Nowe studia modernistyczne i późny modernizm
PDF

Słowa kluczowe

modernism
modernist studies
Romantic revision
a reading

Jak cytować

Kącka, E. (2014). Nowe studia modernistyczne i późny modernizm. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 35–42. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.2

Abstrakt

studies into late modernism—of the issues which are worth researching

or the problems which should be signalled. The article starts with

a recognition of a poor presence of the category of modernism in thinking

about the literature of the 20th and 21st centuries and submits several

proposals. At the beginning, a proposal of confronting a modernist

paradigm with a paradigm of Romantic revision. This proposal was presented

with an awareness of the fuzziness of the notion of modernism as

well as the notion of Romantic revision in Polish academic environment.

The following research postulates that would be formulated are: deeper

reflection on the language (in connection with tradition, heritage and

their problematization) and on the practices of reading. Later, the text

poses a question about the way of studying the permeation of discourses

in the writing of specific representatives of modernism and demands

greater recognition for the Central European perspective in research.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.2
PDF

Bibliografia

Bloom H., Lęk przed wpływem. Teoria poezji, przeł. A. Bielik-Robson i M. Szuster, Kraków 2002.

Bolecki W. , Modernizm w literaturze polskiej XX wieku (rekonesans), „Teksty Drugie” 2002, nr 4.N. Frye, The Survival of Eros in Poetry, w: Romanticism and Contemporary Criticism, red. M. Eaves, M. Fischer, New York 1986, s. 32.

Chmurski M., Czy potrzebna nam jeszcze Europa Środkowa?, „Nauka” 2014, nr 1.

Cieślak-Sokołowski T., Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011.

Mały słownik łacińsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2005.

de Man P., Alegorie czytania. Język figuralny u Russeau, Nietzschego, Rilkego i Prousta, przeł. A. Przybysławski, Kraków 2004.

Perloff M., Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki, przeł. K. Bartczak, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2012.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości nowoczesnej, przeł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, oprac. T. Gadacz, wstępem poprzedziła A. Bielik-Robson, Warszawa 2002.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.