Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima w języku włoskim
PDF

Słowa kluczowe

translation series
translation
Jan Kochanowski
Cyprian Kamil Norwid
Julian Tuwim
domestication
exoticisation

Jak cytować

Wanicka, M. . (2020). Czytać między przekładami. Rzecz Czarnoleska Juliana Tuwima w języku włoskim. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (38), 251–268. https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.11

Abstrakt

The aim of the article is to draw attention to the value of a translation series as an interpretation tool. Its subject is the translation series consisting of five Italian translations of Julian Tuwim’s Rzecz Czarnoleska (The Czarnolas affair). The key to the analysis is the double reference to Polish Renaissance and Romanticism by allusions to Jan Kochanowski and Cyprian Kamil Norwid. The linguistic and cultural challenges have been overcome by the translators by means of different compensation strategies singled out and commented on in the article.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2020.38.11
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward (1968), Poetyka przekładu artystycznego, „Nurt”, nr 8, s. 23-26.

Barańczak Stanisław (1990), Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia, „Teksty Drugie”, nr 3, s. 7-66.

Ceccherelli Andrea (2007), „Che vuoi da noi, Signore...” di Jan Kochanowski: prova ragionata di traduzione, w: Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, red. Andrea Ceccherelli, Cristiano Diddi, Danilo Gheno, Editrice „La Giuntina”, Firenze, s. 233-240.

Ceccherelli Andrea (2020), Porządek świata w harmonijnym hymnie „Czego chcesz od nas, Panie” Jana Kochanowskiego w: Światowa historia literatury polskiej. Interpretacje, red. Magdalena Popiel, Tomasz Bilczewski, Stanley Bill, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Eco Umberto (2003), Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano.

Elwert W. Theodor (1991), Versificazione italiana dalle origini ai giorni nostri, Le Monnier, Firenze.

Fik Ignacy (1930), Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida, Kasa im. Mianowskiego, Kraków.

Norwid Cyprian Kamil (1984), Moja piosnka (I), w: tegoż, Pisma wierszem i prozą, PIW, Warszawa.

Ortega y Gasset José (1964), Obras Completas: Tomo V 1933-1941, Revista de Occidente, Madrid, s. 450.

Urbańczyk Stanisław, red. (1977-1981), Słownik staropolski, t. 8: Rozpróchnieć–Szyszki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków, [dostęp: 29 września 2020], https://pjs.ijp.pan.pl/Sstp/t8.pdf.

Sawicka Jadwiga (1975), „Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Venuti Lawrence (1995), The Translator’s Invisibility, Routledge, New York.

Vocabolàrio (2020), [avvolgere], Treccani, [dostęp: 6 października 2020], https://www.treccani.it/vocabolario/vocabolario/.

Wojtasiewicz Olgierd (1957), Wstęp do teorii tłumaczenia, Ossolineum, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.