„Zataję siebie w kropce tego wiersza” – językowe precjoza w poezji Urszuli Kozioł
PDF

Słowa kluczowe

poetic syntax
free verse
phraseological trace
condensation

Jak cytować

Skibski, K. (2018). „Zataję siebie w kropce tego wiersza” – językowe precjoza w poezji Urszuli Kozioł. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (32), 205–220. https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.11

Abstrakt

The article concerns textual phenomena in the poetry of Urszula Kozioł, which constitute a part of a linguistic method for examining relations between elements of poetic language. The examples discussed concern free verse – they reveal elaborate structures and linguistic processes focused on syntactic condensation, poetic accommodation, elliptic verse or phraseological trace. In the poetry of Kozioł, especially phraseology is original, which makes the receptive perspective adopted at describing linguistic phenomena representative of complicated formal-semantic processes. The draft is an attempt to read the Poet’s texts with the use of linguistic tools, so it not only gives a complete picture of an individualised poet but helps to point out peculiarities, the examination of which requires a reflection on language perception in poetic structures.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2018.32.11
PDF

Bibliografia

Augustyniak Anna, Kozioł Urszula (2015), Jedną rozmową jesteśmy. Rozmowa, „Więź”, nr 2, s. 208-213.

Balbus Stanisław (1981), Graficzny inwariant tekstu literackiego, w: O języku literatury, red. Józef Bubak, Aleksander Wilkoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 230-256.

Bąba Stanisław, Liberek Jarosław (2001), Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Doroszewski Witold, red. (1997a), Słownik języka polskiego, wyd. 1 reprint, hasło: nurtować [online], PWN, Warszawa [dostęp: 27 listopada 2016], http://sjp.pwn.pl/doroszewski/nurtowac;5461029.html.

Doroszewski Witold, red. (1997b), Słownik języka polskiego, wyd. 1 reprint, hasło: akomodacja [online], PWN, Warszawa [dostęp: 27 listopada 2016], https://sjp.pwn.pl/doroszewski/akomodacja.

Drzewucki Janusz (1999), O Urszuli Kozioł, w: tegoż, Smaki słowa. Szkice o poezji, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław, s. 173-180.

Grądziel Joanna (1997), Pod namiotem poezji, „Arkusz” nr 2, s. 8-9.

Grzegorczykowa Renata (2001), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wyd. 3 popr. i rozszerz., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Grzegorczykowa Renata, Laskowski Roman, Wróbel Henryk, red. (1984), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 136-143.

Kozioł Urszula (1976), Wybór wierszy, Czytelnik, Warszawa.

Kozioł Urszula (1999), Stany nieoczywistości, PIW, Warszawa.

Kozioł Urszuka (2016), Ucieczki, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Legeżyńska Anna (2009), Tkanie krajobrazu Ziemi. Liryczne czasoprzestrzenie poezji Urszuli Kozioł, w: tejże, Od kochanki do psalmistki… Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 237-250.

Mikołajczak Małgorzata (2000), Podjąć przerwany dialog. O poezji Urszuli Kozioł, TAiWPN Universitas, Kraków.

Pajdzińska Anna (1988), Niezwykłe diatezy w polskiej poezji współczesnej, w: Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego, red. Teresa Skubalanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 107-116.

Piech-Klikowicz Aneta (2014), „Podarunek nieoczekiwanego sensu”, czyli o przygodzie pisania w późnej twórczości Urszuli Kozioł, w: Wyobraźnia poetycka XXI wieku, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Magdalena Marchaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 195-218.

Skibski Krzysztof (2010), Problem semantycznych innowacji frazeologicznych w tekstach literackich, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 17, s. 139-150.

Skibski Krzysztof (2011), Efekt elipsy wersowej jako kategoria analityczna lingwistycznego odbioru wiersza, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od języka w działaniu do leksyki, t. 3, red. Piotr Zbróg, Instytut Filologii Polskiej UJK – Wydawnictwo Libron, Kielce, s. 59-67.

Skibski Krzysztof (2013), Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 20, nr 1, s. 75-92.

Słownik języka polskiego (2016), hasło: akomodacja [online], PWN, Warszawa [dostęp: 27 listopada 2016], http://sjp.pwn.pl/sjp/akomodacja;2549211.html.

Sokólska Urszula (2013), Środki stylistyczne a kondensowanie treści w tekście artystycznym, w: Kondensacja i kompresja w języku, tekstu i kulturze, red. Waldemar Żarski, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 207-224.

Stankowska Agata (2001), Elipsa: byt możliwy do zaktualizowania, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 126-136.

Studzińska Joanna, Skibski Krzysztof (2016), Frazeologizmy Wisławy Szymborskiej w przekładzie. Propozycja kategorii śladu frazeologicznego, „Przestrzenie Teorii”, nr 25, s. 149-175.

Suszek Ewelina (2014), Inny czas, inna szybkość. Chwila i pośpiech w poezji Wisławy Szymborskiej i Urszuli Kozioł, w: tejże, Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 133-170.

Topolińska Zuzanna (1975), Grupa imienna gramatycznie wiązana przez czasownik a semantyczna interpretacja tekstu, „Polonica”, t. 1, s. 105-112.

Topolińska Zuzanna (1984), Właściwości diatetyczne czasowników w języku polskim, macedońskim i serbsko-chorwackim (założenia opisu typologicznego), w: Studia konfrontatywne polsko-południowosłowiańskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 103-134.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.