Popioły Marci Shore

Main Article Content

Zbigniew Kopeć

Abstrakt

The article discusses Marci Shore’s social and historical thought, as presented in her books: Caviar and Ashes: A Warsaw Generation’s Life and Death in Marxism, 1918-1968 (2006), The Taste of Ashes (2013), and her essays recently published in Polish translation. The author follows the American historian, presenting her concept of modernity, but focuses on the main theme of her research: the contribution of Jewish writers, poets, artists, and intellectuals to the creation of Marxism. The author acknowledges the great value of Marci Shore’s writings, but argues that her panorama of the 20th century would be fuller if her discussion included a reflection on the religious attitude of many Jewish thinkers to Marxism and the USSR. This topic was discussed by Nikolai Berdyaev and Polish thinkers who published in pre-war social journals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kopeć, Z. (2013). Popioły Marci Shore. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (22), 213-221. https://doi.org/10.14746/pspsl.2013.22.14
Dział
Polsko-żydowskie, żydowsko-polskie
Biogram autora

Zbigniew Kopeć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Filologii Polskiej.

doktor habilitowany, profesor UAM, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Zajmuje się literaturą wieku XX i XXI, szczególnie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Swoją uwagę skupia również na literackich relacjach polsko-rosyjskich i na literaturze różnorodnie rozumianych peryferiów. Wydał monografię Niepokorni. Brudni. Źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku (2010), współredagował pracę Elementy do portretu Szkice o twórczości Aleksandra Wata (2011), opublikował wiele studiów z zakresu historii literatury polskiej.

Referencje

 1. Ash S., Moskwa. Powieść, przeł. M. Tarnowski, Warszawa 1932.
 2. Besançon A., Przekleństwo wieku. O komunizmie, narodowym socjalizmie i jedyności Zagłady, przeł. J Guze, Warszawa 2000.
 3. Bierdiajew M., Sens historii. Filozofia losu człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2002.
 4. Dąbrowska M., Szkice o Conradzie, Warszawa 1959.
 5. Friszke A., Anatomia buntu: Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010.
 6. Kopeć Z., Niepokorni. Brudni. Źli. Proza marginesu społecznego w literaturze polskiej XX wieku, Poznań 2010.
 7. Kopeć Z., Prestuplenie Aleksandra Wata, w: Elementy do portretu. Szkice o twórczości Aleksandra Wata, red. A. Czyżak, Z. Kopeć, Poznań 2014.
 8. Kott J., Mitologia i realizm, Warszawa 1946.
 9. Łotman J., O modelującym znaczeniu „końca” i „początku”, w: Semiotyka kultury, wybór, oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, Warszawa 1977.
 10. Michnik A., Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne, Warszawa 1991.
 11. Nalewajko-Kulikow J., Obywatel Jidyszlandu. Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce, Warszawa 2009.
 12. Pollack M., Po Galicji. O Chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, przeł. A. Kopecki, Wołowiec 2007.
 13. Shore M., Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem, przeł. M. Szuster, Warszawa 2008.
 14. Shore M., Nowoczesność jako źródło cierpień, przeł. M. Sutowski, Warszawa 2012.
 15. Shore M., Smak popiołów. O dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej, przeł. M. Szuster, Warszawa 2012.
 16. Skiwski J.E., Religia kultury, „Pion” 1934, nr 26.
 17. Szymański J., Palę Paryż, „Miesięcznik Literacki” 1929, nr 1.
 18. Śpiewak P., Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Warszawa 2012.
 19. Tołczyk D., Gułag w oczach zachodu, Warszawa 2009.
 20. Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozmowy prowadził, przedmową opatrzył C. Miłosz, do druku przygotowała L. Ciołkoszowa, t. 1, Warszawa 1990.