Renesans baśni
PDF

Słowa kluczowe

review
fairy tale
monograph
literary genetics
literature

Jak cytować

Gieba, K. (2017). Renesans baśni. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (28), 283–290. https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.15

Abstrakt

The article’s aim is is to reviw two-volume monograph entitled Fairy tale in Contemporary Cultre  edited by Kornelia Ćwiklak (volume 1: Fairy tale’s limitless potential: literature – art – mass culture , volume 2: The human realm: education – psychoanalisys – art therapy ). Reviewed publication presents theoretical proposals and interpretations of cultural texts related to the fairy tales.

https://doi.org/10.14746/pspsl.2016.28.15
PDF

Bibliografia

Bettelheim Bruno (2010), Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, przeł. Danuta Danek, wyd. 3, WAB, Warszawa.

Ćwiklak Kornelia, red. (2014), Baśń we współczesnej kulturze, t. 1: Niewyczerpana moc baśni: literatura – sztuka – kultura masowa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Ćwiklak Kornelia, red. (2015), Baśń we współczesnej kulturze, t. 1: Królestwo człowiecze: edukacja – psychoanaliza – arteterapia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Głowiński Michał (2000), Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.

Kostecka Weronika (2014), Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.

Lasoń-Kochańska Bożena (2012), Gender w literaturze dla dzieci i młodzieży. Wzorce płciowe i kobiecy repertuar topiczny, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk.

Nycz Ryszard (2006), Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz, Universitas, Kraków, s. 5-40.

Prokop-Janiec Eugenia (2012), Etnopoetyka, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Ryszard Nycz, Teresa Walas, Universitas, Kraków, s. 185-221.

Propp Władimir (1976), Morfologia bajki, Książka i Wiedza, Warszawa.

Wróblewska Violetta (2003), Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Adam Marszałek, Toruń.

Wysołuch Seweryna (2009/2010), Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna, „Estetyka i Krytyka”, nr 17/18, s. 47-60.

Zeidler-Janiszewska Anna (2006), Visual Culture Studies czy antropologicznie zorientowana Bildwissenschaft? O kierunkach zwrotu ikonicznego w naukach o kulturze, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 9-30.