Angielskie nazwy zawodów w polskich serialach obyczajowych

Main Article Content

Anna Kaczmarek

Abstrakt

This article discusses borrowings from English related to the theme aspect of profession names including those adapted in Polish and those typical of professional dialects and formerly not recorded in any lexicographic sources. The research material includes dialogues extracted from Polish serial dramas (referred to by the author as advance serial dramas).The excerpted borrowings from English are primarily oriented to business, media or advertising. This type of words can function in the Polish language because of the language’s nominal need. While many English words referring to professions are used chiefly in social dialects, more and more frequently they tend to be absorbed by general Polish.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, A. (2013). Angielskie nazwy zawodów w polskich serialach obyczajowych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), 19-30. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.1.2
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Anna Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Anna Kaczmarek – doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: moda językowa, zapożyczenia angielskie w prasie kobiecej, medioznawstwo oraz kształtowanie się nowych profesjolektów w polszczyźnie.

Bibliografia

 1. A.I. Wróblewski, Polszczyzna nam się kundli, czyli Kaczor Donald z hamburgerem w dziobie, w: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996.
 2. A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
 3. H. i T. Zgółkowie, Polszczyzna mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, Warszawa 2000.
 4. B. Dunaj, Tendencje rozwojowe najnowszej leksyki polskiej, w: Współczesna leksyka, cz. 1, red. K. Michalewski, Łódź 2001.
 5. A. Kisielewska, Język telewizyjny – kanon nowej komunikacji?, w: Przyszłość języka, red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 2001.
 6. W. Herman, Nowa leksyka (leksemy, frazesy i frazeologizmy) w radiu i telewizji, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2006.
 7. A. Markowski, Jawne i ukryte nowsze zapożyczenia leksykalne w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, Warszawa 2000.
 8. A. Kisielewska, Serial telewizyjny w badaniach polskich, w: Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. J. Fras, Toruń 2007.
 9. Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.
 10. A. Kaczmarek, Między operą mydlaną a serią fabularną – serial transzowy, „Podteksty” 2011, nr 3–4, http://podteksty.amu.edu.pl/content/miedzy-opera-mydlana-a-seria-fabu-larna-serial-transzowy.html [dostęp: 17.04.2013].
 11. E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim, Kraków 1995.
 12. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, red. E. Mańczak-Wohlfeld, Warszawa 2010.
 13. A. Witalisz, Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem, Kraków 2007 (AwJPzS). Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Warszawa 2005.
 14. A. Anisimowicz, Spójnościowe aspekty zapożyczeń angielskich we współczesnej prasie polskiej, w: Język w komunikacji, t. 3, red. G. Habrajska, Łódź 2001.
 15. D. Kopczyńska, Menedżer przyswojony, ale czy znany, „Poradnik Językowy” 2007, z. 5.
 16. M. Urban, Adaptacja przymiotnikowa zapożyczeń we współczesnym języku polskim, w: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2006.