Nowe modernizmy. Mapa debat
PDF

Słowa kluczowe

modernity
modernism
modernist studies
periodization

Jak cytować

Cieślak-Sokołowski, T. (2014). Nowe modernizmy. Mapa debat. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 13–33. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.1

Abstrakt

The main task of the present article is the description of the contemporary discussions concerning the category of a literary modernism. Special attention is brought here to the debates conducted around the concept of periodization of literature of the 20th century and around those methodological approaches which privilege the new modernist studies. At the same time, the author of the article brings our attention to a special status of the contemporary modernist studies, which do not try to change the paradigm, but rather are organized by gestures of corrections and reconfiguration – thus they are subject to the mode of turns in the modern humanities.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.1
PDF

Bibliografia

Bolecki W., Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Warszawa 2012.

Chmurski M., Modernizm(y) Europy Środkowej. Rekonesans, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1/2.

Czabanowska-Wróbel A., Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Kraków 2009.

Damrosch D., Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, przeł. A. Tenczyńska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

Eagleton T., How to Read a Poem, Malden 2007.

Felski R., Modernist Studies and Cultural Studies: Reflections on Method, „Modernism/Modernity” 2003, nr 3.

Franczak J., Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, Kraków 2007.

Friedman S.S., Planetarity: Musing Modernist Studies, „Modernism/Modernity” 2010, nr 3. Kazimierz Wyka, Młoda Polska, t. 1: Modernizm polski, Kraków 2003.

Hassan I., The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature, Madison 1992, s. 267–268.

Jameson F., Modernism and Imperialism, w: Nationalism, Colonialism and Literature, red. T. Eagleton, F. Jameson, E.W. Said, Minneapolis 1990, s. 43–66.

Jameson F., A Singular Modernity: Essay on the Ontology of the Present, London 2002.

Jameson F., Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism, Durcham 1991, s. 17–18.

Kałuża A., Bumerang. Szkice o polskie poezji przełomu XX i XXI wieku, Wrocław 2010.

Lehan R.D., Bibliographical Essay, w: idem, Literary Modernism and Beyond: The Extended Vision and the Realms of the Text, Baton Rouge 2009, s. 284–301.

Leśmian B., Utwory dramatyczne. Listy, oprac. J. Trznadel, Warszawa 2012, s. 285–286.

Majewski T., Modernizmy i ich los, w: Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa 2009, s. 9–10 (pierwodruk w: „Teksty Drugie” 2008, nr 3, s. 43–67).

Moretti F., Conjectures on World Literature, „New Left Review” 2000, nr 1.

Nicholls P., Modernising Modernism: from Pound to Oppen, „Critical Quarterly” 2002, nr 2, s. 41–58.

Nicholls P., Modernisms: A Literary Guide, Berkeley 1995.

Ozick C., T.S. Eliot at 101, „New Yorker” 1989, nr 20.

D. Mao, R.L. Walkowitz, Bad Modernisms, Durham 2006.

Paczoska E., Wspólnota pytań. Europa Środkowo-Wschodnia i modernizm, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 1/2.

Perelman B. The Trouble with Genius: Reading Pound, Joyce, Stein, and Zukofsky, Berkeley 1994.

Perloff M., Modernizm XXI wieku. „Nowe” poetyki, przeł. K. Bartczak, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2012, s. 13.

Perloff M., Modernist Studies, w: Redrawing the Boundaries: the Transformation of English and American Literary Studies, red. S. Greenblatt, G. Gunn, New York 1992, s. 154–178.

Perloff M., Modernism Now, w: A Companion to Modernist Literature and Culture, red. D. Bradshaw, K.J.H. Dettmar, Malden 2006, s. 571.

Perloff M., Nowe progi, stare antynomie: współczesna poezja a granice egzegezy, przeł. A. Preis-Smith, „Literatura na Świecie” 1986, nr 7.

Perloff M., Poezja po L=A=N=G=U=A=G=E. Innowacja jako źródło cierpień (teoroetycznych), przeł. M. Werbanowska, „Literatura na Świecie” 2010, nr 11/12, s. 148–175 (pierwodruk w: Contemporary Poetics, red. L. Armand, Evanston 2007, s. 15–38).

Perloff M., The Aura of Modernism, „Modernist Cultures” 2005, nr 1, s. 1–14 (przedruk w: Modernism Revisited, Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry, red. V. Patea, P.S. Derrick, Amsterdam–New York 2007, s. 11–34).

Perloff M., Zróżnicowane czytanie, przeł. T. Cieślak-Sokołowski, „Wielogłos” 2011, nr 1.

Rybicka E., Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014.

Rybicka E., Zwrot topograficzny w badaniach literackich, w: Kulturowa teoria literatury, t. 2, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Sosnowski A., Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, wybór i oprac. G. Jankowicz, Wrocław 2010, s. 95.

Sheppard R., Modernism – Dada – Postmodernism, Evanston 2000.

Sheppard R., Co jeśli modernizm nie umarł?, w: Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka, Kraków 2011, s. 26–27.

Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century, Chicago 2010.

Whitworth M.H., Introduction, w: Modernism, red. M.H. Whitworth, Malden 2007, s. 3–60.

Wollaeger M., Introduction, w: The Oxford Handbook of Global Modernisms, red. M. Wollaeger, M. Eatough, Oxford 2012.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.