Źródła systemu konstytucyjnego Republiki Francuskiej w poglądach Charlesa de Gaulle’a i Michela Debré z lat 1945–1946. Przyczynek do badań

Main Article Content

Artur Kacper Górski

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie wpływu Charlesa de Gaulle i Michela Debré na Konstytucję Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. Autor czyni to z wykorzystaniem tekstów o ponad dekadę starszych od samej Konstytucji – studium Konstytucyjny problem Francji i Wystąpienia w Bayeux. W konsekwencji, idee i rozwiązania zaproponowane w momencie dźwigania się Republiki z II wojny światowej porównane zostały z tekstem ustawy zasadniczej z 1958 r. Możliwe w ten sposób stało się ukazanie niezmienności tego, co de Gaulle zwykł nazywać une certaine idée de la France stanowiącej oś dorobku intelektualnego gaullistów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górski, A. K. (2020). Źródła systemu konstytucyjnego Republiki Francuskiej w poglądach Charlesa de Gaulle’a i Michela Debré z lat 1945–1946. Przyczynek do badań. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 39-50. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.4
Dział
Artykuły
Biogram autora

Artur Kacper Górski, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2018), student stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od ponad 8 lat związany z debatami oksfordzkimi, w tym Fundacją Edukacyjną G5 w Poznaniu, zajmującą się edukacją obywatelską i promowaniem debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego. Wśród zainteresowań naukowych mieszczą się prawo konstytucyjne i cywilne, historia doktryn politycznych i prawnych, historia XX wieku.

Bibliografia

 1. Bielecki R. (1978), Co to jest gaullizm?, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 2. de Gaulle Ch. (1946), Wystąpienie w Bayeux 16 czerwca 1946 r., w: K. M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Wydawnictwo OMP, Kraków.
 3. de Gaulle Ch. (1974), Pamiętniki nadziei, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.
 4. Debré M. (1945), Konstytucyjny problem Francji, w: K. M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Wydawnictwo OMP, Kraków.
 5. Flood Ch. (2013), Political myth, Routledge, New York–London.
 6. Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r.
 7. Tyszkiewicz J., Czapiewski E. (2010), Historia powszechna wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ujazdowski K. M. (2016), Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré,
 9. „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 10. Ujazdowski K. M. (2013), Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo OMP, Kraków.
 11. Wahl N. (1959), Origines de la Nouvelle Constitution, „Revue Française de Science Politique”, Paris.