Źródła systemu konstytucyjnego Republiki Francuskiej w poglądach Charlesa de Gaulle’a i Michela Debré z lat 1945–1946. Przyczynek do badań
PDF

Słowa kluczowe

Francja
de Gaulle
Debré
gaullizm
konstytucja

Jak cytować

Górski, A. K. (2020). Źródła systemu konstytucyjnego Republiki Francuskiej w poglądach Charlesa de Gaulle’a i Michela Debré z lat 1945–1946. Przyczynek do badań. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 39–50. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.4

Abstrakt

Celem pracy jest ukazanie wpływu Charlesa de Gaulle i Michela Debré na Konstytucję Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. Autor czyni to z wykorzystaniem tekstów o ponad dekadę starszych od samej Konstytucji – studium Konstytucyjny problem Francji i Wystąpienia w Bayeux. W konsekwencji, idee i rozwiązania zaproponowane w momencie dźwigania się Republiki z II wojny światowej porównane zostały z tekstem ustawy zasadniczej z 1958 r. Możliwe w ten sposób stało się ukazanie niezmienności tego, co de Gaulle zwykł nazywać une certaine idée de la France stanowiącej oś dorobku intelektualnego gaullistów.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.4
PDF

Bibliografia

Bielecki R. (1978), Co to jest gaullizm?, Wiedza Powszechna, Warszawa.

de Gaulle Ch. (1946), Wystąpienie w Bayeux 16 czerwca 1946 r., w: K. M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Wydawnictwo OMP, Kraków.

de Gaulle Ch. (1974), Pamiętniki nadziei, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Debré M. (1945), Konstytucyjny problem Francji, w: K. M. Ujazdowski, V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, Wydawnictwo OMP, Kraków.

Flood Ch. (2013), Political myth, Routledge, New York–London.

Konstytucja Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r.

Tyszkiewicz J., Czapiewski E. (2010), Historia powszechna wiek XX, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ujazdowski K. M. (2016), Efektywna demokracja parlamentarna Michela Debré,

„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ujazdowski K. M. (2013), Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo OMP, Kraków.

Wahl N. (1959), Origines de la Nouvelle Constitution, „Revue Française de Science Politique”, Paris.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.