Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie
PDF

Słowa kluczowe

zarządzanie kryzysowe
gmina
bezpieczeństwo

Jak cytować

Radzioch, J. (2020). Charakterystyka zagrożeń jako element planu zarządzania kryzysowego gminy Dąbie. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 101–116. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8

Abstrakt

W artykule znajdują się informacje dotyczące planów zarządzania kryzysowego. Są one istotną częścią bezpieczeństwa narodowego. Realizacja zadań gminy przyczynia się do poprawienia bezpieczeństwa. Autorka prezentuje, czym jest charakterystyka zagrożeń w planie zarządzania kryzysowego i odnosi się do doświadczeń gminy Dąbie.

https://doi.org/10.14746/r.2020.1.8
PDF

Bibliografia

Ciekanowska E., Nowicka J., Ciekanowski Z. (2019), Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa, „Edukacja dla bezpieczeństwa. Przegląd naukowo-metodyczny”, nr 3 (44).

Gmina Dąbie – witryna internetowa gminy, http://www.gminadabie.pl/asp/pl_start.asp?ref=1 , 2.02.2020.

Kąkol U., Marczewski M. (2016), Metody i analizy oceny ryzyka stosowane w zarządzaniu kryzysowym na poziomie gminnym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 11.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 2009, Nr 114, poz. 946.

Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeństwo Narodowe”, II-2011/8, Warszawa.

Pakuła A. (2016), Rola terenowej administracji publicznej w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, „Przegląd Prawa i Administracji”, no 3738.

Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Dąbie.

Statystyczne Vademecum Samorządowca (2019), Główny Urząd Statystyczny, https://poznan.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_wielkopolskie/portrety_gmin/powiat_kolski/gm_dabie.pdf, 2.02.2020.

Szmitkowski P. (2016), Plany zarządzania kryzysowego w świetle nowych regulacji prawnych, „Doctrina Studia Społeczno-Polityczne”, nr 13.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2019, poz. 1815.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2019, poz. 1398.

Zalecenia Wojewody Wielkopolskiego do Powiatowych Planów Zarządzania Kryzysowego (2017), http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zarzadzenia/20170-8_zalecenia_do_ppzk.pdf, 2.02.2020.

Zarządzenie nr 434/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.

Wróbel R. (2019), Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce w optyce wymagań Mechanizmu Ochrony Ludności, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej”, nr 69(1).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.