 1994.

Domański H., Struktura społeczna, Warszawa 2004.

Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, przeł. G. Kranas, Warszawa 1999.

Eco U., Pape Satàn aleppe. Kroniki płynnego społeczeństwa, przeł. A. Bruś, Poznań 2017.

Frąckowiak T., Edukacja, demokracja i sumienie (studium pedagogiczne), Poznań 1998.

Frąckowiak T., Idea równej szansy życiowej a pedagogika wyzwolenia, [w:] J. Materne (red.), Wychowanie wobec problemów współczesności, Zielona Góra 1991, s. 43–52.

Frąckowiak T., Szanse pedagogiki na odrodzenie wartości społecznych. Między nadzieją a pedagogicznym zwątpieniem, „Dydaktyka Literatury” 1992, t. 13, s. 31–39.

Hajduk E., Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji, Żary 2008.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, przeł. M. Roguszka, Poznań 1994.

Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, Toruń 2001.

Jarosz M., Nierówności społeczne, Warszawa 1984.

Kawula S., Dziecko w rodzinie ryzyka – zagrożenia socjalne, [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 1997, s. 283–300.

Kawula S., Kształty współczesnej rodziny. Szkice familiologiczne, Toruń 2007.

Kawula S., Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne” 1997, nr 1, s. 13–22.

Kowalski S., Szkoła w środowisku, Warszawa 1969.

Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń–Olsztyn 2002.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Olecko 1995.

Kwieciński Z., Wykluczanie, Toruń 2002.

Lamri J., Kompetencje XXI wieku, Warszawa 2020.

Lindenberg G., Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy, Kraków 2018.

Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Lublin 1998.

Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Toruń 2013.

Mikiewicz P., Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, Warszawa 2016.

Mikiewicz P., Szkoła ponadgimnazjalna jako przestrzeń różnicowania trajektorii społecznych, [w:] A. Męczkowska-Christiansen, P. Mikiewicz (red.), Idee – diagnozy – nadzieje. Szkoła polska a idee równości, Wrocław 2009, s. 137–152.

Miller R., Socjalizacja. Wychowanie. Psychoterapia, Warszawa 1981.

Modrzewski J., Śmiałek M.J., Wojnowski K. (red.), Relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej (inspiracje...), Kalisz–Poznań 2008.

Mosiek P., Edukacja, bezrobocie, wsparcie społeczne (studium socjopedagogiczne), Leszno 2004.

Mosiek P., Pomiędzy bezradnością i nadzieją. Rodzinne modele egzystencji bezrobotnego, [w:] K. Gąsior, T. Sakowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie rodzinie, Kielce 2005, s. 11–18.

Nowosad I., Karmolińska-Jagodzik E. (red.), Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem, Leszno 2013.

Piorunek M., Bieg życia zawodowego człowieka. Kontekst transformacji kulturowych, Poznań 2009. Radlińska H., Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Warszawa 1935.

Radoła M., Społeczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania zróżnicowania wyników egzaminów gimnazjalnych, Poznań 2018.

Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji, Kraków 1999. Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2004.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. E. Kania, Wrocław 2001.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa 2007.

Sennett R., Razem. Rytuały, zalety i zasady współpracy, przeł. J. Dzierzgowski, Warszawa 2013.

Smulczyk M., Przezwyciężenie statusowej determinacji karier szkolnych, Warszawa 2019.

Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Doradztwo zawodowe w perspektywie całożyciowego uczenia się, Poznań 2016.

Sroczyński W., Pedagogika środowiskowa. Kategoria środowiska w teorii polskiej pedagogiki społecznej, Warszawa 2006.

Suchodolski B., Wychowanie dla przyszłości, Warszawa 1968.

Szczepański J., O indywidualności, Warszawa 1988.

Szymański M.J., Edukacyjne problemy współczesności, Kraków 2014.

Szymański M.J., W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, Kraków 2008.

Śliwerski B., (Kontr-)rewolucja oświatowa. Studia z polityki prawicowych reform edukacyjnych, Łódź 2020.

Środa M., Obcy, inny, wykluczony, Gdańsk 2020.

Witkowski L., Humanistyka stosowana. Wirtuozeria, pasje, inicjacje. Profesje społeczne versus ekologia kultury, Kraków 2018.

Witkowski L., Psychodynamiki i ich struktura. Studia z humanistyki stosowanej, Toruń 2020.

Wysocka E., Opieka i pomoc w teorii i praktyce psychopedagogicznej, [w:] A. Radziewicz-Winnicki (red.), Problemy i tendencje rozwojowe we współczesnej pedagogice społecznej w Polsce, Katowice 1995, s. 108–130.

Zagórski Z., Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wrocław 1997.

Zandecki A., Zagrożenia dla realizacji demokratycznych zasad edukacji w Polsce w okresie transformacji systemowej, „Studia Edukacyjne” 1998, nr 4, s. 33–44.