Realizacja obowiązku udzielania informacji publicznej przez wybrane grupy jednostek publicznych w Polsce

Main Article Content

Paweł Antuchowski

Abstrakt

Obowiązek udzielenia informacji publicznej jest różnie realizowany przez podmioty korzystające ze środków publicznych. Przeprowadzone badania na próbie wybranej z kilku grup podmiotów publicznych, między innymi uczelnie wyższe, ogrody zoologiczne oraz szpitale wykazały, że jest jeszcze wiele do poprawienia zarówno w kwestii przestrzegania przepisów, gdyż 40% zapytań nie doczekało się odpowiedzi, znajomości procedur przewidzianych w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej i możliwych do użycia procedur oraz mało precyzyjnych przepisach, co jest wykorzystywane do uchylania się od odpowiedzi przez niektóre podmioty publiczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antuchowski, P. (2020). Realizacja obowiązku udzielania informacji publicznej przez wybrane grupy jednostek publicznych w Polsce. Refleksje. Pismo Naukowe studentów I doktorantów WNPiD UAM, (21), 117-128. https://doi.org/10.14746/r.2020.1.9
Dział
Artykuły
Biogram autora

Paweł Antuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

student na kierunku zarządzanie państwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej UAM oraz Koła Naukowego Psychologii Polityki UAM.

Bibliografia

 1. Beyme K. (2007), Współczesne teorie polityczne, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.
 3. Nowak E. Głowiński K. (2013), Teoretyczne metody badawcze w naukach społecznych, „Obronność – Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej” nr 2(6), Warszawa.
 4. Osowski S. Trybunał Konstytucyjny o informacji publicznej przetworzonej, 18.12.2018 r., siecobywatelska.pl, https://siecobywatelska.pl/trybunal-konstytucyjny-oinformacji-publicznej-przetworzonej/, 4.02.2020.
 5. Podział administracyjny Polski, Główny Urząd Statystyczny 1.01.2019 r., https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/podzial-administracyjny-polski/, 16.02.2020.
 6. Ranking Uczelni Akademickich 2019, „Perspektywy” http://ranking.perspektywy.pl/2019/ranking-uczelni-akademickich, 4.02.2020.
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2019, poz. 1429.
 8. Wykaz ogrodów zoologicznych w Polsce, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 11.04.2018 r., https://www.gdos.gov.pl/wykaz-ogrodow-zoologicznych-w-polsce, 16.02.2020.
 9. Wykaz podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, 11.07.2019 r., https://www.poznan.so.gov.pl/download/wykaz-podmiotowi-org-pozarzadowych-swiadczacych-uslugi-dla-osob-i-rodzin-dotknietych-.pdf, 17.02.2020.
 10. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 czerwca 2016 roku, sygnatura akt I OSK 2505/16.
 11. Żyra M., Malesa E. (red.) (2017), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.