Pressto.

Nagłowek strony

Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wyróżnienia

 1. Wyróżnienia pochodzące od autora tekstu zaznacza się pismem pogrubionym; wyróżnienia takie należy oznaczyć w cytacie w nawiasie kwadratowym, podając skrót: wyróż. oraz inicjały, np. Tak jak wy czujecie, gdy patrzycie na rzekę i niebo, tak i ja czułem, [wyróż. – M.S.].
 2. Tytuły (wyłączając tytuły czasopism) i wyrażenia obcojęzyczne są zaznaczane kursywą; w tekście składanym pismem pochyłym tytuły składane są pismem prostym.

Cytaty

 1. Do trzech linijek zapisywane są pismem prostym w cudzysłowie w tekście głównym (także cytaty obcojęzyczne zapisywane są w cudzysłowie).
 2. Powyżej trzech wierszy zapisywane są pismem prostym, wyróżniane jednowierszowym odstępem nad i pod oraz wcięcia (nie należy wówczas umieszczać cudzysłowu).
 3. Utwory poetyckie składane są jak dłuższe cytaty.
 4. Pominięcie fragmentu w tekście zaznaczane jest wielokropkiem w nawiasie kwadratowym: [...].
 5. Cytat w cytacie oznaczamy za pomocą cudzysłowów niemieckich: »cytat«;
 6. W tekście stosujemy dla informacji bibliograficznych przypisy według systemu MLA; dla informacji merytorycznych tradycyjne przypisy na dole strony z odnośnikiem w tekście głównym.
 7. Odnośnikami do przypisów są cyfry arabskie umieszczone we frakcji górnej.

Przypisy

 1. W przypisach bibliograficznych i informacyjnych stosuje się system MLA. W systemie tym zawsze wpisywane jest nazwisko autora, rok wydania tekstu oraz numer strony bądź zakres stron; przypisy umieszcza się w nawiasach kwadratowych; dwukropek stawia się przed numerem strony, np. [Kowalski 1994: 5]
 2. Jeśli w tekście przywołanych zostaje więcej publikacji jednego autora z danego roku, do roku dodaje się literę „a”, „b” itd., np.
  [Nowak 1995: 7]
  [Nowak 1995a: 9]
  [Nowak 1995b: 6]
 3. Jeśli w dokumencie umieszczonym w Internecie nie podano autora, to pierwszym elementem opisu powinien być tytuł (jeśli jest dłuższy niż trzy wyrazy, zostaje skrócony), a jeśli go brak – incipit złożony pismem prostym w nawiasie okrągłym, np. [(Nowe formy współpracy…) 2011: 7]
 4. Jeśli w dokumencie umieszczonym w Internecie nie podano daty, wpisuje się datę roczną korzystania z materiałów, np. [Kowalski, dostęp: 2010: 9]
 5. Jeśli dokument umieszczony w Internecie nie jest zapisany w formatach pdf, epub lub mobi, nie podaje się numeru strony, np. [Kowalski: 1997]
 6. Przypisy zawierające odsyłacze: zob. (= zobacz), por. (= porównaj) również składa się w taki sam sposób, np.  [zob. Kowalski 1996: 3].
 7. Dane bibliograficzne kilku jednocześnie omawianych publikacji oddziela się średnikami, np.  [zob. Kowalski 1994: 5; Nowak 2009: 7]
 8. Przypis umieszcza się zawsze po zacytowanym tekście, np. „Należą one do zjawisk częstych, aczkolwiek trudnych do wyjaśnienia” [Nowak 1998: 32]
 9. Gdy cytat jest zapośredniczony stosuje się skrót: cyt. za (= cytat za), np. [cyt. za Nowak 1995: 6]

Bibliografia załącznikowa

 1. Bibliografię załącznikową umieszcza się po poszczególnych tekstach.
 2. W bibliografii załącznikowej stosuje się kolejność alfabetyczną – według nazwisk autorów; gdy pojawia się więcej prac jednego autora, stosuje się kolejność chronologiczną; publikacje jednego autora z tego samego roku powinny być rozróżnione kolejnymi literami (a, b, c, itd.), zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczanym przez tytuły, por.
  Nowak Anna (1993), Tekst. Próba syntezy, Warszawa.
  Nowak Anna (1996a), Tekst – kategoria stara i nowa, Warszawa.
  Nowak Anna (1996b), Tekst – w perspektywie stylistycznej, Warszawa.
 3. W bibliografii załącznikowej stosuje się zapis zgodny z zasadą przecinkową (poszczególne elementy oddzielone są przecinkami).

