Biografia pochwalna z 9 maja 1801 roku. Lektura kontekstowa
pdf

Słowa kluczowe

praise
Stanisław Kostka Potocki
Józef Szymanowski
Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Jak cytować

Dąbrowicz, E. . (2019). Biografia pochwalna z 9 maja 1801 roku. Lektura kontekstowa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (35), 140–161. https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.7

Abstrakt

Comprehensive work on the history of nineteenth-century biographical texts has not been written yet and if it had, it would have to include the laudatory biographies practiced by Warsaw’s Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Society of Friends of Arts and Sciences). An extensive collection of them can be found in their yearbooks. This article’s object of interest is Pochwała Józefa Szymanowskiego [Praise of Józef Szymanowski] by Stanisław Kostka Potocki, which was oftentimes cited as an example of exorbitant rhetoric in the past. Widely w Knidos [Venus temple in Knidos] casts shadow on TPN’s entire biographical work. The critics of the aforementioned Pochwała Józefa Szymanowskiego completely overlooked a substantial part of it which could be recognized as the founding story of the organization conceived in the Prussian part of the partitioned Poland; one that was taking its first shaky steps in uncertain times when the situation in Europe and the rest of the world was changing on a daily basis. commented unearned praise of the translation of Świątynia Wenery w Knidos [Venus temple in Knidos] casts shadow on TPN’s entire biographical work. The critics of the aforementioned Pochwała Józefa Szymanowskiego completely overlooked a substantial part of it which could be recognized as the founding story of the organization conceived in the Prussian part of the partitioned Poland; one that was taking its first shaky steps in
uncertain times when the situation in Europe and the rest of the world was changing on a daily basis.
changing on a daily basis.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2019.35.7
pdf

Bibliografia

Albertrandi Jan Chrzciciel (1802), Mowa na pierwszym posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, t. 1, s. 1-25.

Bartoszewicz Julian (1877), Historia literatury polskiej potocznym sposobem opowiedziana, t. 2, wyd. 2 powiększone, nakładem Kazimierza Bartoszewicza, drukiem W. Korneckiego, Kraków.

Burke Peter (2011), Fabrykacja Ludwika XIV, przeł. Robert Pucek, Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Curtius Ernst Robert (1997), Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. Andrzej Borowski, Universitas, Kraków.

Czepulis-Rastenis Ryszarda (1988), Ludzie nauki i talentu. Studia o świadomości społecznej inteligencji polskiej w zaborze rosyjskim, PIW, Warszawa.

Dmochowski Franciszek Salezy (1829), Odpowiedź na pismo p. Mickiewicza o krytykach i recenzentach warszawskich obejmująca tekst p. Mickiewicz z uwagami krytycznemi, Drukarnia Gazety Korespondenta, Warszawa.

Dmochowski Franciszek Salezy (1959), Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, oprac. i wstęp Zdzisław Libera, PIW, Warszawa.

Dziechcińska Hanna (1970), Żywot Jana Tarnowskiego, pióra Stanisława Orzechowskiego, staropolska biografia pochwalna, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 15, s. 67-87.

Dziechcińska Hanna (1971), Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Kierunki i odmiany, Ossolineum, Wrocław. „Gazeta Warszawska” (1801), nr 38.

Jurkowska Hanna (2014), Pamięć sentymentalna. Praktyki pamięci w kręgu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kraushar Aleksander (1900), Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832, t. 1, Gebethner i Wolf, Kraków–Warszawa.

Maciejowski Wacław Aleksander (1852), Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. 2, nakładem i drukiem Samuela Orgelbranda, Warszawa.

Mecherzyński Karol (1860), Historia wymowy w Polsce, t. 3, nakładem Józefa Czecha, Kraków.

Mickiewicz Adam (1829), Poezje, t. 1, Petersburg.

Obremski Krzysztof (2003), Panegiryczna sztuka postaciowania: August II Mocny (J. K. Rubinkowski, „Promienie cnót królewskich”…), Wydawnictwo UMK, Toruń.

Odezwa Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, z doniesieniem o reskrypcie J. K. Mci zatwierdzającem toż Towarzystwo (1802), „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, t. 1, s. V-X.

Potocki Stanisław Kostka (1802), Pochwała Józefa Szymanowskiego, „Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, t. 1, s. 53-73.

Skarbek Fryderyk (1860), Wspomnienie o Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, drukarnia C. K. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Smoleński Władysław (1949), Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII, PIW, Warszawa.

Wójcicki Kazimierz Władysław (1845), Historia literatury polskiej w zarysach, t. 2, nakładem Gustawa Sennewalda, drukarnia J. Ungera, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.