Styl życia w rodzinie – konteksty socjalizacji w obszarze zdrowia
PDF

Słowa kluczowe

styl życia
rodzina
socjalizacja
edukacja zdrowotna
zdrowie

Jak cytować

Syrek, E. (2023). Styl życia w rodzinie – konteksty socjalizacji w obszarze zdrowia. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 55–68. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.03

Abstrakt

W artykule podjęta została  próba zasygnalizowanie  znaczenia stylu życia rodziny dla  zdrowia zwłaszcza dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia  obszaru zdrowia w procesie socjalizacji. Style życia jednostek i grup społecznych (w tym rodziny) warunkują zdrowie, które jest podstawą  szans życiowych, rodzajów, form  i możliwości uczestnictwa społecznego,  są elementem dystrybucji szans życiowych.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.03
PDF

Bibliografia

Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002.

Drygas W., Gajewska M., Zdrojewski T. (red.), Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie i wyzwanie dla zdrowia publicznego. Raport Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2021.

Encyklopedia socjologii, t. 3, red. zbiorowa, Warszawa 2000.

Encyklopedia socjologii, t. 4, red. zbiorowa, Warszawa 2002.

Fijałkowska A., Oblacińska A., Korzycka M., (red.), Zdrowie i styl życia polskich uczniów. Health and

Lifestyle of Polish Pupils. Raport z badań. Instytut Matki i Dziecka, NPZ, Warszawa 2019.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2002.

Grześko-Nyczka M., Rodzina problem społeczny. Socjopedagogiczne studium przeobrażeń rodziny w latach 1989–2019, Kraków 2021.

Heszen-Celińska I., Sęk H., Psychologia zdrowia. Wydanie nowe, Warszawa 2020.

Jawłowska A., Styl życia a wartości, [w:] A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje, Warszawa 1976, s. 205–239.

Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, Warszawa 1974.

Makaruk K., Włodarczyk J., Szredzińska R., Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii. Raport z badań ilościowych, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2020.

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, t. 1, Warszawa 2006.

Mazur J., Zdrowie publiczne i zdrowie globalne, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017, s. 29–32.

Modrzewski J,. Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2007.

Modrzewski J., Studia i szkice socjopedagogiczne. Aktualia, Poznań–Kalisz 2011.

Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Warszawa 1999.

Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego, oprac. M. Bożewicz, CBOS „Komunikat z Badań” 2019, nr 46, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_046_19.PDF [dostęp: 5.10.2022].

Przygoda A., Rodzina dotknięta cukrzycą dziecka. Potrzeby i trudności, [w:] B. Zawadzka, T. Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce 2017, s. 295–304.

Pujer K., Współczesna rodzina. Szanse – zagrożenia – kierunki przemian, Wrocław 2016, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/9986/mnografia_elektroniczna_issuu.pdf [dostęp: 3.10.2022].

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025, Dz.U. 2021 poz. 642.

Segiet W., Socjalizacja i struktura społeczna jako kategorie organizujące poznanie rodziny, [w:] A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk (red.) Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogi- ce. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Poznań 2016, s. 203–213.

Siciński A. (red.), Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylów życia, Warszawa 1980.

Syrek E., Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej – zmodyfikowana formuła, [w:] S.M. Kwiatkow- ski (red.), Współczesne problemy pedagogiki. W kierunku integracji teorii z praktyką, Warszawa 2021, s. 324–336.

Syrek E., Oblicza rodzicielstwa w chorobie przewlekłej dziecka, [w:], J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Opole 2014, s. 33–47.

Syrek E., Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Katowice 2008.

System Ochrony Zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, raport Najwyższej Izby Kontroli, Departament Zdrowia, Warszawa 2019, https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf [dostęp: 5.10.2022].

Szlendak, T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tabak I., Edukacja zdrowotna w rodzinie, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017, s. 211–215.

Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, wyd. 2, Kraków 2000.

Wilk M., Rola kompetencji wychowawczych rodziców i rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, [w:] B. Zawadzka, T. Łączek (red.), Pedagogika zdrowia w teorii i praktyce, Kielce 2017, s. 279–294.

Woynarowska B., Definiowanie zdrowia i choroby, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017, s. 16–20.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.

Woynarowska B., Terminologia, cele i koncepcje współczesnej edukacji zdrowotnej, [w:] B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, Warszawa 2017, s. 93–103.

Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia, WHO 2021