Imiona poznaniaków u progu XVII stulecia (na materiale Akt sądu wójtowskiego)
PDF

Jak cytować

Banderowicz, K. (2009). Imiona poznaniaków u progu XVII stulecia (na materiale Akt sądu wójtowskiego). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 137–152. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.8

Abstrakt

The subject matter of the studies presented in the article are the names of Poznań inhabitants from the beginning of the 17th century, excerpted from a manuscriptal source. The courtly records Akta sądu wójtowskiego present the official and formal variety of the language and consist of the records of court trials.
The onyms confirmed in the source render the description of the then name system feasible. It was characterised by the choice of one name, the origin from the Christian antrophonomasticon, the attachment to the onomatologic tradition as well as great popularity of the most fashionable names.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.8
PDF

Finansowanie

Grant ministerialny Nr H01 D 042 30 Nazwiska mieszkańców Poznania na tle antroponomastykonu innych miast wielkopolskich i ewolucji polskiego systemu antroponimicznego

Bibliografia

H. Borek, U. Szumska, Nazwiska mieszkańców Bytomia od końca XVI wieku do roku 1740, Warszawa–Wrocław 1976.

H. Borek, Socjolingwistyczne aspekty imiennictwa, „Onomastica” XXIII, 1978.

H. Borek, U. Szumska, op.cit.; D. Kopertowska, Kieleckie antroponimy XVI i XVII wieku, Kielce 1980.

J. Bystroń, Księga imion w Polsce używanych, Warszawa 1938.

J. Jaroszuk, Imiona chrzestne w parafii Białystok (XVIII wiek), w: Warsztat współczesnego onomasty, red. D. Kopertowska, Kielce 1983.

M. Kamińska, Nazwy osobowe w najstarszych księgach metrykalnych parafii Łask, „Onomastica” XXX, 1986.

E. Klisiewicz, Męskie imiona chrzestne w parafii Rudawa koło Krakowa z lat 1570-1897 (na podstawie ksiąg metrykalnych), „Onomastica” XXXIII, 1989.

D. Kopertowska, Ewolucja motywacji w imiennictwie, „Język Polski” 1994, nr 1.

A. Kulupa, Mieszkańcy Poznania w świetle najstarszej księgi metrykalnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny, „Archiwariusz. Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu” 2007, nr 2.

J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 2, Poznań 1998.

M. Malec, Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.

I. Sarnowska-Giefing, Nazwy dawnych altarii poznańskich wobec antroponomastykonu kultury, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XVI, Poznań 2007.

I. Sarnowska-Giefing, Problematyka dialektologiczna w badaniach historycznej antroponimii Poznania, w: Gwary dziś 4. Konteksty dialektologii, red. J. Sierociuk, Poznań 2007.

I. Sarnowska-Giefing, Z antroponomastykonu Poznania. Sposoby identyfikowania kobiet w spisach obywateli miasta z XVI i początku XVII wieku, w: Studia Linguistica. In honorem Edvardi Breza, Bydgoszcz 2008.

I. Sarnowska-Giefing, Imiona mieszkańców Poznania w dobie reformacji i kontrreformacji. Rekonesans badawczy, w: Pamięci Profesora Skuliny w 15. rocznicę śmierci, red. A. Pihan-Kijasowa, I. Sarnowska-Giefing, Poznań 2008.

I. Sarnowska-Giefing, Kult świętych i błogosławionych (też poznaniaków i Wielkopolan)oraz jego odbicie w poznańskiej antroponimii. Na podstawie najstarszych spisów obywateli Poznania, w: Język, społeczeństwo, wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008.

T. Skulina, Najczęstsze chrzestne imiona kobiet w XIV i XV wieku, „Studia Polonistyczne” XIV/XV, 1986/1987.

T. Skulina, Imiona kobiet w Wielkopolsce XVII i XVIII wieku, „Slavia Occidentalis” XLV, 1988.

J. Szuta, Z problemów imiennictwa parafii Jeleńcz w powiecie tucholskim od końca XVI do początku XIX wieku (na podstawie ksiąg metrykalnych), w: Nazewnictwo na pograniczach, red. J. Ignatowicz-Skowrońska, Szczecin 2005.

J. Wiesiołowski, Socjotopografia późnośredniowiecznego Poznania, Poznań 1982.

A. Witkowska, Titulus ecclesiae. Wezwania współczesnych kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999.

Prace magisterskie napisane pod kierunkiem profesora T. Skuliny: M. Lewandowska, Nazwy osobowe w księdze chrztów Parafii pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Kościanie z lat 1598-1609; G. Skowrońska, Nazwy osobowe w księdze ślubów Parafii Najświętszej Marii Panny w Śremie w latach 1606-1626; E. Wacławik, Nazwy osobowe w księdze chrztów Parafii Św. Wawrzyńca w Koźminie w latach 1634-1644; M. Józefiak, Nazwy osobowe w księdze parafialnej Pogorzeli z I poł. XVII wieku; B. Ratajczak, Nazwy osobowe w księgach parafialnych Dopiewa w XVII wieku.