„Dzienniki mojego życia” Gustawa Zielińskiego – refleksje edytora
PDF

Słowa kluczowe

diary
Józef Zaliwski’s guerilla
Masovia
literature
society and culture of the first half of the 19th century

Jak cytować

Król, M. (2023). „Dzienniki mojego życia” Gustawa Zielińskiego – refleksje edytora. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (43), 139–155. https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.11

Abstrakt

The article is an attempt to familiarise the readers with not only the source, Gustaw Zieliński’s Dzienniki mojego życia (Diaries of My Life), but also with the work on its first edition. Over a period of a few months (when these comments were noted down), the character of the text changed almost completely. One could even say that it transformed from a meticulously maintained personal text into a kind of notepad or sketchbook, which lost its diary-like character and became a sort of record of memories. The significance of this document, the range of themes discussed in it (among others, the literature, the social and cultural life of the first half of the 19th century) are all arguments in favour of taking up a laborious editorial work in order to publish this work. This article describes the stages of this work and discusses the ordering processes that make this source text interesting to a non-specialist reader.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2022.43.11
PDF

Bibliografia

Źródła

BZ – Zieliński Gustaw, Dzienniki mojego życia, Dział Zbiorów Specjalnych. Biblioteka im. Zielińskich w Płocku, sygn. 777, k. 1–152.

Literatura

Chmielowski Piotr (1901a), Poezje Gustawa Zielińskiego poprzedzone życiorysem na podstawie listów poety skreślonym i oceną jego działalności przez Piotra Chmielowskiego, t. 1–2, własność i wydanie rodziny (drukarz: S. Buszczyński), Toruń, https://tinyurl.com/3zppnn2s [dostęp: 8 grudnia 2022], https://tinyurl.com/2j7bxmfh [dostęp: 8 grudnia 2022].

Chmielowski Piotr (1901b), Życiorys na podstawie listów poety skreślony i ocena jego działalności [wstęp], w: tegoż, Poezye Gustawa Zielińskiego poprzedzone życiorysem na podstawie listów poety skreślonym i oceną jego działalności przez Piotra Chmielowskiego, t. 1, własność i wydanie rodziny (drukarz: S. Buszczyński), Toruń.

Djakow Władimir Anatolewicz, Kieniewicz Stefan, red. (1984), Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.

Dobrowolski Stanisław Ryszard (1981), Autor „Kirgiza”. Poeta – żołnierz – zesłaniec, „Notatki Płockie”, nr 4 (109), s. 7–9, https://tinyurl.com

/4pvr6y7e [dostęp: 8 grudnia 2022].

Gerber Rafał (1977a), Adam Pisarzewski [hasło], w: tegoż, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego (1808–1831). Słownik biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 173.

Gerber Rafał (1977b), Gustaw Zieliński [hasło], w: tegoż, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego (1808–1831). Słownik biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 253.

Głowiński Michał (1998), Dziennik [hasło], w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 118.

Goethe Johann Wolfgang von (1823), Mémoires de Goethe, trad. François-Jean-Philibert Aubert de Vitry, vol. 1–2, Ponthieu, Paris.

Janion Maria (1953), W walce o ideowe nowatorstwo poezji krajowej, „Pamiętnik Literacki”, z. 3/4, s. 116–150, https://tinyurl.com/yuyydczz [dostęp: 8 grudnia 2022].

Konarska-Pabiniak Barbara (1981), O przyjaźni Gustawa Zielińskiego z Teofilem Lenartowiczem, „Notatki Płockie”, nr 4 (109), s. 13–16.

Kostanecka Halina (1962), Biblioteka Gustawa Zielińskiego w Skępem, „Roczniki Biblioteczne”, R. 6, z. 1/2, s. 81–100.

Krajewski Mirosław (1992), Gustaw Zieliński ze Skępego – życie i działalność, „Ziemia Dobrzyńska. Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN”, R. 2, s. 69–93.

Krajewski Mirosław (2002), Gustaw Zieliński [hasło], w: tegoż, Dobrzyński słownik biograficzny. Ludzie europejskiego regionu, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek, s. 719–724.

