Tekstowy wszechświat Leśmiana
PDF

Słowa kluczowe

Bolesław Leśmian
Edgar Alan Poe
comparative study
symbolism
Ukrainian folklore
intertextuality

Jak cytować

Winiecka, E. (2016). Tekstowy wszechświat Leśmiana. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (27), 309–322. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.15

Abstrakt

The article discusses Żaneta Nalewajk’s book Leśmian międzynarodowy. It presents the Leśmian’s work read in the context of the work of Poe, Ukrainian folklore, Ruthenian perennials as well as French and Russian symbolism. The author takes note of the numerous qualities of the dissertation. She is pointing at several advantages of this work; its analytical reliability and the methodological consequence. The author shows also on the important position of the publication in the research on the poetry of Bolesław Leśmian. She notices one essential lack which is an omission of important continuations of Leśmian’s poetics in Polish modern poetry.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.27.15
PDF

Bibliografia

Balcerzan Edward (1982), Od Leśmiana, w: Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik – Badacz – Tłumacz – Pisarz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bieńkowski Zbigniew (2009), Szczyty symbolizmu, w: tegoż, Modelunki. Szkice literackie, wyd. 2, Łośgraf, Warszawa, s. 452-466 [pierwodruk: „Twórczość” 1962, nr 8].

Boniecki Edward (2008), Archaiczny świat Bolesława Leśmiana. Studium historycznoliterackie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Czabanowska-Wróbel Anna (2009), Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu, Universitas, Kraków.

Głowiński Michał (1998), Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Universitas, Kraków.

Karwowska Marzena (2008), Prapamięć uśpiona: świat wyobrażeń Bolesława Leśmiana, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Karwowska Marzena (2009), Fenomen kobiecości w wyobraźni poetyckiej Bolesława Leśmiana na tle europejskiej refleksji antropologicznej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 16 (26), s. 51-62.

Kluba Agnieszka (2004), Niezrozumiałe – nienazwane – nowoczesne. Leśmian i Iwaszkiewicz – dwa modele poetyckiej niewyrażalności, w: tejże, Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 61-84.

Łapiński Zygmunt (1994), Dwaj nowocześni: Leśmian i Przyboś, „Teksty Drugie”, nr 5-6, s. 79-87.

Markowski Michał Paweł (2007), Leśmian. Poezja i nicość, w: tegoż, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Universitas, Kraków.

Michałowski Piotr (2008), Głosy, formy, światy: warianty poezji nowoczesnej, Universitas, Kraków, s. 15-40 i 183-202.

Nalewajk Żaneta (2010), W stronę perspektywizmu. Problematyka cielesności w prozie Brunona Schulza i Witolda Gombrowicza. Prolegomena, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Nalewajk Żaneta (2015), Leśmian międzynarodowy – relacje kontekstowe. Studia komparatystyczne, Universitas, Kraków.

Nycz Ryszard (2001), „Słowami… w świat wyglądam”. Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna, w: tegoż, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kraków.

Opacki Ireneusz (1979), Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława Leśmiana, w: tegoż, Poetyckie dialogi z tekstem. Szkice o poezji XX w., Śląsk, Katowice, s. 22-28.

Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna. Antologia (2011), wybór Jerzy Borowczyk, Michał Larek, Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań.

Skrendo Andrzej (2005), Bolesław Leśmian: „najtrwalszy ze wszystkich przywidzeń i dziwot”, w: tegoż, Poezja modernizmu. Interpretacje, Universitas, Kraków, s. 99-103.

Sobieska Anna (2005), Twórczość Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego, Universitas, Kraków.

Stankowska Agata (2009), Awangardowy wnuk Leśmiana, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, nr 16 (26), s. 71-93.

Stelmaszczyk Barbara (2009), Istnieć w dwoistym świecie… Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Stone Rochelle (1972), Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich, przeł. Ignacy Sieradzki, „Pamiętnik Literacki”, z. 2, s. 19-30.

Śniedziewski Piotr (2006), „Treść, gdy w rytm się stacza”. Leśmian i symbolistyczna fascynacja rytmem, „Pamiętnik Literacki”, z. 3, s. 135-152.

Winiecka Elżbieta (2012), Z wnętrza dystansu. Leśmian – Karpowicz – Białoszewski – Miłobędzka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Zięba Jan (2000), Bolesława Leśmiana światopogląd nowoczesny. O eseistyce poety, Universitas, Kraków.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.