O pająku, duszy i łacińskiej konstrukcji accusativus cum infinitivo, czyli jak zrozumieć jeden z wersetów Psałterza floriańskiego
PDF

Jak cytować

Kuźmicki, M. (2009). O pająku, duszy i łacińskiej konstrukcji accusativus cum infinitivo, czyli jak zrozumieć jeden z wersetów Psałterza floriańskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 169–182. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.10

Abstrakt

The author of the article, through the analysis of one of the verses from Psałterz floriański (“Florian Psalter”), is trying to understand where the difficulties in understanding this old Polish text arise. Is it exclusively the fault of a medieval translator and the Polish written language that had not been completely formed by then or rather is it a contemporary reader that is to blame?
Taking into account at least a number of aspects connected with the work of a medieval translator and copyist , such as: the lack of a consistent Latin base text—the canonical version, widely known, that is to appear no sooner than in the print era; insufficient knowledge of Psałterz floriański by heart; different structures of the Latin language which the translator tried to express by choosing Polish words that would not violate the structure of the translation base—all these factors make the author of the article defend the medieval writer whose work requires in-depth and repetitive reading before it starts revealing its secrets to the modern reader.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.10
PDF

Bibliografia

Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu, z łacińskiego na język polski przełożona przez Ks. D. Jakóba Wujka, Warszawa 1960.

A. Brückner, Psałterze polskie do połowy XVI wieku, Kraków 1902.

A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, wyd. 3 zmien., uzup., Poznań–Warszawa–Lublin 1958.

S.Kropaczek, Zwrot „accusativus cum infinitivo” w języku polskim, w: „Prace Filologiczne”, t. XIII, 1928.

M. Kamińska, Psałterz floriański. Monografia językowa, cz. 1, Wrocław 1981.

M. Kamińska, M. Cybulski, D. Kowalska, Słownik polsko-łaciński do psałterzy staropolskich. Wyrazy autosemantyczne, Łódź 2000.

Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, von Aloes Walde, zweiter Band (M-Z), Heidelberg 1954.

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 1 [reprint: Warszawa 1998].

Mamotrekty staropolskie, oprac. W. Żórowska-Górecka, V. Kyas, cz. 2, Wrocław 1978.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. 1, Wrocław–Kraków–Warszawa 1953-1958.

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, red. M. Plezia, t. 5, Wrocław 1978-1984.

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 5 (reprint: Warszawa 1999).

Słownik polszczyzny XVI wieku, red. M.R. Mayenowa, F. Pepłowski, t. 27, Warszawa 1999.

Słownik staropolski, red. S. Urbańczyk, t. 4, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997.

Staročeská Bible Drážďanská a Olomoucká. Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. Vydali Vladimír Kyas a Věra Kyasóva. Edici dokončila Jaroslava Pečírková. T. IV (Tobiáš – Sirschovec), Praha 1996.

Walenty Wróbel, Żołtarz Dawidow przez Mistrza Walenthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony, Kraków, Wdowa Unglerowa, 1539; egzemplarz Biblioteki Jagielońskiej Cim. 375, Mf. BN 11791.