Korzenie i źródło. Hannah Arendt i Roger Scruton o genezie totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście)
PDF

Słowa kluczowe

Nietzschean ressentiment
conservatism
authority in society
colonialism
twentieth-century novel
critical analysis of the revolution

Jak cytować

Ratajczak, W. . (2020). Korzenie i źródło. Hannah Arendt i Roger Scruton o genezie totalitaryzmu (w Conradowskim kontekście). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (37), 105–118. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.7

Abstrakt

The three authors’ community of thought can be noticed in the analysis  of their attitude towards the Nietzschean concept of ressentiment. Arendt observed the ressentiment and contempt of educated people towards society that grew since the mid-eighteenth century. In Conrad’s prose, a specific culmination of such emotions can be found in the character of the Professor in The Secret Agent novel. Scruton understood a totalitarian state as an institutionalised form of executing ressentiment. Another crucial common point of reference for the three authors was the issue of authority.Scruton reminded us that society exists thanks to authority. The opposite of ressentiment seems to be affirmation, while revolutionary aims of radical
revaluation can be contrasted with conservatism as a philosophy of attachment to what is valuable. One can understand Conrad’s concept of loyalty as such.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.37.7
PDF

Bibliografia

Arendt Hannah (1991), O rewolucji, przeł. Mieczysław Godyń, Totus, Kraków.

Arendt Hannah (2014), Korzenie totalitaryzmu, przeł. Daniel Grinberg i Mariola Szawiel, Świat Książki, Warszawa.

Conrad Joseph (1973), Tajny agent. Opowieść prosta, przeł. Agnieszka Glinczanka, PIW, Warszawa.

Conrad Joseph (1974), Korsarz, przeł. Ewa Krasnowolska, PIW, Warszawa.

Conrad Joseph (2011), Jądro ciemności, przeł. Magda Heydel, Znak, Kraków.

Conrad Joseph (2017), Serce ciemności. Hearth of Darkness, spolszczenie Jacek Dukaj, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Drożdż Jacek (2000), Resentyment w ujęciu Friedricha Nietzschego i Maxa Schelera, „Pisma Humanistyczne”, t. 2, s. 157-180.

Kuniński Miłowit (2006), Totalitaryzm w ujęciu Hannah Arendt, w: Totalitaryzm a zachodnia tradycja, red. Miłowit Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Michalski Rafał (2016), Konserwatywna krytyka humanitaryzmu. Część druga. Max Scheler, Hannah Arendt, „Ruch Filozoficzny”, nr 2, s. 29-52.

Najder Zdzisław (2000), Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Scheler Max (2008), Resentyment a moralność, przeł. Bogdan Baran, Fundacja Aletheia, Warszawa.

Scruton Roger (2002), Co znaczy konserwatyzm, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań.

Scruton Roger (2006), Źródło totalitaryzmu, przeł. Tomasz Kuniński, w: Totalitaryzm a zachodnia tradycja, red. Miłowit Kuniński, Ośrodek Myśli Politycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków.

Scruton Roger (2016), Jak być konserwatystą, przeł. Tomasz Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań.

Tischner Józef (1999), Siostra Faustyna i Fryderyk Nietzsche, „Tygodnik Powszechny”, nr 2, s. 8 [przedruk w: Józef Tischner (2015), Drogi i bezdroża miłosierdzia, Znak, Kraków].

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.