Śmierć króla i chustka Teodory
PDF

Słowa kluczowe

body
violence
dignity
Zofia Nałkowska’s writing project.

Jak cytować

Galant, A. (2013). Śmierć króla i chustka Teodory. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (21), 51–67. https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.4

Abstrakt

The author interprets two novels by Zofia Nałkowska — Węzły życia [The Bonds of Life] and Niecierpliwi [The Impatient]. In a hermeneutic-feminist analysis of selected figures and motifs, the article presents new meanings of concepts that are crucial for the understanding of anthropology of corporeality in Nałkowska’s writing project. Among the focal points of the discussion there are the dignity of “lay bodies,” as well as “male” and “female” fantasies of violence.

https://doi.org/10.14746/pspsl:2013.21.4
PDF

Bibliografia

Bachórz J., Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze, „Teksty” 1976, nr 2.

Bolecki W., Pamięć — „choroba na śmierć” — świadomość („Niecierpliwi” Zofii Nałkowskiej), „Pogranicza” 2003, nr 5, s. 23–30.

Borkowska G., Antropologia ciała w zapiskach dziennikowych i publicystyce Zofii Nałkowskiej, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl — praktyka — reprezentacja, red. A. Wieczorkiewicz, J. Bator, Warszawa 2007.

Chałupnik A., Sztandar ze spódnicy. Zapolska i Nałkowska: o kobiecym doświadczeniu ciała, Warszawa 2004.

Chańska W., Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej, Wrocław 2009.

Deleuze G., Tragiczność, w: idem, Nietzsche i filozofia, przeł., posłowie B. Banasiak, Warszawa 1993.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1998.

Frąckowiak-Wiegandtowa E., Sztuka powieściopisarska Zofii Nałkowskiej (lata 1935–1954), Wrocław 1975.

Galant A., „Ja” i historia, w: eadem, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Szczecin 2008, s. 153–156.

Głowiński M., Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o powieści współczesnej, Warszawa 1968.

Górnicka-Boratyńska A., Stańmy się sobą. Cztery projekty emancypacji 1863–1939, Warszawa 2002.

Iwasiów I., Powieść w obiegach. Lata osiemdziesiąte i kontynuacje, w: Prywatne/ publiczne.

Jakowska K., Nałkowska i Krleža, czyli jeszcze o „Niecierpliwych”, „Ruch Literacki” 2006, z. 3, s. 367–375.

Jakowska K., „Ta najdziwniejsza z jej książek”, w: Z. Nałkowska, Niecierpliwi,wstęp i oprac. K. Jakowska, Kraków 2001, s. 5–45.

Janion M., Płacz generała. Eseje o wojnie, Warszawa 1998.

Janowska M., Postać, człowiek, charakter. Modernistyczna personologia w twórczości Zofii

Nałkowskiej, Kraków 2007.

Kantorowicz E.H., Dwa Ciała Króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Krawiec, red. nauk. wyd. pol. J. Strzelczyk, Warszawa 2007.

Kirchner H., Nałkowska albo życie pisane, Warszawa 2011.

Kłosińska K., Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej, Kraków 1999.

Kraskowska E., Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 1999.

Kristeva J ., Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Kraków 2007.

Marszałek M., Podmiotowość i literatura: o psychologicznej „teorii tożsamości” w prozie Zofii Nałkowskiej, w: eadem, „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: Dzienniki 1899–1954, Kraków 2004, s. 69–87.

Marszałek M., „Życie i papier”. Autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej: Dzienniki 1899–1954, Kraków 2004.

Merleau-Ponty M., Obecni w słowie, przeł. J. Skoczylas, w: Proza świata, wybór S. Cichowicz, Warszawa 1976.

Nałkowska Z., Niecierpliwi, wstęp i oprac. K. Jakowska, Kraków 2001.

Nałkowska Z., Węzły życia, w: eadem, Pisma wybrane, wybór, przedmowa W. Mach, t. 2, Warszawa 1956.

Nycz R., Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 2002.

O dziennikach i esejach Jana Lechonia, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Warszawa 2010, s. 85–100.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, przeł. H. Jankowska, Warszawa 2009.

Sowa J., Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011.

Smoleń B., Płeć i śmierć. Tanatyczna wyobraźnia Zofii Nałkowskiej, w: Ciało, płeć, literatura, red. M. Hornung, M. Jędrzejczak, T. Korsak, Warszawa 2001.

Wieczorkiewicz A., Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia, Gdańsk 2000.

Wójcik W., Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986.

Wójcik W., Zofii Nałkowskiej refleksje o starości, w: Starość, red. A. Nawarecki, A. Dziadek, Katowice 1995.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.