Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa
PDF

Słowa kluczowe

pragmatism
modernism
American modernist poetry
William Carlos Williams
pragmatist aesthetics
John Dewey

Jak cytować

Bartczak, K. (2014). Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 43–53. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.3

Abstrakt

The author of the article focuses on the selected short lyrics by William Carlos Williams and simultaneously draws readers attention the tension, existing in the American modernist poetry, between a modernist postulate of the autonomy of an aesthetic object and the pursuit—resulting from the tradition of American pragmatism—to treat this object as an intelligent commentary to customary activities in the environment of human communities. The author’s point of departure is the thesis by Marjorie Perloff. It claims that for modernist writing absolutely “pivotal” is the separation of the realities of the work from the event taking place in real life. Next, he demonstrates why this division cannot be maintained by such poets as Williams and Stevens. This inability is the result of a complex, non-European, pragmatistic admixture feeding the poetics of both poets. The main focus in the article, however, is placed on Williams.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.3
PDF

Bibliografia

Altieri Ch., Painterly Abstraction in Modernist American Poetry, Pensylwania 1998.

Beck J., Writing the Radical Center: William Carlos Williams, John Dewey and American Cultural Politics, Albany 2001.

Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław 1975.

Eliot T.S., Tradycja i talent indywidualny”, w: idem, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998.

Gelpi A., Stevens and Williams: the Epistemology of Modernism, w: Wallace Stevens: The Poetics of Modernism, red. A. Gelpi, London 1985, s. 3–23.

Magee M., Emancipating Pragmatism: Emerson, Jazz, and Experimental Writing, Tuscaloosa 2004.

Rae P., The Practical Muse: Pragmatist Poetics in Hulme, Pound, and Stevens, Cranbury–New Jersey, 1997M. Perloff, Modernizm XXI wieku: „Nowe” poetyki, przeł. K. Bartczak, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2012.

Spender S., The Struggle of the Modern, Londyn 1963.

Stevens W., Planeta na stole, w: idem, Żółte popołudnie, przeł. J. Gutorow, Wrocław 2008.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości współczesnej, przeł. M. Gruszczyński et al., Warszawa 2001.

Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1988.

Williams W.C., Asfodel, ten zielonkawy kwiat, przeł. K. Dąbrowska, „Literatura na Świecie” 2009, nr 1/2.

Williams W.C., Czerwona taczka, w: idem, Spóźniony śpiewak, przeł. J. Hartwig, Wrocław 2009.

Wilkoszewska K., Sztuka jako rytm życia: Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków 2003.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.