Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa
PDF

Słowa kluczowe

pragmatism
modernism
American modernist poetry
William Carlos Williams
pragmatist aesthetics
John Dewey

Jak cytować

Bartczak, K. (2014). Pragmatystyczne napięcie w amerykańskiej poezji modernistycznej: przypadek Willliamsa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 43–53. https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.3

Abstrakt

The author of the article focuses on the selected short lyrics by William Carlos Williams and simultaneously draws readers attention the tension, existing in the American modernist poetry, between a modernist postulate of the autonomy of an aesthetic object and the pursuit—resulting from the tradition of American pragmatism—to treat this object as an intelligent commentary to customary activities in the environment of human communities. The author’s point of departure is the thesis by Marjorie Perloff. It claims that for modernist writing absolutely “pivotal” is the separation of the realities of the work from the event taking place in real life. Next, he demonstrates why this division cannot be maintained by such poets as Williams and Stevens. This inability is the result of a complex, non-European, pragmatistic admixture feeding the poetics of both poets. The main focus in the article, however, is placed on Williams.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2014.24.3
PDF

Bibliografia

Altieri Ch., Painterly Abstraction in Modernist American Poetry, Pensylwania 1998.

Beck J., Writing the Radical Center: William Carlos Williams, John Dewey and American Cultural Politics, Albany 2001.

Dewey J., Sztuka jako doświadczenie, przeł. A. Potocki, Wrocław 1975.

Eliot T.S., Tradycja i talent indywidualny”, w: idem, Kto to jest klasyk i inne eseje, Kraków 1998.

Gelpi A., Stevens and Williams: the Epistemology of Modernism, w: Wallace Stevens: The Poetics of Modernism, red. A. Gelpi, London 1985, s. 3–23.

Magee M., Emancipating Pragmatism: Emerson, Jazz, and Experimental Writing, Tuscaloosa 2004.

Rae P., The Practical Muse: Pragmatist Poetics in Hulme, Pound, and Stevens, Cranbury–New Jersey, 1997M. Perloff, Modernizm XXI wieku: „Nowe” poetyki, przeł. K. Bartczak, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2012.

Spender S., The Struggle of the Modern, Londyn 1963.

Stevens W., Planeta na stole, w: idem, Żółte popołudnie, przeł. J. Gutorow, Wrocław 2008.

Taylor Ch., Źródła podmiotowości: narodziny tożsamości współczesnej, przeł. M. Gruszczyński et al., Warszawa 2001.

Welsch W., Nasza postmodernistyczna moderna, przeł. R. Kubicki, A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1988.

Williams W.C., Asfodel, ten zielonkawy kwiat, przeł. K. Dąbrowska, „Literatura na Świecie” 2009, nr 1/2.

Williams W.C., Czerwona taczka, w: idem, Spóźniony śpiewak, przeł. J. Hartwig, Wrocław 2009.

Wilkoszewska K., Sztuka jako rytm życia: Rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya, Kraków 2003.