Piotr Skarga (1536–1612) – kontrreformacyjny polemista, hagiograf i kaznodzieja

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Źródłoznawstwo

Bibliografia

 1. P. Skarga, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem..., Wilno 1577.
 2. L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984.
 3. A. Martel, La langue polonaise dans les pays ruthènes: Ukraine et Russie Blanche 1569–1697, Lille 1938.
 4. B. Otwinowska, Język – naród – kultura. Antecedencje i motywy renesansowej myśli o języku, Wrocław 1974.
 5. S. Obirek, Teologiczne podstawy pojęcia jedności w dziele ks. Piotra Skargi „O jedności Kościoła Bożego”, w: Unia brzeska. Geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994.
 6. B. Walczak, Językowe konsekwencje unii brzeskiej. Postulaty badawcze, w: Czterechsetlecie unii brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego, red. Z. Leszczyński, Lublin 1988.
 7. B. Walczak, Unia brzeska – idea a urzeczywistnienie i skutki, w: Chrześcijański Wschód i Zachód. Formy dialogu, wzory kultury, kody pamięci, red. I. Lis-Wielgosz, W. Jóźwiak, Poznań 2012.
 8. W. Wydra, W.R. Rzepka, Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wrocław 1984.
 9. M. Szymczak, Udział Mazowsza w kształtowaniu polskiego języka literackiego, w: Z polskich studiów slawistycznych, Seria IV: Językoznawstwo, Warszawa 1972.
 10. B. Walczak, Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym, „Studia Językoznawcze” 2002, t. 1 (Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny).
 11. W. Taszycki, Wybór tekstów staropolskich XVI–XVIII wieku, wyd. 3, Warszawa 1969.
 12. W.R. Rzepka, Uwagi o słownictwie Jerzego Argiglobyna (Poznańczyka) z połowy XVI wieku, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, Językoznawstwo” 1991, t. 13 (Onomastyka. Historia języka, Dialektologia. Księga pamiątkowa ku czci prof. dra Henryka Borka (1929–1986)).