Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i „Cosmopolitan”)
PDF

Jak cytować

Spychała-Reiss, M. (2009). Językowy obraz kobiety w prasie dla pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” i „Cosmopolitan”). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 77–100. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.5

Abstrakt

The article presents a linguistic picture of a woman shown in the contemporary women’s magazines. The material studied has been derived from three women’s magazines: Zwierciadło, Cosmopolitan and Przyjaciółka (specifically, from the issues published between December 2006 and February 2008). It has been limited to the lexeme woman; all its synonyms and paraphrases have been disregarded. In the material discussed, this word shows semantic relationships with a repetitive number of subjects. On the basis of observations the author has prepared a list of 12 profiles, which, in turn, got divided into subcategories—facets. The excerpts thus classified and grouped have revealed the fact that a linguistic picture of a woman differs, to some extent, in each of the studied periodicals, depending on the character of the magazine. Woman readers, while identifying themselves with this picture, form exclusive communicative and social communities.
Parallely, a linguistic picture of a woman in each of the magazines is not homogenous since it refers to different women. It contains all the attributes of the subject , both the “sufficient” ones (identifying the defined meaning with similar meanings) and the “indispensible” ones (differentiating the lexeme described from the rest of the world) as well as the “typical” ones, relevant from the point of view of the usage of the word in linguistic texts and its relation to other linguistic items.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.5
PDF

Bibliografia

J.D. Apresjan, Definiowanie znaczeń leksykalnych jako zagadnienie semantyki teoretycznej, w: Semantyka i słownik, red. A. Wierzbicka, Wrocław 1972.

J. Bartmiński, Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki, w: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne), red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław 1998, Język a Kultura, t. 12.

J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.

L. Kaczmarek, T. Skubalanka, S. Grabias, Słownik gwary studenckiej, Lublin 1994.

W. Kajtoch, J. Kołodziej, P. Płaneta, Język czasopism dla młodzieży: świat, wartość, perswazja, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000.

M. Karwatowska, Językowy obraz „kłamstwa”, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 2003.

M. Nowosad-Bakalarczyk, Kobieta „typowa” i „prawdziwa” w oczach studentów. Przyczynek do stereotypu kobiety, „Język Polski” 2002, nr 1.

M. Pietrucha, Profile pojęcia „demokracji” we współczesnym języku polskim, w: Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, red. J. Bartmiński, Lublin 2003.

Popularny słownik języka polskiego PWN, oprac. E. Sobol, Warszawa 2003.

E. Sękowska, Językowy obraz ciała w prasie ostatnich lat, w: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk,G. Majkowska, Warszawa 1999.