Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych

Main Article Content

Romana Łapa

Abstrakt

The author examines the language of the law. She refers to the contemporary acts; the legal regulations are the subject of her description. The author analyses legal cases which have been interpreted on the basis of the regulations. She discusses a modal dimension of the relationships which create legal cases and also makes closer characteris­tics of the participants of actions who are connected with these relationships. Language exponents of individual relations are presented. In order to emphasise specific character of legal material, the author precedes each description by indicating the peculiarities of modal dependence which are visible in sentences containing the so-called basic modal units. These sentences stem from other than legal modern Polish texts.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łapa, R. (2014). Relacje modalne we współczesnych aktach normatywnych. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 41-51. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.3
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Romana Łapa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Romana Łapa – Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: współczesny język polski; zainteresowania naukowe: składnia, semantyka językoznawcza, język współczesnych tekstów prawnych.

Bibliografia

 1. E. Jędrzejko, Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, Wrocław 1987.
 2. M. T. Lizisowa, Czyn i osoba w akcie normatywnym, czyli co znaczy zwrot ma prawo w Konstytucji III Rzeczypospolitej, „Investigationes Linguisticae” 17, 2009, s. 141-151 (http:// www. staff.amu.edu.pl/-inveling/pdf/Lizisowa_17.pdf).
 3. R. Łapa, Predykatywne wyrażenia z bezokolicznikiem we współczesnej polskiej prasie, Poznań 2003.
 4. R. Łapa, Relacja `dominujący` ─ `podporządkowany` we współczesnych tekstach prawnych, w: Kształtowanie się wzorów i wzorców językowych, pod red. A. Piotrowicz, K. Skibskiego i M. Szczyszka, Poznań 2009, s. 247-254.
 5. R. Łapa, `Dominujący` i `podporządkowany` w „Kodeksie prawa kanonicznego”, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), pod red. ks. P. Bortkiewicza, S. Mikołajczaka i M. Rybki, Poznań 2009, s. 337-345.
 6. R. Łapa, `Podporządkowany` w „Kodeksie prawa karnego”, „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/1 (1), s. 1-15, (http://www.kwartjez.amu.edu.pl).
 7. D. Rytel., Leksykalne środki wyrażania modalności w języku czeskim i polskim, Wrocław 1982.
 8. S. Wronkowska, Analiza pojęcia prawa podmiotowego, Poznań 1973.
 9. S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia z prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.
 10. S. Wronkowska, Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 11. J. Wróblewski, Teoria wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.
 12. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2008.
 13. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2011.
 14. Z. Ziembiński, Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992.