Media publiczne w Polsce a popularyzacja wiedzy o języku polskim

Main Article Content

Monika Grzelka
Agnieszka Kula

Abstrakt

One of the statutory provisions of public media is to popularize the knowledge of the Polish language – the present authors analyse diversified aspects determining the effectiveness of the execution of the task and the media’s commitment to its social responsibility, and proceed to evaluate the basic assignments and responsibilities involved in the journalistic profession. These responsibilities result largely from the reception of the profession by the general public, and from those that emerge within the context of studies on language authority figures in present-day Poland. The next stage of the analysis involves an evaluation of the activities of all-Polish national broadcasters in view of their practical implementation and execution of the commitments set in Art. 21, Section 1a, item 8 of the Radio and Television Act (diffusion and divulgation of the knowledge of the Polish language). The remaining part of the article, including postulative claims, results from an analysis of the activities popularizing the knowledge on Polish available in the media and from the conviction of the necessity of expanding them beyond just grammaticality and correctness in the language use.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogramy autorów

Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: współczesne językoznawstwo, zwłaszcza w wymiarze pragmatycznym, współczesny dyskurs intelektualny oraz językowy wymiar przekazu medialnego.

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Kula, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: stylistyka i pragmatyka współczesnego przekazu medialnego, pogranicza językoznawstwa i medioznawstwa.

Bibliografia

 1. Ustawa o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2011 nr 43, poz. 226, art. 21, ust. 1a, pkt 8, http:/prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-grudnia-1992-r-o-radiofonii-i-telewizji/rozdzial-4_publicznaradiofonia-i-telewizja/?on=20.11.2012 [dostęp: 14.12.2012].
 2. H. Zgółkowa, A. Kula, B. Sobczak, Sytuacje komunikacyjne a współczesnaświadomość językowa Polaków, w: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, red. S. Gajda, A. Markowski, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 2005.
 3. http://www.polskieradio.pl/5/3/
 4. Artykul/299449,Sondaz-zaufanie-do-mediow-publicznych [dostęp: 14.12.2012]).
 5. TNS OBOP, „Zaufanie do instytucji 1”, sondaż z 9–11 sierpnia 2003 roku.
 6. Prestiż zawodowy. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009K_008_09.PDF [dostęp: 10.08.2011].
 7. S. Mocek, Dziennikarze po komunizmie. Elita mediów w świetle badań społecznych, Warszawa 2006.
 8. M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2000.
 9. P. Kwiatkowski, Przedsiębiorstwo Apokalipsa. O etyce dziennikarskiej, Poznań 2003.
 10. J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007.
 11. Zasady i tajniki dziennikarstwa. Podręcznik dla dziennikarzy Europy Środkowej i Wschodniej, red. M.F. Mallette, Warszawa 1996.
 12. http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_contenview=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 [dostęp: 21.06.2012].
 13. M. Baranowska-Szczepańska, Autorytety językowe współczesnych Polaków (praca doktorska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 2007).
 14. S. Gajda, Program polskiej polityki językowej, w: Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, red. J. Mazur, Lublin 1999.
 15. Promocja języka i kultury polskiej w świecie, red. J. Mazur, Lublin 1998.
 16. Studia nad językami i kulturami europejskimi, red. A. Furdal, Wrocław 1998. Języki słowiańskie w perspektywie ekolingwistycznej, red. W. Lubaś, I. Ohnheiser, Z. Topolińska, Opole 2003.
 17. http://www.jezykojczysty.pl/spoty.html [dostęp: 22.06.2012].