Miłosz w sporze z formą poetycką
PDF

Słowa kluczowe

Czesław Miłosz
poetry
form
convention
world-view
meta-reflection
antynomy
asystematic thinking
subjectivity
lyricism
self-representation
distance
crisis of language
pure poetry

involved poetry
reality
truth

Jak cytować

Kluba, A. (2012). Miłosz w sporze z formą poetycką. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (20), 53–70. https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.3

Abstrakt

Czesław Miłosz accompanied his poetry with an extensive body of self-reflective writings, developed over many years. It is characterised by, on the one hand, a relative constancy of recurring motifs, and on the other, an equally constant tendency to juxtapose the motifs in variously defined binary systems. The analysis of connections that occur not so much between the elements of specific antinomies, but, on a higher level, between separate antinomies (especially between values ascribed to poles of the oppositions), makes it possible to notice that many of the antinomies cannot be subjected to easy reconciliations, but rather exclude each other. This makes it possible to understand why Miłosz’s thought seems to be systematic. Above all, however, it allows us to look, in a new way, at the feats of Miłosz’s constant struggle against poetic form – immanent contradictions and inconsistencies of Miłosz’s reflection become interesting only when they are referred to the order of creation and its disturbing metamorphoses.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2012.20.3
PDF

Bibliografia

Balcerzan E., Polaryzacje sztuki poetyckiej, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1.

Barańczak S., Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie, „Teksty” 1981, nr 4–5.

Błoński J., Aktualność i trwałość, „Miesięcznik Literacki” 1974, nr 1, przedruk w: idem, Bieguny poezji, w: Odmarsz, Kraków 1978.

Błoński J., Epifanie Miłosza, „Teksty” 1981, nr 4–5.

Błoński J., 1938: Maritain i autonomia sztuki, w: Miłosz jak świat, Kraków 1998.

Burek T., Dialog wolności i konieczności albo historyczne wtajemniczenie, „Teksty” 1981, nr 4–5.

Davie D., Czeslaw Milosz and the Insufficiency of Lyric, Knoxville 1986.

Fik I., Grzech anielstwa. Na przykładzie Czesława Miłosza, „Pion” 1938, nr 36.

Gorczyńska R. (Czarnecka E.), Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Kraków 1992.

Fryde L., Dwa pokolenia, „Pióro” 1938, nr l, przedruk w: idem, Wybór pism krytycznych, oprac. A. Biernacki, Warszawa 1966.

Hass R., Reading Milosz, „Ironwood” 1981, t. 18.

Langbaum R., The Poetry of Experience. The Dramatic Monologue in Modern Literary Tradition, New York 1957.

Łapiński Z., Oda i inne gatunki oświecone, „Teksty” 1981, nr 4–5.

Markowski M.P., Miłosz: dylematy autoprezentacji, w: Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2000.

Miłosz C., Józef Czechowicz, „Kultura” 1954, nr 7/8, przedruk w: idem, Kontynenty, Paryż 1958 oraz w: idem, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985.

Miłosz C., List półprywatny o poezji, „Twórczość” 1946, nr 10, przedruk w: idem, Zaczynając od moich ulic.

Miłosz C., Nad książką, czyli cudze chwalicie, „Odrodzenie” 1948, nr 4.

Miłosz C., Nieobjęta ziemia, w: Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Niemoralność sztuki, w: Ogród nauk, Paryż 1979.

Miłosz C., Prywatne obowiązki, Paryż 1972.

Miłosz C., Przedmowa, w: A. Świrszczyńska, Poezja, zebrał i przedmową poprzedził C. Miłosz, Warszawa 1997.

Miłosz C., Sposób, w: Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Stan poetycki, w: Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwości naszego wieku, Warszawa 1987.

Miłosz C., Traktat moralny, w: Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Traktat poetycki z moim komentarzem, Kraków 2001.

Miłosz C., Wiersze wszystkie, Kraków 2011.

Miłosz C., Ziemia Ulro, przedmowa ks. J. Sadzik, Warszawa 1982.

Nycz R., Sylwy współczesne, Kraków 1996.

Okopień-Sławińska A., „Przedmieście” jako inna „Piosenka o końcu świata”. Przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 2. Część pierwsza 1980–1998, red. A. Fiut, Kraków 2000.

Sebyła W., [rec. Świrszczyńska A., Wiersze i proza], „Pion” 1937, nr 2.

Stala M., Ekstaza o wschodzie słońca: o poezji Czesława Miłosza, w: C. Miłosz, Poezje, Kraków 1999.

Stala M., Poza Ziemią Ulro, „Teksty” 1981, nr 4–5.

Zach J., Miłosz i poetyka wyznania, Kraków 2002.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.