O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Celem czasopisma jest publikowanie rozpraw naukowych i recenzji prac naukowych dotyczących językoznawstwa, szczególnie polonistycznego. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, lecz gromadzą je również biblioteki ze wszystkich kontynentów. Kolejne numery ukazują się w cyklu półrocznym: pierwszy w czerwcu, drugi w grudniu. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

Proces recenzji

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, specjalistów w zakresie problematyki publikowanych artykułów.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a)bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b)relacje podległości zawodowej,
  c)bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
  RORMULARZ RECENZJI

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Recenzenci „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej”
2019, vol. 26, nr 1 i 2

prof. Mieczysław Balowski (University of Ostrava, Ostrawa, Rep. Czeska)
prof. Henryk Duda (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. Eliza Grzelak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Magdalena Hawrysz (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. Olga Jauer-Niworowska (Uniwersytet Warszawski)
prof. Stanisław Koziara (Uniwersytet Pedagogiczny)
prof. Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
dr Anita Račáková (Matej Bel University, Bańska Bystrzyca, Słowacja)
prof. Artur Rejter (Uniwersytet Śląski)
prof. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. Ewa Woźniak (Uniwersytet Łódzki)

Zasady etyki

a) procedura recenzowania uwzględnia poniższe zasady:

– do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji; autor (lub autorzy) publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji,

– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

– formularz recenzji jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma,

– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane,

b) czasopismo na stronie http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/index zamieszcza:

– wszystkie artykuły opublikowane w piśmie od 2009 roku wraz z kompletem metadanych, zawierających m.in. abstrakty w języku angielskim, słowa kluczowe oraz bibliografie załącznikowe,

– nr ISSN oraz e-ISSN, wykaz członków rady naukowej, informacje dla autorów, informacje dotyczące procedur obowiązujących w czasopiśmie oraz informacje dotyczące redakcji czasopisma,

c) co najmniej 50% recenzentów oceniających publikacje naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni, czyli osoby niebędące członkami rady naukowej czasopisma naukowego, niezatrudnione w redakcji czasopisma lub w podmiocie, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma,

d) lista recenzentów publikacji w danym roku udostępniana jest na stronie internetowej http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj oraz publikowana w numerze wydrukowanym (nr 2 za dany rok),

e) w każdym artykule naukowym zamieszczone są tytuł i streszczenie w języku angielskim,

f) w celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck. CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomóc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców. Teksty, które będą zawierały cudze treści nieodpowiednio cytowane lub plagiatowane zostaną odrzucone,

g) redakcja czasopisma szanuje zasadę, że „ghostwriting” i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a ujawnione przypadki będą z całą stanowczością napiętnowane podobnie jak przejawy naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Historia czasopisma

„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą.