Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288
PDF

Jak cytować

Sarnowska-Giefing, I. (2009). Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne aspekty nazw własnych w literaturze dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, ss. 288. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 263–267. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.14
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.14
PDF

Bibliografia

M. Czaplicka, Dydaktyczno-wychowawcza funkcja nazw własnych w literaturze dla dzieci na przykładzie twórczości Wandy Chotomskiej, w: Metodologia badań onomastycznych, red. M. Biolik, Olsztyn 2003.

M. Czaplicka-Jedlikowska, Nazwy własne w literaturze dziecięcej i ich percepcja w świetle badań empirycznych a kształtowanie językowe dzieci 9-10-letnich, w: Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, red. J. Kida, Rzeszów 2007.

M. Czaplicka-Niedbalska, Nazwy własne w utworach Marii Kownackiej, w: Przemiany i przyszłość pedagogiki wczesnoszkolnej, red. E. Stucki, Bydgoszcz 1998.

M. Czaplicka-Niedbalska, Walory wychowawcze nazw własnych w wybranych utworach M. Kownackiej i E. Szelburg-Zarembiny, w: Literatura i sztuka a wychowanie, red. J. Kida, Rzeszów 2001.

G. Koss, Namenforschung. Eine Einführung in die Onomastik 3., aktualisierte Auflage, Tübingen 2002.

Onomastyka w dydaktyce szkolnej i społecznej. Materiały z VI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, red. E. Homa, Szczecin 1988.

I. Sarnowska-Giefing, Głos onomasty w sprawie nauczania słownictwa, w: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005.

A. Wilkoń, Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego, Wrocław 1970.