Niepodległość na ambonie. Kazanie księdza Antoniego Stychla na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w 1918 roku
PDF

Słowa kluczowe

Polski Sejm Dzielnicowy 1918
kazanie sejmowe
niepodległość
Antoni Stychel

Jak cytować

Kalbarczyk, A. (2023). Niepodległość na ambonie. Kazanie księdza Antoniego Stychla na Polskim Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu w 1918 roku. Poznańskie Studia Teologiczne, 43, 285–295. https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.15

Abstrakt

W nawiązaniu do przedrozbiorowej tradycji, zgodnie z którą sejmy Rzeczpospolitej rozpoczynały się Mszą świętą w kościele i wygłoszonym tam kazaniem, także Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 roku zainaugurowała Msza święta odprawiona przez prymasa Edmunda Dalbora 3 grudnia w farze poznańskiej i kazanie wygłoszone przez jej proboszcza, ks. Antoniego Stychla, wybitnego kapłana oraz działacza narodowego i społecznego. Tekst kazania, liczący w edycji z 2018 roku dziewięć stron, ma dość czytelną strukturę. Składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest zasadniczo refleksji na temat przyczyn utraty przez Polskę niepodległości, jak też wyrażeniu radości z nadchodzącego wyzwolenia. Druga partia - najdłuższa - ma z jednej strony unaocznić wszystkim, że Polacy cierpieniem wysłużyli sobie u Boga wskrzeszenie ojczyzny, a z drugiej - pokrzepić Polaków w tej radosnej dziejowej chwili, że dzięki długiemu cierpieniu i wytrwaniu są godni wyzwolenia. Trzecia, ostatnia, część poświęcona jest najpierw dziękczynieniu Bogu za to, że położył kres wielowiekowej niewoli, z którym zostaje powiązane wezwanie do pracy nad sobą i pracy dla wspólnego dobra, ażeby w ten sposób naród zasłużył na trwałość wolności i dar pomyślnego rozwoju ojczyzny. Kazanie kończy modlitwa do Boga i swoista „litania narodu” do najważniejszych polskich świętych, którzy mają wyprosić Polakom potrzebne Boże łaski. Kazanie ks. Stychla wpisuje się w wielką i długą tradycję polskiego kaznodziejstwa patriotycznego. Wzoruje się ono przede wszystkim na najwybitniejszych kazaniach sejmowych wielkich kaznodziejów polskich takich jak Hieronim Powodowski czy Piotr Skarga. Podobnie jak oni ks. Stychel uświadamia delegowanym na Polski Sejm Dzielnicowy, jak wielkie zobowiązanie moralne spoczywa na nich wobec tych, którzy walczyli, cierpieli i oddali życie za wolny i sprawiedliwy kraj. Apeluje do ich sumień i serc, ażeby obradując i podejmując uchwały, kierowali się wyłącznie dobrem ogółu. Do nich i do wszystkich Polaków kaznodzieja zwraca się z wezwaniem do wykorzenienia wad narodowych i formowania cnót, przede wszystkim zaś do niezmarnowania daru powracającej niezawisłości.

https://doi.org/10.14746/pst.2023.43.15
PDF

Bibliografia

Adamek Z., Homiletyka, Tarnów 1992.

Chamot M., Chrześcijański ruch robotniczy w zaborze pruskim w latach 1890–1914, „Czasy Nowożytne” 3 (1997), s. 49-61.

Chrzanowski I., Kazania sejmowe P. Skargi, Warszawa 1912.

Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w grudniu 1918 r., wyd. A. Gulczyński, Poznań 2018.

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Korolko M., Powodowski Hieronim [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, red. E. Rostworowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984-1985, s. 282-285.

Lewek A., Współczesna odnowa kaznodziejstwa, z. 2: Zarys homiletyki ogólnej, Warszawa 1980.

Panuś K., Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 1: Od średniowiecza do baroku, Kraków 2001.

Panuś K., Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. 2: Kaznodziejstwo w Polsce, t. 2: Od Oświecenia do XX wieku, Kraków 2001.

Pietrzak J., Antoni Stychel [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, Warszawa–Poznań 1981, s. 710-711.

Pietrzak J., Antoni Stychel (1859-1935) [w:] Wielkopolanie XX wieku, red. A. Gulczyński, Poznań 2001, s. 525-533.

Reichstags-Handbuch 12. Legislaturperiode, Berlin 1907.

Reichstags-Handbuch 13. Legislaturperiode, Berlin 1912.

Skarga P., Kazania sejmowe, Wrocław 1984.

Słomiński K., Stanisław Sokołowski. Studyum do dziejów kaznodziejstwa XVI wieku, „Przegląd Powszechny” 9 (1892), t. 34, s. 305-323.

Stychel A., Kazanie sejmowe, „Przegląd Wielkopolski” 3 (2018), s. 24-30.

Taisner R., Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich w Poznaniu „przy Farze” w latach 1893-1904 pod patronatem ks. Antoniego Stychla, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” 5 (2010), s. 99-136. DOI: https://doi.org/10.14746/e.2010.5.6

Walczak B., Księdza prałata Antoniego Stychla kazanie „sejmowe” – komentarz językowy, „Przegląd Wielkopolski” 3 (2018), s. 30-36.