Elementy opisu bibliograficznego

 1. Podaje się pełne nazwisko i imię autora; jeśli występuje pseudonim, to w nawiasie kwadratowym podaje się także właściwe nazwisko autora, np.  Prus Bolesław [właśc. Głowacki Aleksander]
 2. Tytuł i podtytuł podaje się w formie przejętej z opisywanego dokumentu (tzn. nie zmienia się interpunkcji, ortografii itd.).
 3. Rok wydania podaje się w nawiasie okrągłym, po imieniu autora, np. Nowak Anna (1999), Poetyka, Warszawa.
 4. Przy nazwiskach współtwórców stosuje się skróty: red. (= redaktor),
  oprac. (= opracował), przeł. (= przełożył); nazwiska współtwórców poprzedzane są imionami (nie inicjałami imion).
 5. Numer wydania oznacza się cyframi arabskimi po tytule dzieła; stosuje się skróty
  zm. (= zmienione) i uzup. (= uzupełnione).
 6. Nie umieszcza się nazwy wydawcy.
 7. Jeśli w publikacji wyszczególniono więcej niż jedno miejsce wydania, to w opisie należy podać nazwę umieszczoną na pierwszym miejscu; jeżeli w dokumencie nie podano miejsca wydania, to należy podać w nawiasach kwadratowych skrót:
  [b.m.] (= bez miejsca); w opisach publikacji obcojęzycznych dodaje się w nawiasach kwadratowych do miejsca wydania nazwy państwa, np. Cambridge [Wielka Brytania].
 8. Objętość (liczbę stron) podaje się cyframi użytymi w dokumencie, np.
  Kowalska Anna (1999), Strategiczna reorganizacja firmy, w: Podręcznik reorganizacji firmy, red. Maciej Michałowski, Warszawa, s. 223-245.
 9. Nowak Maria (1999), Strategiczna reorganizacja firmy, w: Podręcznik reorganizacji
  firmy, red. Maciej Michałowski, Warszawa, s. XXXI-XXXIX.
 10. Nie umieszcza się przyimka: w przed tytułem gazety lub czasopisma, np.
  Buttler Danuta (1997), Polskie słownictwo potoczne, „Poradnik Językowy”, z. 3-4.
 11. Pierwszym elementem opisu całej pracy zbiorowej jest nazwisko redaktora; na oznaczenie wydawnictw wielotomowych lub czasopism stosuje się następujące skróty: cz. (= część), nr (= numer), t. (= tom), z. (= zeszyt); po oznaczeniu tomu lub części podaje się tytuł (jeśli występuje), np.
 12. Bartmiński Jerzy, red. (1993), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, Wrocław.
 13. Nie zapisuje się numeru rocznika.
 14. Gdy podaje się dokument z książki autorstwa tej samej osoby, stosuje się zapis: tegoż, tejże, np. Wilkoń Aleksander (1999), Typologia współczesnych stylów literackich. Style poetyckie, w: tegoż, Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice, s. 111–132.
 15. Opis bibliograficzny dokumentu elektronicznego powinien uwzględniać następujące elementy: nazwisko i imię autora, rok wydania (jeśli występuje), tytuł, typ nośnika (CD, DVD, online), miejsce wydania (jeżeli występuje), datę aktualizacji/nowelizacji (w przypadku słowników bądź aktów prawnych – jeżeli występuje), datę dostępu (obowiązkowo w dokumentach online), źródło dokumentu (w przypadku dokumentów umieszczonych w sieci podaje się adres), np.
 16. Nowak Olga (2005), Nowe horyzonty [online], Wrocław [dostęp: 5 lipca 2012], https://www.google.pl/?gws_rd=ssl.
 17. Przy pierwszym przywołaniu w tekście podaje się pełne imię i nazwisko, przy kolejnych przywołaniach podaje się samo nazwisko.
 18. Zapisuje się w postaci skróconej takie wyrażenia jak: na przykład, między innymi, i tak dalej, i tym podobne, to jest.

Zasady formatowania tekstów

 1. Tekst zapisywany jest czcionką Times New Roman o stopniu 12 punktów; stosuje się interlinię o wielkości 1,5 wiersza oraz 2,5-centymetrowe marginesy.
 2. Akapity należy wyróżniać za pomocą wcięcia akapitowego; stosując ten typ wyróżnienia, nie należy ustawiać dodatkowych odstępów międzyakapitowych (pustych wierszy między równorzędnymi akapitami); akapity wcinać należy nie tabulatorami, lecz za pomocą opcji akapitowych bądź też ustawiając odpowiednią wartość na suwakach umieszczonych w edytorze tekstu nad widokiem strony.
 3. Śródtytuły powinny być pogrubione i poprzedzone jednowierszowym odstępem.
 4. Nie należy ustawiać odstępów za pomocą wielokrotnych spacji.
 5. Nie należy stosować tzw. wymuszonego łamania wiersza (shift + enter) – kończąc akapit należy przejść do następnego, wciskając przycisk enter.
 6. Przypisy słownikowe i rzeczowe powinny być zautomatyzowane i dolne; nie należy tworzyć przypisów końcowych.

Kompozycja edytorska poszczególnych artykułów

 1. Imię i nazwisko autora/autorów (kursywa).
 2. Tytuł artykułu.
 3. Tekst (jeśli występuje podział na części, stosuje się numerację cyframi arabskimi).
 4. Imię i nazwisko autora, tytuł w języku angielskim (pismo półgrube), streszczenie  w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim.
 5. Informacje o autorze według schematu: <tytuł naukowy> <imię i nazwisko> – <jednostka naukowa>; <zainteresowania badawcze>.
 6. Bibliografia załącznikowa.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany ani złożony do druku w innym wydawnictwie.

 2. Tekst zapisywany jest w pliku Ms Word (.doc), złożony krojem Times New Roman o stopniu 12 punktów; stosuje się interlinię o wielkości 1,5 wiersza oraz 2,5-centymetrowe marginesy.
 3. Akapity wyróżnione są za pomocą wcięcia akapitowego.

 4. Śródtytuły są  pogrubione i poprzedzone jednowierszowym odstępem.

 5. Przypisy słownikowe i rzeczowe są zautomatyzowane i dolne; nie należy tworzyć przypisów końcowych.
 6. Kompozycja edytorska poszczególnych artykułów:

  • imię i nazwisko autora/autorów (kursywa),
  • tytuł artykułu; tekst (jeśli występuje podział na części, stosuje się numerację cyframi arabskimi),
  • imię i nazwisko autora, tytuł w języku angielskim (pismo półgrube), streszczenie w języku angielskim, słowa kluczowe w języku angielskim,
  • informacje o autorze,
  • bibliografia załącznikowa.
 

Prawa autorskie

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Językoznawczej” pod następującymi warunkami:

 • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
 • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

 

Polityka prywatności

Nazwy i adresy e-mail wprowadzone w tym czasopiśmie będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie zostaną udostępnione do innych celów.

 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo