O konieczności trwania i rozwoju polskiej pedagogiki społecznej
PDF

Słowa kluczowe

pedagogika społeczna
dyscyplina naukowa
problemy społeczne

Jak cytować

Weissbrot-Koziarska, A. (2023). O konieczności trwania i rozwoju polskiej pedagogiki społecznej. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 13–24. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.01

Abstrakt

Współczesna rzeczywistość to czasy wielkich przemian, których z jednej strony jesteśmy obserwatorami, z drugiej  - uczestnikami. Dokonujące się na naszych oczach zmiany prowokują do poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak przekształcać systemy społeczne, aby każdy człowiek zachował pełnię swoich praw bez naruszania praw innych. Jedną z dyscyplin, która podejmuje refleksję naukową i praktyczną nad interpretacją zjawisk społecznych jest pedagogika, w tym pedagogika społeczna. Pedagodzy społeczni dokonując analizy miejsca człowieka we współczesnym świecie, procesów wychowawczych i ich uwarunkowań stale poszukują możliwości stworzenia takiego systemu społecznego, w którym będą przestrzegane prawa człowieka. Aktualnie pedagodzy społeczni stanęli w obliczu konieczności pielęgnowania dotychczasowych osiągnięć z jednoczesną aktualizacją pól badawczych w kierunku lepszego aplikowania ich wyników do działalności praktycznej.

Ostatnie lata są czasem wpływów makrośrodowiskowych i procesów w nich zachodzących, spośród których najwyraźniej ujawniły się tendencje migracyjne, wywołane nie tylko chęcią poprawy warunków ekonomicznych, lecz koniecznością ratowania życia na skutek wojennej agresji. Świat nieustannie walczy z przemocą, nietolerancją, degradacją środowiska naturalnego i z jej konsekwencjami, z pandemią i jej skutkami. Opisywanie tych problemów jest obowiązkiem pedagogów społecznych, w których kręgu zainteresowania jest człowiek. Losy jednostki są dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek ściśle związane z losami społeczeństw na całym świecie. Dlatego też zadaniem pedagogiki społecznej jest analizowanie rzeczywistości i wskazywanie na konieczność zmian, które wzbogacą życie człowieka czyniąc go bardziej kreatywnym.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.01
PDF

Bibliografia

Andrejuk K., Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2018, 2(168), s. 93–110. https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.021.9147 DOI: https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.021.9147

Czarnecki P., Pedagogika społeczna. Podstawowe pojęcia i definicje, „Społeczeństwo i Edukacja, Międzynarodowe Studia Humanistyczne” 2012, nr 1, s. 389–414.

Danielewicz W., Pedagogika społeczna w poszukiwaniu i budowaniu nowej rzeczywistości – perspektywa czasu i przestrzeni, [w:] M. Sobecki (red.), Pedagogika wobec wyzwań współczesności. Humanistyczny wymiar kapitału ludzkiego, Łomża 2010, s. 42–62.

Folkierska A., Pytanie o pedagogikę, Warszawa 1990.

Gąsior H., Pedagogika społeczna: jej teoretyczna i utylitarna aktualność, „Chowanna" 1995, nr 2, s. 88–100.

Jarecki W., Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2017, 4(964), s. 135–151. https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0408 DOI: https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0408

Małek A., Matka, żona, migrantka, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/83267/malek_matka_zona_migrantka_2010.pdf [dostęp: 6.04.2022].

Modrzewski J., Stanisława Kowalskiego poznańska szkoła pedagogiki społecznej, „Pedagogika Społeczna” 2019, 4(74), s. 9–22. https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.4.01 DOI: https://doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2019.4.01

Pilch T., Drzewo poznania. Wokół narodzin i rozwoju poznańskiej pedagogiki społecznej, [w:] K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj, (red.), Etapy życiowe człowieka w kontekście pedagogiki społecznej, Poznań 2019, s. 13–26.

Rosłon-Żmuda J., Bezpieczeństwo socjalne imigrantów w Polsce na przykładzie miasta Gdańska, „Cywilizacja i Polityka” 2018, 16(16), s. 165–183. https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7606 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7606

Skibińska E., Księga Jubileuszowa dla Profesor Olgi Czerniawskiej, „Rocznik Andragogiczny” 2015, t. 22, s. 39–49. https://doi.org/10.12775/RA.2015.002 DOI: https://doi.org/10.12775/RA.2015.002

Smolińska-Theiss B., Pedagogika społeczna – pedagogika społecznie zaangażowana. Wokół inicjatyw i ruchów społecznych, „Pedagogika Społeczna” 2018, 4(70), s. 9–15.

Theiss W., Edukacja i zaangażowanie Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908–2008). Wprowadzenie, „Pedagogika Społeczna” 2018, 2(68), s. 9–34.