Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza

Main Article Content

Leonarda Mariak

Abstrakt

This article contains an analysis of medical lexis conducted in connection with the expressive function performed by this verbal layer.The collected lexical and stylistic material includes expressions and phrases with expressively characterized adjectives and adverbs, expressive and diminutive derivatives, compounds, different stylistic means (e.g., metaphors, comparisons, euphemisms and other).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mariak, L. (2014). Funkcja ekspresywna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 53-70. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.4
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Leonarda Mariak, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. Leonarda Mariak – Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński; zainteresowania naukowe: XIX-wieczna polszczyzna, prasa z tego okresu, zwłaszcza język tekstów Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego.

Bibliografia

 1. Bartmiński J., Styl potoczny, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
 2. Grabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981.
 3. Grzegorczykowa R., Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, w: Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1979.
 4. Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008.
 5. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom II. Część pierwsza Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996.
 6. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom II. Część druga Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996.
 7. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom III. Część trzecia Jadwiga i Edward Janczewscy, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1996.
 8. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom IV. Część pierwsza Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa - Maria z Wołodkowiczów Sienkiewiczowa - Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1888-1907), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
 9. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom IV. Część druga Maria z Babskich Sienkiewiczowa (1908-1913), oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
 10. Henryk Sienkiewicz, Listy. Tom IV. Część trzecia Henryk Józef Sienkiewicz - Jadwiga Sienkiewiczówna - Helena Sienkiewiczówna - Lucjan Sieńkiewicz, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 2008.
 11. Mariak L., Funkcja informacyjna leksyki z zakresu medycyny w listach prywatnych Henryka Sienkiewicza, w: Leksyka języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych, red. M. Gębka-Wolak, J. Kamper-Warejko, A. Moroz, Toruń 2014.
 12. Mariak L.„Żaba” i „Mgła” - językowa kreacja Jadwigi Janczewskiej na podstawie listów prywatnych Henryka Sienkiewicza (w druku).
 13. Praktyczna stylistyka, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
 14. Rejter A., Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice 2006.
 15. Skorupka S., Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989, t. I-II.
 16. Skubalanka T., Ekspresywność języka a mowa potoczna, w: Poetyka i stylistyka słowiańska, Wrocław 1973.
 17. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958-1969, t. I- XI.
 18. Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, Warszawa 1904.
 19. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław- Warszawa- Kraków- Gdańsk- Łódź 1988.
 20. Świętosławska T., O stylu językowym Zagłoby w „Ogniem i mieczem” (w 110 rocznicę Sienkiewiczowskiego arcydzieła), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1996, nr 35.
 21. Wilkoń A., O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Zeszyty Naukowe UJ 427 Prace Językoznawcze, z. 50, Kraków 1976.