O składni wypracowań gimnazjalistów (na podstawie wybranych prac pisemnych)
PDF

Słowa kluczowe

written compositions
syntax
grammatical correctness
secondary school

Jak cytować

Lewicka, M. (2015). O składni wypracowań gimnazjalistów (na podstawie wybranych prac pisemnych). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 183–198. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.10

Abstrakt

The article presents the idiosyncrasies of the frequency of syntactic structures used by secondary school students (aged 13-15). It is drawn on the basis of research carried out in a secondary school in Kalisz. A total of 4,021 syntactic structures from 276 compositions written by students from two classes were analysed in order to present phenomena typical of the ultimate syntactic structures. The data was collected for two school years (2011/2012 and 2012/2013) and indicates the most frequently and generally used syntactic structures as well as the less popular and more specific ones. In addition, a comparison of the results and transposing them to a timeframe makes it possible to present the evolution in the syntax of compositions written by secondary school students. An analysis of the material has also led to specifying the types of syntactic errors and their frequency.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.10
PDF

Bibliografia

Bogdanowicz Marta, Adryjanek Anna (2004), Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Operon, Gdynia.

Bordzoł Piotr, Zasacka Zofia (2014), Weryfikacja i ocenianie pracy uczniów, w: Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, red. Michał Federowicz, Jolanta Choińska-Mika, Dominika Walczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, s. 177–178.

Czarnecka Katarzyna (2000), Uczniowska odmiana współczesnej polszczyzny w świadomości jej użytkowników, WiS, Poznań.

Czeniek Anna (2011), Rola wypracowań dzieci polskiego pochodzenia w badaniach nad stopniem opanowania języka, „Acta Universitas Lodziensi”, nr 18, s. 353–363.

Dz. U. 2012 nr 0 poz. 977 (2008), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Gąsiorek Krystyna (2011), O sposobach kształcenia sprawności językowych w edukacji wczesnoszkolnej, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”, t. 20, s. 35–49.

Głoskowska-Sołdatow Małgorzata (2013), Porozumiewanie się w języku ojczystym, w: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesno­szkolnej, red. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Impuls, Kraków, s. 57–72.

Gruntkowska Anna, Michlowicz Maria (2013), O funkcjonowaniu zadań sprawdzających umiejętności złożone w zakresie tworzenia tekstu na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym, Gniezno, s. 380–391, http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Michlowicz,Gruntkowska_2013.pdf, [dostęp: 21 lipca 2014].

Jakubowicz Stanisław i in. (2007), Czytaj i myśl. Zderzenia literatury z fizyką, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Jaroszak Zenobia (2003), Składnia i styl wypracowań licealistów, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.

Jaworski Józef (2001), Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra.

Jaworski Michał (1978), Metodyka nauki o języku polskim, PWN, Warszawa.

Jodłowski Stanisław (1976), Podstawy polskiej składni, PWN, Warszawa.

Kaczorowska Henryka, Ruszkowski Marek (1996), Udział wypowiedzeń pojedynczych i złożonych w tekstach pisanych uczniów klas VII szkół miejskich i wiejskich województwa kieleckiego, „Kieleckie Studia Filologiczne”, t. 10, s. 71–76.

Kaczorowska Henryka (2011), Składnia języka polskiego. Teoria i praktyka dydaktyczna. Szkoła podstawowa – gimnazjum, Oficyna Wydawnicza Marka, Kielce.

Klemensiewicz Zenon (1969), Zarys składni polskiej, PWN, Warszawa.

Klemensiewicz Zenon (1984), Wybrane zagadnienia metodyczne z zakresu nauczania gramatyki, w: Jerzy Podracki, Metodyka nauczania języka polskiego. Wybór prac, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kuszak Kinga (2011), Kompetencje językowe uczniów klas młodszych szkoły podstawowej, w: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Złożony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. Halina Sowińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 171–212.

Makarewicz Renata (2015a), Problemy ukształtowania tekstu w pracach pisemnych uczniów dyslektycznych, Olsztyn, http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=669&catid=117&Itemid=35, [dostęp: 21 lipca 2015].

Makarewicz Renata (2015b), Składnia zdania w pracach pisemnych uczniów dyslektycznych, Olsztyn, http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=671&catid=117&Itemid=35, [dostęp: 21 lipca 2015].

Markowski Andrzej (2003), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.

Nieszporek-Szamburska Bernadeta (2010), Język pierwszy dziecka – od nabywania do kształcenia kompetencji językowej i komunikacyjnej, „Lingwistyka Stosowana”, nr 3, s. 99–112.

Podracki Jerzy (1989), Dydaktyka składni polskiej, WSiP, Warszawa.

Podracki Jerzy, Herman Wilga (2004), Składnia, w: Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole. Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, red. Agnieszka Mikołajczak, Jadwiga Puzynina, Nowa Era, Warszawa.

Polański Edward, Synowiec Helena (1981), Badania sprawności leksykalnej uczniów. Stan i potrzeby, „Polonistyka”, s. 584–592.

Polański Edward (1982a), Słownictwo uczniów. Problemy, badania, wnioski, WSiP, Warszawa.

Polański Edward (1982b), Sprawność językowa uczniów w śląskim środowisku gwarowym. Problemy, badania, wnioski, WSiP, Warszawa.

Romanowska Maria (2007), Umiejętności językowe ucznia jako jedna z przesłanek sukcesu edukacyjnego i egzaminacyjnego, Łomża, http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XIII/48.M.Romanowska_umiej_tno_ci_j_zykowe_ucznia.pdf, [dostęp: 21 lipca 2015].

Sadurski Stanisław (2015), Powodzenie w nauce a umiejętności językowe uczniów. Między kodem ograniczonym, a kodem rozwiniętym w kształceniu językowych umiejętności ucznia, http://www.pcdzn.edu.pl/publikacje/polski/powodzenie.pdf, [dostęp: 21 lipca 2015].

Saloni Zygmunt (1971), Błędy językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.

Saloni Zygmunt (1975), O stylu wypowiedzi uczniowskich, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 151–157.

Sowa Ewelina (2012), Projekt edukacyjny metodą kształtowania świadomości językowej gimnazjalistów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna”, z. 72, s. 205–217.

Tabakowska Irena (1963), Trudności składni w języku pisanym młodzieży starszych klas szkoły podstawowej, „Zeszyty Naukowe WSP”, nr 1, s. 17–41.

Tabakowska Irena (1970), Wypowiedzenia wielokrotnie złożone w języku uczniów śląskich, w: W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, red. Wiesław Krencik i in., PWN, Warszawa.

Tomaszewski Adam (1927), Błędy językowe uczniów szkół poznańskich, „Język Polski”, z. 2, s. 45–52, z. 3, s. 81–85.

Żak-Święcicka Małgorzata (1993), Charakterystyka składniowa wypowiedzi dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.