Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie

Main Article Content

Joanna Radzioch

Abstrakt

W artykule znajdują się informacje dotyczące planów zarządzania kryzysowego. Są one istotną częścią bezpieczeństwa narodowego. Realizacja zadań gminy przyczynia się do poprawienia bezpieczeństwa. Autorka prezentuje, czym jest charakterystyka zagrożeń w planie zarządzania kryzysowego i odnosi się do doświadczeń gminy Dąbie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Radzioch, J. (2020). Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 101-116. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Joanna Radzioch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

absolwentka bezpieczeństwa narodowego, studentka studiów magisterskich na kierunku politologia na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Polityki. W obszarze jej zainteresowań naukowych pozostają samorząd terytorialny oraz zarządzanie kryzysowe.

Referencje

 1. Ciekanowska E., Nowicka J., Ciekanowski Z. (2019), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa, „Edukacja dla bezpieczeństwa. Przegląd naukowo-metodyczny”, nr 3 (44).
 2. Gmina Dąbie – witryna internetowa gminy, http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?ref=1 , 2.02.2020.
 3. Kąkol U., Marczewski M. (2016), Metody i analizy oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 11.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009, Nr 114, poz. 946.
 5. Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, II-2011/8, Warszawa.
 6. Pakuła A. (2016), Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, „Przegląd Prawa i Administracji”, no 3738.
 7. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Dąbie.
 8. Statystyczne Vademecum Samorządowca (2019), Główny Urząd Statystyczny, https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_kolski/gm_dabie.pdf, 2.02.2020.
 9. Szmitkowski P. (2016), Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych, „Doctrina Studia Społeczno-Polityczne”, nr 13.
 10. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2019, poz. 1815.
 11. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2019, poz. 1398.
 12. Zalecenia Wojewody Wielkopolskiego do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego (2017), http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zarzadzenia/20170-8_zalecenia_do_ppzk.pdf, 2.02.2020.
 13. Zarządzenie nr 434/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.
 14. Wróbel R. (2019), Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, nr 69(1).