„Czerwcowy sen o śniegu, śladzie, twarzy”. Wiersz Czesława Miłosza –
PDF

Słowa kluczowe

poetry by Czesław Miłosz
representation
versology

Jak cytować

Antoniuk, M. (2014). „Czerwcowy sen o śniegu, śladzie, twarzy”. Wiersz Czesława Miłosza –. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 229–242. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1169

Abstrakt

The article is an attempt at a close reading of the poem 17 czerwca (“17 June”) by Czesław Miłosz. The author starts with a versological analysis, supposed to indicate in what way the poet achieved the tonal effects in the text. The interpretation that has been conducted makes visible a semantic unsolvability, which—according to the author—is born in the poem and, once discerned, cannot be easily neutralized.
PDF

Bibliografia

Balbus S., „Pierwszy ruch jest śpiewanie”. (O wierszu Miłosza – rozpoznanie wstępne), w: Poznawanie Miłosza, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985.

Curtius E.R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. A. Borowski, Kraków 1997.

Dłuska M., Daktyl, w: eadem, Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, t. 2, Warszawa 1978, s. 73–77.

Fiut A., Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011.

Heuckelom K. van, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”. Wizualność w poezji Czesława Miłosza, Warszawa 2004.

Karpiński W., Mapy Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 2, cz. 1, s. 93.

Kwiatkowski J., Notatki o Miłoszu, w: Poznawanie Miłosza 2, cz. 1, red. A. Fiut, Kraków 2000, s. 35–36.

Ligęza W., Trwanie dźwięku. Muzyka i muzyczność w poezji Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 3, 1999–2010, red. A. Fiut, Kraków 2011.

Man P. de, Autobiografia jako od-twarzanie, przeł. M.B. Fedewicz, w: Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 123–124.

Markowski M.P., O reprezentacji, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2010, s. 289–330.

Miłosz C., Rok myśliwego, Kraków 1991.

Miłosz C., Wiersze, t. 2, Kraków 2002.

Miłosz C., Wiersze, t. 3, Kraków 2003.

Miłosz C., Wiersze, t. 4, Kraków 2004.

Miłosz C., Wiersze, t. 5, Kraków 2009.

Miłosz C., R. Gorczyńska, Podróżny świata, Kraków 2002.

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Warszawa 1978.

Opacka-Walasek D., Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005.

Said E., Orientalizm. Wprowadzenie, przeł. W. Kalinowski, w: Teorie literatury XX wieku. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007, s. 643–644.

Szymik J., Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza, Katowice 1996.

Zajas K., Miłosz i filozofia, Kraków 1997.

Zaleski M., Przygoda Drugiej Awangardy, Wrocław 1984.

Zaleski M. , Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.