O potrzebie afiliacji jako pułapce w świecie mediów na przykładzie tekstów zamieszczanych w „Naszym Dzienniku”
PDF

Jak cytować

Szymborska, M. (2009). O potrzebie afiliacji jako pułapce w świecie mediów na przykładzie tekstów zamieszczanych w „Naszym Dzienniku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 101–113. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.6

Abstrakt

The media, while fulfilling the needs of individuals, may also influence people. A fundamental and relevant psychological need is the desire for acceptance and, connected with it, the need for affiliation. The enhancement of self-esteem achieved by gaining support for the professed opinions, the feeling of security resulting from being a member of a particular group, which eliminates fear, may lead to conformism. The addressor, willing to influence the recipient, can refer to their common interpretative horizon, axiological agreement and common good, thus, by means of ingratiation, can bring about a change in the recipient`s attitude. The aim of the article is to indicate integrative linguistic devices applied by mass media which make the persuasive action easier. Referring to friendship makes persuasion and manipulation much more simple; opposing the community may result in exclusion.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.6
PDF

Bibliografia

A. Awdiejew, Strategie konwersacyjne (próba typologii), „Socjolingwistyka” 1991, t. 11.

A. Awdiejew, Systemowe środki perswazji, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

S. Barańczak, Czytelnik ubezwłasnowolniony: perswazja w masowej kulturze literackiej PRL, Paryż 1983.

J. Bartmiński, Styl potoczny, w: Potoczność w języku i kulturze, red. J. Anusiewicz, F. Nieckula, Wrocław 1991, Język a Kultura, t. 5.

J. Bralczyk, O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

A. Grzywa, Pułapki manipulacji, Lublin 2006.

D. Doliński, „Charaktery” 2008, z. 1.

G. Habrajska, Manipulacja za pomocą aktów emotywnych, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji: zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.

Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.

R.-V. Joule, J.-L. Beauvois, Gra w manipulację, przeł. E. Urscheler, Gdańsk 2006.

I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

M. Kita, Język potoczny jako język bliskości, w: Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001.

K. Kłosińska, Rola procesów nominacyjnych w tworzeniu opozycji „my” i „oni” w języku polityki po 1989 roku, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

E. Laskowska, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji: zagadnienia ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.

„Nasz Dziennik”, 19.09.2008.

„Nasz Dziennik”, 13-14.09.2008.

W. Pisarek, Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą, w: Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003.

J. Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja we współczesnej informacji prasowej, Poznań 2007.

K. Śliwiński, wywiad dla „Przekroju” 1989, nr 2321-2323.

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006.

J. Warchala, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

J. Wasilewski, Retoryka dominacji, Warszawa 2006.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070420&id=po01.txt.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070317&id=po02.txt.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070308&id=po01.txt.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070524&id=po01.txt.

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20070719&id=po01.txt.