Krajewski Mirosław (2014), Gustaw Zieliński [hasło], w: tegoż, Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, t. 2, Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Rypin, s. 543–546, https://tinyurl.com/24vp8979 [dostęp: 8 grudnia 2022].

Król Małgorzata (2018), Gustaw Zieliński, jakiego nie znamy: „największy nieprzyjaciel interesów” – dziedzic Skępego (epizod z biografii), „Wrocławskie Studia Wschodnie”, t. 22, s. 153–164.

Król Małgorzata (2019), Gustaw Zieliński w świecie nauki, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. 28, nr 1, s. 49–69, https://tinyurl.com/mv4hptad [dostęp: 8.12.2022].

Król Małgorzata (2020), „[…] nie ma na kuli ziemskiej nudniejszego miejsca nad starożytną stolicę Książąt Mazowieckich”. Od epistolograficznych opisań do geograficznej i encyklopedycznej precyzji. Spuścizna naukowa Gustawa Zielińskiego, w: Sztaluga i pióro. Księga jubileuszowa ku czci profesora Wacława Pyczka, red. Wojciech Kruszewski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, s. 155–168.

Król Małgorzata (2021a), „Otóż moja Urszulko tak szczegółowy masz opis mojego tu życia, że sądzę J. J. Rousseau z równą szczerością nie pisał swoich spowiedzi” – obrazy życia prywatnego i kulturalnego w latach czterdziestych XIX wieku na podstawie korespondencji Gustawa Zielińskiego, „Roczniki Humanistyczne”, vol. 69, nr 1, s. 125–138, https://doi.org/10.18290/rh21691-8.

Król Małgorzata (2021b), Literat za Uralem. Zesłańcze losy Gustawa Zielińskiego (1834–1842), Wydawnictwo KUL, Lublin.

Le célibat de Saint-Oran. Légende de l’Ile d’Iona recueille dans une excursion aux Hébrides (1835), par M. ....E .....T., Librairie de Charles Gosselin, Paris, http://sbc.wbp.kielce.pl/publication/48195 [dostęp: 11 stycznia 2023].

Nyckowska Irena (1981), Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego – jej geneza, zbiory i perspektywy rozwojowe, „Notatki Płockie”, nr 4/109, s. 47–51.

Odrowąż-Pieniążek Janusz (1955), Gustaw Zieliński – piewca wolności i syberyjskich stepów, „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego”, nr 3, s. 110–134.

Odrowąż-Pieniążek Janusz (1956), Rękopisy literackie w Bibliotece im. Zielińskich w Płocku, w: Miscellanea z okresu Romantyzmu, red. Stanisław Pigoń, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 298–325.

Odrowąż-Pieniążek Janusz (1962), „Zatrzymany do życia”. Listy literackie Ignacego Orpiszewskiego do Gustawa Zielińskiego (1835–1843), „Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza”, t. 2, s. 39–117.

Odrowąż-Pieniążek Janusz (1996), Kazachowie romantyczni. Pierwszy obraz społeczeństwa kazachskiego w twórczości Gustawa Zielińskiego i Adolfa Januszkiewicza, w: Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność, red. Stanisław Ciesielski, Antoni Kuczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 119–131.

Polanowski Tadeusz (1975), Sentymentalizm uromantyczniony. O liryce Gustawa Zielińskiego, „Roczniki Humanistyczne”, vol. 23, nr 1, s. 113–129.

Polanowski Tadeusz (1988), Gustaw Zieliński (1809–1881), w: Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831–1863, t. 2, red. Maria Janion, Maria

Dernałowicz, Marian Maciejewski, Wydawnictwo Literackie, Kraków, s. 881–894.

Stogowska Anna Maria (1996), Wpisany w epokę. Gustaw Zieliński (1809–1881), Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Płocku, Płock.

Zieliński Gustaw (w druku), Dzienniki mojego życia, wstęp i oprac. Małgorzata Król, Magdalena Owczarczyk, Wydawnictwo KUL, Lublin.