„W półsłowa” i „w półdźwięku”… O relacji Zygmunta Krasińskiego i Fryderyka Chopina
PDF

Słowa kluczowe

Zygmunt Krasiński
The Last Poem
Frédéric Chopin
Melody Op. 74 No. 9
Chopin’s songs
musical poetics

Jak cytować

Hoffmann-Piotrowska, E. (2021). „W półsłowa” i „w półdźwięku”… O relacji Zygmunta Krasińskiego i Fryderyka Chopina. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (41), 65–87. https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.4

Abstrakt

The article presents the relationship between Frédéric Chopin and Zygmunt Krasiński both on the biographical level and in the relationship between the word and the sound that Krasiński often wrote about in his letters. A special expression of the dialogue between poetry and music described by the poet are Chopin’s compositions to the words of poets contemporary to him, which is especially true about the words of the motto from Krasiński’s poem Ostatni (The last poem). It is extraordinary in the context of Chopin’s songs as it is not only a musical illustration, but also a sophisticated interpretation of the text through music. The attempts to present poetic content through musical notation presented in the article lead to the conclusion about Chopin as a conscious recipient of a literary work who, like Krasiński, saw in the symbiosis of word and sound the possibility for expressing internal experience.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2021.41.4
PDF

Bibliografia

Adamczyk Agata (2021), Pieśni Fryderyka Chopina, [dostęp: 4 stycznia 2021], https://tinyurl.com/aajshuwt.

Bristiger Michał (1972), Krytyka muzyczna a poetyka muzyki, [dostęp: 2 kwietnia 2020], https://tinyurl.com/8p4ef4as.

Chomiński Józef Michał (1978), Chopin, PWM, Kraków.

Chopin Fryderyk (1955), Korespondencja, t. 1-2, oprac. Bronisław Edward Sydow, PIW, Warszawa.

Colombati Claudia (1975), W poszukiwaniu poetyki Chopina, „Rocznik Chopinowski”, R. 9, s. 9-37.

Dante Alighieri (2020a), Boska Komedia, przeł. Edward Porębowicz, [dostęp: 30 grudnia 2020], http://boskakomedia.korona-pl.com/porebowicz/a05.html.

Dante Alighieri (2020b), La Divina Commedia, [dostęp: 30 grudnia 2020], https://tinyurl.com/vzhcz8nb.

Ekiert Jan (2009), Chopin, Muza, Warszawa.

German Franciszek (1960), Chopin i literaci warszawscy, PWM, Warszawa.

Hoesick Ferdynand (1962-1968), Chopin. Życie i twórczość, vol. 4, PWM, Warszawa.

Hoffmann-Piotrowska Ewa (2019), Chopin intymny… Kilka refleksji o „Dzienniku stuttgarckim” kompozytora, „Sztuka Edycji”, vol. 15, nr 1, s. 43-53, http://dx.doi.org/10.12775/SE.2019.0004.

Iwaszkiewicz Jarosław (2017), Chopin, PWM, Kraków.

Janion Maria, Żmigrodzka Maria (2004), Fryderyk Chopin wśród bohaterów egzystencji, w: tejże, Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, s. 101-115.

Kleczyński Jan (1960), O wykonywaniu dzieł Chopina, PWM, Kraków.

Koźmian Stanisław Egbert (1977), Wspomnienie pośmiertne. Zygmunt Krasiński, w: Zygmunt Krasiński, Listy do Koźmianów, oprac. Zbigniew Sudolski, PIW, Warszawa, s. 699-708.

Krasiński Zygmunt (1965), Listy do Jerzego Lubomirskiego, oprac. Zbigniew Sudolski, PIW, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1971), Listy do Konstantego Gaszyńskiego, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, PIW, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1975), Listy do Delfiny Potockiej, vol. 1-3, oprac. Zbigniew Sudolski, PIW, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (1991), Listy do różnych adresatów, vol. 1, wybór, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, PIW, Warszawa.

Krasiński Zygmunt (2017), Dzieła zebrane, vol. 2: Poematy, red. Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo UMK, Toruń.

Liszt Franz (2017), Fryderyk Chopin, przeł. Maria Traczewska, PWM, Kraków.

de Musset Alfred (1993), Spowiedź dziecięcia wieku, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), PSB, Kraków.

Pieśni (2020), [dostęp: 30 grudnia 2020], https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/rekopis/256.

Sokalska Małgorzata (2012), Między praktyką a metafizyką. Muzyka w listach Krasińskiego, w: Wokół Krasińskiego, red. Małgorzata Sokalska, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 191-216.

Sokalska Małgorzata (2014), Śladami pieśni. O kilku aspektach muzycznej recepcji twórczości Zygmunta Krasińskiego, w: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie, red. Agnieszka Markuszewska, Wydawnictwo UMK, Toruń, s. 247-266.

Sudolski Zbigniew (1983), Krasiński. Opowieść biograficzna, LSW, Warszawa.

Tomaszewski Mieczysław (2005), Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, PWM, Kraków.

Tomaszewski Mieczysław (2009), Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane, Gaudium, Lublin.

Tomaszewski Mieczysław (2016), Chopin, cz. 2: Uchwycić nieuchwytne, PWM, NIFC, Kraków–Warszawa.

Wierzyński Kazimierz (1990), Życie Chopina, KAW, Warszawa.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.