Ograniczanie prawa do zgromadzeń w nowych demokracjach opancerzonych na przykładzie Marszu Niepodległości 2019 we Wrocławiu1

Main Article Content

Maciej Skrzypek

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na dwa pytania: W jaki sposób w nowych demokracjach opancerzonych dochodzi do ograniczenia prawa do zgromadzeń? Co wynika z takiego sposobu ograniczenia prawa do zgromadzeń dla istoty nowych demokracji opancerzonych? Przedmiotem zainteresowania Autora był Marsz Niepodległości, zorganizowany w 2019 r. we Wrocławiu. Postawiona została następująca hipoteza: limitacji prawa do zgromadzeń, gwarantowana w systemach legislacyjnych współczesnych demokracji, ma służyć realizacji nadrzędnego celu militant democracy. W procesie tym wyjątkową rolę spełniają funkcjonariusze Policji, odpowiadający za skuteczną realizację decyzji właściwych władz. W poszczególnych częściach Autor omawia m.in.: istotę prawa do zgromadzeń i jego miejsce w prawie międzynarodowym i polskim porządku prawnym, limitacje tego prawa, a także proces rozwiązania wrocławskiego Marszu Niepodległości w 2019 r.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skrzypek, M. (2020). Ograniczanie prawa do zgromadzeń w nowych demokracjach opancerzonych na przykładzie Marszu Niepodległości 2019 we Wrocławiu1. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 85-100. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Maciej Skrzypek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: nowe demokracje opancerzone w Europie, polityka pamięci/historyczna we współczesnej Polsce, partie chrześcijańskiej demokracji w historii politycznej Polski, spory i debaty wokół Powstania Warszawskiego.

Referencje

 1. 11.2019, https://www.facebook.com/sutrykjacek/videos/750843818713354/?v=750843818713354, 2.12.2019.
 2. listopada: świętujemy niepodległość [WYDARZENIA], https://www.wroclaw.pl/dzien-niepodleglosci-wroclaw-2019, 2.12.2019.
 3. Bäcker R., Rak J. (2019), Trajektoria trwania opancerzonych demokracji, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 41, nr 3, Wrocław.
 4. Capoccia G. (2013), Militant Democracy: The Institutional Bases of Democratic SelfPreservation, „Annual Review of Law and Social Science”.
 5. Czapska J., Wójcikiewicz J. (1999), Policja w społeczeństwie obywatelskim, Kraków.
 6. Ellian A., Rijpkema B. (2018), Militant Democracy – Political Science, Law and Philosophy, https://doi.org/10.1007/978-3-319-97004-2.
 7. Frelich L. (2019), PrezydentWrocławia dotrzymałsłowa.Marsze nienawiściwtymmieście nie przejdą, https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25400672,prezydent-wroclawia-dotrzymal-slowa-marsze-nienawisci-w-tym.html, 2.12.2019.
 8. Historia Marszu Niepodległości (2019), https://marszniepodleglosci.pl/historia/, 10.12.2019.
 9. Kirshner A. (2014), A Theory of Militant Democracy. The Ethics of Combatting Political Extremism, London.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 11. Kucia P. (2015), Obraz Święta Niepodległości. Analiza dyskursu prasowego „Polityki” i „Przewodnika Katolickiego” w latach 2011–2014, „Biuletyn Edukacji Medialnej”.
 12. List Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2018), https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Pismo%20RPO%20do%20MSWiA%20%20ws.%20wolno%C5%9Bci%20zgromadze%C5%84.pdf, 4.12.2019.
 13. Loewenstein K. (1937), Militant Democracy and Fundamental Rights, „The American Political Science Review”, vol. XXXI, no. 3.
 14. Malendowicz P. (2017), Marsz Niepodległości, czyli inna Europa jest możliwa, „Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, doi: 10.17951/k.2016.23.2.195.
 15. Malkiewicz-Jaros A. (2018), O wolności zgromadzeń w aspekcie teorii formalizmu, pozytywizmu prawniczego i prawa natury, w: Wolność zgromadzeń, pod red. R. Balickiego, M. Jabłońskiego, Wrocław.
 16. Marsz Niepodległości po raz dziesiąty przeszedł przez Warszawę (2019), https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1931570,1,marsz-niepodleglosci-po-razdziesiaty-przeszedl-przez-warszawe.read, 10.12.2019.
 17. Marsz Patriotów, https://web.archive.org/web/20161119133937/http://marszpatriotow.pl, 10.12.2019.
 18. Międlar składa zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Sutryka. „Zostaliśmy skatowani” (2019), https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,miedlar-sklada-zawiadomienie-do-prokuratury-na-prezydenta-sutryka-zostalismy-skatowani,wia5-3266-52045.html, 2.12.2019.
 19. Narodowcy mogą maszerować we Wrocławiu. Policja nie ma informacji, że mogliby łamać prawo (2019), https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25374920,narodowcy-pojda-w-marszu-niepodleglosci-miasto-go-niezakaze.html, 2.12.2019.
 20. Policjanci dbali o bezpieczeństwo podczas obchodów Święta Niepodległości (2019), http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_dbali_o_bezpieczenstwo_podczas_obchodow_swieta_niepodleglosci, 2.12.2019.
 21. Publikujemy wizerunki kolejnych 10 osób podejrzewanych o naruszenie prawa podczas wrocławskiego marszu (2019), http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/181521,Publikujemy-wizerunki-kolejnych-10-osob-podejrzewanych-onaruszenie-prawa-podcza.html?search=375474862, 2.12.2019.
 22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf, 3.12.2019.
 23. Rak J. (2019), Kontestacja polityczna a nowa demokracja opancerzona, https://wnpid.amu.edu.pl/dla-pracownika/inicjatywy-wydzialowe/kontestacja-politycznaa-nowa-demokracja-opancerzona, 12.12.2019.
 24. Tyulkina S. (2015), Militant Democracy Undemocratic political parties and beyond, New York.
 25. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970880553/U/D19970553Lj.pdf, 2.12.2019.
 26. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. 2015, poz. 1485, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001485/U/D20151485Lj.pdf, 2.12.2019.
 27. Witkowski T. (2018), Uprawnienia Policji wobec zgromadzeń, w: Wolność zgromadzeń, pod red. R. Balickiego, M. Jabłońskiego, Wrocław.
 28. Wolność zgromadzeń w Polsce w latach 2016–2018. Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wolność%20zgromadzeń%20w%20Polsce%20w%20latach%202016-2018.%20Raport%20RPO.pdf, 23.03.2020.
 29. Wpis na profilu B. Ciążyńskiego zamieszczony 11 listopada 2019 r., https://www.facebook.com/bartek.ciazynski/posts/10214089891229981, 2.12.2019.
 30. Wrocław. Marsz Niepodległości 2019 przerwany. Doniesienie do prokuratury na Jacka Międlara (2019), https://wiadomosci.wp.pl/wroclaw-marsz-niepodleglosci-2019-przerwany-doniesienie-do-prokuratury-na-jacka-miedlara-6445410134943361a, 2.12.2019.
 31. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r., sygn. akt K 34/99, Dz. U. 2000, Nr 53, poz. 649.
 32. Zamieszki po marszu narodowców we Wrocławiu. Kilkunastu zatrzymanych, pięciu poszkodowanych (2019), https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wroclaw-marsz-narodowcow-rozwiazany-starcia-z-policja,984642.html, 2.12.2019.